องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

ซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียง บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ตามที่บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2 ได้ส่งหนังสือคำร้องทั่วไป ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2 เนื่องจากระบบกระจายเสียงไม่ทั่วถึงพื้นที่หมู่บ้าน นั้น

ในการนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการกองช่างได้มอบหมายให้ นายสมมิตร ไชยอักษร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และนายบุญเลิศ จ่าคำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบ ปรากฏว่าเครื่องกระจายเสียงชำรุดเสียหาย ระบบเสียงกระจายไม่ทั่วถึงพื้นที่หมู่บ้าน และได้ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