องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความเชื่อเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

21 มิถุนายน 2567 | เปิด 3 ครั้ง

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วสมัยสามัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

20 มิถุนายน 2567 | เปิด 10 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร "อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน"

19 มิถุนายน 2567 | เปิด 13 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2567

17 มิถุนายน 2567 | เปิด 19 ครั้ง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

17 มิถุนายน 2567 | เปิด 24 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567

17 มิถุนายน 2567 | เปิด 27 ครั้ง

เว็บบอร์ด

นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร

ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. บ่อแก้ว

ภาพกิจกรรม อบต.บ่อแก้ว

ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ลำห้วยดอกแก บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

27 พฤษภาคม 2567 | เปิด 28 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง บ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

07 พฤษภาคม 2567 | เปิด 29 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง ชม 128-14 บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแก้ว

07 พฤษภาคม 2567 | เปิด 45 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง ชม 128-09 หย่อมห้วยมะนะ บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1

30 เมษายน 2567 | เปิด 34 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง ชม 128-18 บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

26 เมษายน 2567 | เปิด 25 ครั้ง

ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

19 เมษายน 2567 | เปิด 48 ครั้ง

วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ 4852 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอ เรื่อง สรุปข้อสั่งการและรายงานการประชุม สถ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ชม 0023.1/ว486)

ลำดับที่ 4851  เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม. ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับ อปท.รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่  23 - 25 มิถุนายน 2567 (ที่ ชม 0023.5/ว 490 ลว.21/21/67)

ลำดับที่ 4850 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออน และอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ชื่อเรื่อง: ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในเทศบาล พ.ศ.2567 (ชม 0023.2/ว19224)

ลำดับที่ 4849 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี) เรื่อง ประกาศคณะกรรมการส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2567 (ชม 0023.2/ว18517)

ลำดับที่ 4848  เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ สังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่ (ที่ ชม 0023.5/19193 ลว. 20/6/67)

ลำดับที่ 4845 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง กำหนดเปิดหลักสูรออนไลน์พื้นฐานเกี่ยวกับ "การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านอย่างยังยืนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเน้นการเงินของโครงการ (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว19246)

ลำดับที่ 4844 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2567 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (ชม 0023.3/ว19248)

ลำดับที่ 4843 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง มอบหมายหน่วยจัดซื้อที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ตอบแบบสอบถาม (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว19251)

ลำดับที่ 4842 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างพลังครอบครัวเข้มแข็งในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 (ชม 0023.3/19230)

ลำดับที่ 4841 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม ท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า ท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง และท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง การจัดทำวารสารเรื่อง เล่าเรื่องงานวิจัยในชั้นเรียน และเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ชม 0023.3/ว452)

ลำดับที่ 4840 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างพลังครอบครัวเข้มแข็งในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 (ชม 0023.3/ว 19230) ลว 21 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4839 เรียน ทอ.ไชยปราการ, ทอ.เชียงดาว, ทอ.เวียงแหง, ทอ.สะเมิง, ทอ.แม่แตง, ทอ.จอมทอง, ทอ.แม่วาง, ทอ.ฮอด, ทอ.อมก๋อย, ทอ.ดอยเต่า และ ทอ.แม่แจ่ม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไข ปัญหาไฟป่าหมอกคัวน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 488 ลว. 21 มิ.ย 67)

ลำดับที่ 4836 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมปัญหาไฟป่าภายในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ชม0023.6/19152)

ลำดับที่ 4835 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละองงขนาดเล็ก

ลำดับที่ 4834 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม0023.6/ว19096)

ลำดับที่ 4833 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศุนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS) (ชม 0023.1/ว484)

ลำดับที่ 4832 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เเละนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง เกียรติบัตรโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การเงินเเละการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 (ที่ ชม 0023.4/ว19095 ลว 20 มิ.ย. 2567)

ลำดับที่ 4831 เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอความอนุเคระห์ในการติดตามโครงการก่อสร้าง อบต.ดอยหล่อ (ชม 0023.3/19067) ลว 19 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4830 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ชม 0023.3/ว 19064) ลว 19 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4829 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567(ชม 0023.3/ว19066) ลว 19 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4828 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ(ชม 0023.1/19065)

ลำดับที่ 4827 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม 0023.1/18913)

