องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

อบจ.เชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล ปรับปรุงถนนสายแม่ยางห้า - เด่นฮ่อม - ห้วยเต่า

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 8 ครั้ง

ตามที่อบต.บ่อแก้ว ได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากอบจ.เชียงใหม่
เพื่อปรับปรุงถนนสายทางบ้านแม่ยางห้า - บ้านเด่นฮ่อม - บ้านห้วยเต่า
เชื่อมต่อ บ้านแม่ตะละ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา
ในการนี้ ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ย. 64 อบจ.เชียงใหม่ กำลังดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทางต่อไป