องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิไปเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง พิมพ์

วันที่18 พฤศจิกายน 2564 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. เนื่องจากมีเหตุจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด สามารถแจ้งเหตุการไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยเริ่มแจ้งวันที่ 21-27 พ.ย.64 และวันที่ 29พ.ย.-5 ธ.ค.64 เพื่อมิให้ถูกจำกัดสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด โดยแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอด้วยตนเอง หรือ แจ้งทางไปรษณีย์ หรือ แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งให้นี้ครับ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main