ลำดับที่ 4824 ด่วนที่สุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง อนุมัติรับรองจำนวนและตัวบุคคลนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญยาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบและผ่านการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1-2 และผลการจัดสรรโควตานักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ รอบพิเศษ (ชม 0023.2/19044)

ลำดับที่ 4823  เรียน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ สังกัด ทม.ต้นเปา (ที่ ชม 0023.5/18997 ลว.19/6/67)

ลำดับที่ 4822 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ สังกัด ทต.ช้างเผือก (ที่ ชม 0023.5/19014  ลว.19/6/67)

ลำดับที่ 4821 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ชม 0023.2/19009)

ลำดับที่ 4820  เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ สังกัด ทต.สันทรายมหาวงศ์ (ที่ ชม 0023.5/18986 ลว. 19/6/67)

ลำดับที่ 4819 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ชม0023.2/19007)

ลำดับที่ 4818 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเคือข่ายคณะกรรกมารสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 (ชม0023.2/ว19013)

ลำดับที่ 4817 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอแจ้งผลการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567(ชม 0023.3/ว 18874) ลว 18 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4816 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การรับสมัครโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen ปีที่ 2(ชม 0023.3/ว 477) ลว 18 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4815 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การแต่งกายแบบสมาชิกยุวกาชาด(ชม 0023.3/ว 487) ลว 18 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4814 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของ อบจ. (ชม 0023.3/ว 483) ลว 19 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4813 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม (ชม 0023.3/ว 18988) ลว 18 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4812 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการเสริมพลังการทำความดีและการนำตนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ชม 0023.3/ว 482) ลว 19 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4811  เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ สังกัด อบต.ท่าวังพร้าว (ที่ ชม 0023.5/18972 ลว.19/6/67)

ลำดับที่ 4807 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ 2567 (ที่ ชม 0023.3/18911)

ลำดับที่ 4805 ถึง อำเภอแม่ริม เรื่อง การประกวดน้ำประปาดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ ชม 0023.3/18944 ลว 19 มิ.ย. 67)

ลำดับที่ 4803 เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง แจ้งจำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่กรณีที่ค้างชำระเกินกว่า 10 ปี (ชม 0023.3/18942)

ลำดับที่ 4797 เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แตง สันป่าตอง ดอยสะเก็ด ดอยเต่า หางดง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร และนำเสนอผลงาน (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 476 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2567)

ลำดับที่ 4796 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2567 (ชม 0023.3/ว18813) ลว 18 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4795 เรียน อำเภอเชียงดาว ฝาง สันทราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเสริมสร้างกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดฯ (ชม 0023.3/ว18871) ลว 18 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4794 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (local service) (ชม 0023.3/ว18859) ลว 18 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4793  เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/ว 475 ลว.18/6/67)

ลำดับที่ 4792 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม 0023.2/ว18844)

ลำดับที่ 4791 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง เกียรติบัตรโครงการอบรมฯเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล อปท. 2567(ชม 0023.2/ว18391)

ลำดับที่ 4790 ถึง สถอ.ฮอด และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ให้ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม (ชม0023.6/472)

ลำดับที่ 4789 ถึง สถอ.เมืองเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ให้ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก (ชม0023.6/473))

ลำดับที่ 4788 ถึง เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ให้ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธานุบาลเทศบาลนครลำปาง มาปฏิบัติหน้าที่แทน (ชม0023.6/474)

ลำดับที่ 4787 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร " พื้นฐานการจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535” (ชม 0023.6/ว 471)

ลำดับที่ 4786 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวนาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ชม 0023.2/ว18696)

ลำดับที่ 4785 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ชม0023.2/ว18695)

ลำดับที่ 4784 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองแม่เหียะ และเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง กำกับติดตามการบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว18702)

ลำดับที่ 4783 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร "หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2" (ชม 0023.3/ว18687) ลว 17 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4782 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 (ชม 0023.3/ว18690) ลว 17 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4781 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง สยามรัถยร คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ชม 0023.3/ว18694) ลว 17 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4779  เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งแบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (ฉบับใหม่) (ที่ ชม. 0023.5/ว 18700 ลว.17/6/67)

ลำดับที่ 4778 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ชม 0023.3/ว18697) ลว 17 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4777 ถึง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม ท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า ท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง และท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้) เรื่อง การประชาสัมพันธ์รวมบทความเรื่อง พัฒนาการเขียนอัตนัย ควรทำอย่างไร (ชม 0023.3/ว469)

ลำดับที่ 4776 ถึง ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 467)

ลำดับที่ 4775 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การแจ้งขยายระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567

ลำดับที่ 4773 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 18564 ลงวันที่ 14 มิ.ย.2567)

ลำดับที่ 4772 ด่วนที่สุด เรียน อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) (ชม 0023.2/ว18536)

ลำดับที่ 4771 ด่วนที่สุด เรียนอำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยหล่อ อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออำเภออด และแม่ออน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ.2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาศที่ 3 (เพิ่มเติม) (ชม 0023.2/ว18537)

ลำดับที่ 4770  เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สังกัด ทต.สันทราย (ที่ ชม 0023.5/18331 ลว.13/6/67)

ลำดับที่ 4769 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การใช้งานระบบการลงทะเบียนและฐานข้อมูลกิจการสภาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม 0023.3/ว18511) ลว 14 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4768 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอฝาง นายอำเภอสารภี นายอำเภอหางดง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด นายอำเภอเชียงดาว นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม 0023.6/ว 18406)

ลำดับที่ 4767 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ (ชม.0023.6/ว18390)

ลำดับที่ 4766 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ชม.0023.6/ว18389)

ลำดับที่ 4765 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฯ (ชม.0023.6/ว18388)

ลำดับที่ 4764 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการปะชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์วันดื่มนมโลก (ชม 0023.3/ว18387)

ลำดับที่ 4763 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ 2567 (ที่ ชม 0023.3/18352)

ลำดับที่ 4762 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 (ชม 0023.6/ว 467 ลว. 13 มิ.ย. 67)

ลำดับที่ 4761 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัด เรื่อง การยื่นคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ชม 0023.6/ว 461 ลว.13 มิ.ย. 67)

ลำดับที่ 4760 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชม 0023.6/468 ลว 13 /06/2567)

ลำดับที่ 4759 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6 (ชม 0023.3/ว18380) ลว 13 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4758 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ (ชม 0023.1/18336)

ลำดับที่ 4757 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง ขออนุมัติทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม 0023.1/18337)

ลำดับที่ 4756 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ชม 0023.1/18359)

ลำดับที่ 4755  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การใช้โปรแกรมเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ ชม 0023.5/ว 18361 ลว.13/6/67)

ลำดับที่ 4754  เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ สังกัด ทต.สันป่าตอง (ที่ ชม 0023.5/18360 ลว.13/6/67)

ลำดับที่ 4753 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลด้านการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในระบบ info ด้านที่ 8 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว18366) ลว 13 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4752 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....(ชม 0023.3/ว18350) ลว 13 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4751 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX Online) เพื่อบันทึกข้อมูลและแจ้งการประเมินภาษี (ชม 0023.3/ว18355) ลว 13 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4750 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย ครูแกนนำเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ชม 0023.3/ว 18351) ลว 13 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4749 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง เผยแพร่รายงานการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (ชม 0023.3/ว18345) ลว 13 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4748 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (ชม 0023.3/ว18017) ลว 11 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4747  เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ สังกัด ทต.เจดีย์แม่ครัว (ที่ ชม 0023.5/18308 ลว.13/6/67)

ลำดับที่ 4746 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอ ประเดือนมิถุนายน 2567 (ชม 0023.1/ว455)

ลำดับที่ 4745 ถึง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอหางดง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอฝาง นายอำเภอไชยปราการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ชม 0023.3/ว18194)

ลำดับที่ 4744 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 (ชม 0023.3/ว18193)

ลำดับที่ 4743 เรียน ผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย(ชม0023.1/ว- ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567)

ลำดับที่ 4742 ถึง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม ท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า ท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง และท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 (ชม 0023.3/ว452)

ลำดับที่ 4741 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด "รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ" ประจำปี 2567(ชม 0023.3/ว 18190)

ลำดับที่ 4740 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ ประจำปีงบฯ 2567 งวดที่ 4 (ชม 0023.3/ว 18173)

ลำดับที่ 4739 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ ประกันรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบฯ 2567 งวดที่ 4 (ชม 0023.3/ว 18172)

ลำดับที่ 4738 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบฯ 2567 งวดที่ 3 (ชม 0023.3/ว 18171)

ลำดับที่ 4736 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2567 รอบเดือนเมษายน (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 18255 ลว. 12 มิ.ย. 67)

ลำดับที่ 4735   เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของ ทต.สันกำแพง (ที่ ชม 0023.5/18129  ลว. 12/6/67)

ลำดับที่ 4734   เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ที่ ชม 0023.5/18121  ลว. 12/6/67)

ลำดับที่ 4733  เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของ อบต.มะขุนหวาน (ที่ ชม 0023.5/18120 ลว. 12/6/67)

ลำดับที่ 4732 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของ ทต.ขัวมุง (ที่ ชม 0023.5/18119 ลว. 12/6/67)

ลำดับที่ 4731  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่  เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของ ทต.ช้างเผือก (ที่ ชม 0023.5/18118 ลว. 12/6/67)

ลำดับที่ 4730  เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสันทราย และ ทม.ต้นเปา เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของ ทม.ต้นเปา , ทต.ตลาดใหญ่, ทต.ป่าไหน่ และ ทต.เจดีย์แม่ครัว (ที่ ชม 0023.5/ว 18117 ลว. 12/6/67)

ลำดับที่ 4729  เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของ ทต.เชิงดอย (ที่ ชม 0023.5/18115 ลว. 12/6/67)

ลำดับที่ 4728  เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สังกัด อบต.น้ำบ่อหลวง (ที่ ชม 0023.5/18181 ลว. 12/6/67)

ลำดับที่ 4726 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/18187)

ลำดับที่ 4725 เรียน นายอำเภอฝาง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอสันทราย และนายอำเภอสันป่าตอง ชื่อเรื่อง: การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ชม0023.2/18192)

ลำดับที่ 4723 เรียน นายอำเภอแม่ริมและนายอำเภอสันทราย เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ชม.0023.6/ว18188)

ลำดับที่ 4721  เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 23 - 24 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/ว 18174 ลว. 12/6/67)

ลำดับที่ 4719 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชีย งใหม่ เเละเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.4/18153 ลว 12 มิ.ย. 2567)

ลำดับที่ 4718 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว18083)

ลำดับที่ 4717 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีประจำจังหวัด (ชม 0023.3/ว 17638)

ลำดับที่ 4716 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/17601)

ลำดับที่ 4715 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด(ชม 0023.1/17598)

ลำดับที่ 4710 เรียน อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่ออน อำเภออมก๋อย และอำเภอฮอด เรื่องการจัดส่วเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนมาก (ชม 0023.3/ ว 18040 ) ลว 11 มิ.ย. 67

ลำดับที่ 4708 เรียน อำเภอแม่แจ่ม แม่ริม แม่แตง ฮอด สะเมิง และอำเภอฝาง เรือง ขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อเสนอให้ ก.อบต. (ชม 0023.2/18041)

ลำดับที่ 4707 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง คู่มือแนวทางการดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ชม 0023.2/17937)

ลำดับที่ 4706 เรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เพิ่มเติมข้อความในคู่มือแนวทางการดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และก.อบต.จังหวัด (ชม 0023.2/17935)

ลำดับที่ 4705 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำสาละวิน โขงเหนือ และปิง (ชม 0023.6/ว 446 ลว. 10 มิถุนายน 2567)

ลำดับที่ 4704 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง เปิดรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญฯ (ชม0023.6/ว 445)

ลำดับที่ 4703 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "ปลูกต้นไม้ ได้คาร์บอนเครดิตจริงหรือ" ครั้งที่ 4 (ชม0023.6/ว447)

ลำดับที่ 4702  เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ สังกัด เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (ที่ ชม 0023.5/17591 ลว.7/6/67)

ลำดับที่ 4701 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สังกัด เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (ที่ ชม 0023.5/17662 ลว. 10/6/67)

ลำดับที่ 4700  เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่ (ที่ ชม 0023.5/17840 ลว.10/6/67)

ลำดับที่ 4699  เรียน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เรื่อง ขอรับบำนาญปกติ สังกัด เทศบาลเมืองต้นเปา (ที่ ชม 0023.5/17810 ลว.10/6/67)

ลำดับที่ 4698  เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ สังกัด ทต.หนองตองพัฒนา (ที่ ชม 0023.5/17679 ลว.10/6/67)

ลำดับที่ 4696 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม.0023.6/ว17883)

ลำดับที่ 4695 เรียน นายอำเภอจอมทอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรายละเอียดโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม.0023.6/ว17688)

ลำดับที่ 4694 อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 33 ในหัวเรื่อง "ภัยทำลายสมองของเด็กวัยเรียน เรื่อง สร้างภูมินักเรียนปฏิเสธบุหรี่ไฟฟ้า" (ชม 0023.3/ว 17672 ลว. 10 มิ.ย. 67)

ลำดับที่ 4693 อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่องขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการสอนรูปแบบสื่อคลิปวิดีโอเพื่อการสอน (ชม 0023.3/ว17676 ลว. 10 มิ.ย. 67)

ลำดับที่ 4692 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง กำกับติดตามการขับเคลื่อนโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” ระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว17716)

ลำดับที่ 4691 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 (ชม 0023.6/ว 17619)

ลำดับที่ 4690 เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2567 (ที่ ชม 0023.3/17609)

ลำดับที่ 4689 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ.2567 (ที่ ชม 0023.3/17607)

ลำดับที่ 4688 อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนิการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน มิถุนายน -กันยายน 2567 (ชม 0023.2/ว17541)

ลำดับที่ 4687  เรียน ทถอ.ฝาง ทถอ.แม่อาย และ ทถอ.เวียงแหง เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจประเมินการเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) (ที่ ชม 0023.5/441 ลว.7/6/67)

ลำดับที่ 4685 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ให้ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลมาปฏิบัติหน้าที่แทน

ลำดับที่ 4684 นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การติดตามผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ (ชม0023.6/ว17522)

ลำดับที่ 4683 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ พ.ศ. .... ที่ออกตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 (ชม0023.6/ว17519)

ลำดับที่ 4682 เรียน นายอำเภอเมือง ฝาง สารภี หางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2567 (ชม0023.6/ว17520)

ลำดับที่ 4681 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม.0023.6/ว17516)

ลำดับที่ 4680 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายอำเภอสารภี) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว17518)

ลำดับที่ 4679 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม0023.1/17424)

ลำดับที่ 4678 เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง หางดง แม่วาง เชียงดาว แม่แจ่ม แม่อาย สาภี สันทราย จอมทอง แม่ริม และอำเภอดอยหล่อ เรื่อง แจ้งการตรวจสอบและแก้ไขเอกสารการเสนอขอความเห็นชอบในการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ชม 0023.2/17448)

ลำดับที่ 4677  เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สังกัด ทต.ยางเนิ้ง (ที่ ชม 0023.5/17434 ลว. 7/6/67)

ลำดับที่ 4676 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 17405 ลว. 6 มิถุนายน 2567)

ลำดับที่ 4675 เรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "รางวัลศรีสวางควัฒน" ปีงบประมาณ 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/17410)

ลำดับที่ 4672 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/17312 ลว. 5 มิถุนายน 2567)

ลำดับที่ 4671 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม 0023.2/ว17396)

ลำดับที่ 4670 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรมสงการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม 0023.2/ว17380)

ลำดับที่ 4669 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ชม 0023.2/ว17378)

ลำดับที่ 4668 เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอแม่ริม และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง การเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ชม.0023.6/ว17344)

ลำดับที่ 4802 เรียน ท้องถิ่นอำเภอสันทราย เรื่อง การตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(ชม 0023.1/436)

ลำดับที่ 4667 ถึง นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอฝาง และนายอำเภอสันทราย โครงการเสริมสร้างกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่าน การบำบัดรักษาด้วยกลไกท้องถิ่นต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชม 0023.3/ว 17335 ลว 050667)

ลำดับที่ 4666 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกเเห่ง เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี 2567 (ที่ ชม.0023.3/ว17334 ลว. 5/6/67)

ลำดับที่ 4661 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกเเห่ง เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ที่ ชม.0023.3/ว17263 ลว. 5 มิ.ย. 2567)

ลำดับที่ 4660 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอแม่แจ่ม อำเภอดอยเต่า อำเภอเวียงแหง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง (ยกเว้น นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา) เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 17027 ลว. 31 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4659  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สังกัด อบจ.ชม. (ที่ ชม 0023.5/17264  ลว.5/6/67)

ลำดับที่ 4658 เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ.2567 (ที่ ชม 0023.3/17269)

ลำดับที่ 4657 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการตัดสรรงบประมาณฯ ปี 2567 (ที่ ชม 0023.3/17265)

ลำดับที่ 4656 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้น เทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง คู่มือมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 (ชม 0023.3/ว 17249 ลว. 5 มิ.ย. 67)

ลำดับที่ 4655 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) และ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding : V.2) สู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ (ชม 0023.3/ว 17252 ลว. 5 มิ.ย. 67)

ลำดับที่ 4654 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้น เทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ชม 0023.3/ว 17254 ลว. 5 มิ.ย. 67)

ลำดับที่ 4653 อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ชม 0023.3/ว 17255 ลว. 5 มิ.ย. 67)

ลำดับที่ 4652 อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอแม่แจ่ม อำเภอดอยเต่า อำเภอเวียงแหง และอำเภอกัลยาณิวัฒนา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้น เทศบาลเมืองแม่โจ้ และเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง การคัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2567 (ชม 0023.3/ว 17253 ลว. 5 มิ.ย. 67)

ลำดับที่ 4649  เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการเช่าที่ธรณีสงฆ์ของวัด (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/ว 432 ลว. 5/6/67)

ลำดับที่ 4650 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม เทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของ สนง.ปปช.ฯ (ที่ ชม 0023.4/16999 ลว 4 มิ.ย. 2567)

ลำดับที่ 4648 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่ 4647 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (ชม 0023.3/ว 17199 ลว 4 มิ.ย. 2567)

ลำดับที่ 4646 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 17194 ลว. 4 มิ.ย.67)

ลำดับที่ 4645 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจริยะ (ที่ ชม 0023.3/17064)

ลำดับที่ 4644 ถึงอำเภอจอมทอง อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง และอำเภออมก๋อย เรื่อง แจ้งประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) (ที่ ชม 0023.3/17193)

ลำดับที่ 4643 เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม ท้องถิ่นอำเภอแม่แตง ท้องถิ่นอำเภอสารภี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด (ชม0023.3/ว431)

ลำดับที่ 4642 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยบริการ งบกองทุน OP-PI-PP (Basic Payment) และข้อเสนอการปรับลดค่าแรงหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ(ชม0023.2/17109)

ลำดับที่ 4640 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เเละเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำร่างกฎหมายเเละการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (ที่ ชม 00234.17002 ลว 4 มิ.ย. 2567)

ลำดับที่ 4638 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ที่ ชม 0023.4/16921 ลว.31 พฤษภาคม 2567)

ลำดับที่ 4637 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานกิจการปลอดภัย (Environmental Health Standards for Business) ที่ ชม 0023.6/ว 424 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่ 4636 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง สรุปการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 (ชม 0023.2/ว17091)

ลำดับที่ 4635 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567

ลำดับที่ 4634  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งรายงานการประชุมเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2/2567 (ที่ ชม 0023.5/ว 17088 ลว. 4/6/67)

ลำดับที่ 4633 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 425 ลว 31 พฤษภาคม 2567)

ลำดับที่ 4631 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด หางดง สารภี สันทราย สันป่าตอง แม่ริม จอมทอง สันกำแพง แม่อาย สะเมิง พร้าว เชียงดาว และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชม 0023.3/ว 17065 ลว 31 พ.ค. 2567)

ลำดับที่ 4630 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 16925 ลว. 31 พ.ค. 2567)

ลำดับที่ 4629 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การบันทึกข้อมูการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบ DLA WASTE (ชม.0023.6/ว16873)

ลำดับที่ 4628 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศ เรื่อง ปัญหาคุณภาพน้ำช่วงต้นฤดูฝน (ชม.0023.6/ว433) *แก้ไขเลขส่ง

ลำดับที่ 4627 เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอฝาง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอสารภี นายอำเภอหางดง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาของสามเณร (ชม 0023.3/ว16926)

ลำดับที่ 4626 เรียน ท้องถิ่นอำเภอไชยปราการ ท้องถิ่นอำเภอฝาง ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง ท้องถิ่นอำเภอหางดง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” (ชม 0023.3/ว423)

ลำดับที่ 4624 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “พลังของการเล่น (The Power of Play) (ชม0023.3/ว16890 ลว. 31 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4623 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 6 (5/2567) "เมื่อเด็กมีพัฒนาการการพูดช้า ต้องส่งเสริมอย่างไร" (ชม0023.3/ว16898 ลว. 31 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4622 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3) (ด่วนที่สุด ชม0023.3/ว16888 ลว. 31 พ.ค 67)

ลำดับที่ 4621 ถึง เทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูต้นแบบในระดับปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ด่วนที่สุด ชม 0023.3/16885 ลว. 31 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4620 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอหางดง นายอำเภอฝาง นายอำเภอสารภี นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงรับจำนำปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ชม 0023.6/ว 16811)

ลำดับที่ 4619 ขอประสานการดำเนินการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ด่วนที่สุด ชม 0023.3/ว 16758 ลว 30 พ.ค.67

ลำดับที่ 4618 ขอความร่วมมือเชิญชวนเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)” พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/16756 ลว 30 พ.ค.67

ลำดับที่ 4617 ถึง อำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ที่ ชม 0023.3/16750)

ลำดับที่ 4616 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) ด่วนที่สุด (ชม 0023.3/ว16654)

ลำดับที่ 4614 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จปกติ อ.เมืองเชียงใหม่ (ที่ ชม 0023.5/1663 ลว. 30/5/67)

ลำดับที่ 4613  เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ  (ที่ ชม 0023.5/16665 ลว. 30/5/67)

ลำดับที่ 4612 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ที่ ชม 0023.3/16605)

ลำดับที่ 4611 เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ที่ ชม 0023.3/16603)

ลำดับที่ 4610 เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม พร้าว เวียงแหง สารภี ดอยสะเก็ด แม่วาง พร้าว แม่ริม สันป่าตอง หางดง แม่แตง และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง เชิญให้ข้อมูลปรึกษาหารือ และทำความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินในแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการประจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ที่ ชม 0023.3/16593)

ลำดับที่ 4609 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (ที่ ชม 0023.6/ว16601)

ลำดับที่ 4608 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และทม ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณานำรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ที่ ชม 0023.6/ว16599)

ลำดับที่ 4607 ถึง นายอำเภอสันทราย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น(ที่ชม 0023.3/421 ลงวันที่ 29 พค 67)

ลำดับที่ 4601 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และทม ทุกแห่ง เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรูปแบบบริการ (Sevice Model) (ที่ ชม 0023.6/ว16513)

ลำดับที่ 4600 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ. ชม. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อปท ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566 (ชม 0023.3/ว 16465 ลว 29 พ.ค. 2567)

ลำดับที่ 4599 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และทม ทุกแห่ง เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่แบบสำรวจความคิดเห็นและความต้องการแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ที่ ชม 0023.6/ว16515)

ลำดับที่ 4598 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ที่ ชม 0023.6/ว16519)

ลำดับที่ 4597 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการ "พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน ประจำปีการศึกษา 2567"(ชม 0023.3/ว 16467) ลว 29 พ.ค. 67

ลำดับที่ 4596 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในสถานศึกษา(ชม 0023.3/ว 16466) ลว 29 พ.ค.67

ลำดับที่ 4595 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตใต้สำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน(ชม 0023.3/ว 16464) ลว 29 พ.ค.67

ลำดับที่ 4594 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566 (ชม 0023.3/ว16462)

ลำดับที่ 4593 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ (ชม 0023.3/ว16368)

ลำดับที่ 4592 ด่วนที่สุด เรียน นายกอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม 0023.3/ว 16460)

ลำดับที่ 4591 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ริม และ นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/ว 16456 ลว.29/5/67)

ลำดับที่ 4590  เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับ อปท. รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2567 

ลำดับที่ 4586 รียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ที่ ชม 0023.3/16446)

ลำดับที่ 4585 รียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ที่ ชม 0023.3/16445)

ลำดับที่ 4584 รียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ที่ ชม 0023.3/16444)

ลำดับที่ 4583 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ที่ ชม 0023.3/16440)

ลำดับที่ 4581  เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 21 (ที่ ชม 0023.5/ว 417 ลว. 29/5/67)

ลำดับที่ 4580  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอหางดง นายอำเภอสันป่าตอง และนายอำเภอเชียงดาง เรื่อง การติดตามเร่งรัดการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ที่ ชม 0023.5/ว 16385 ลว. 29/5/67)

ลำดับที่ 4579 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม เทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำรา่งกฎหมายเเละการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 (ที่ ชม 0023.4/16403 ลว 29 พ.ค. 2567)

ลำดับที่ 4577 ถึงอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567 (ที่ ชม 0023.3/16380)

ลำดับที่ 4576  เรียน อ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ที่ มท 0808.2/ว 2193 ลว.24/5/67)

ลำดับที่ 4575 เรียน ท้องถิ่นอำเภอจอมทอง และท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม เรื่องการมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านไฟป่าและฝุ่นควัน ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ ว416 ลว.28 พฤษภาคม 2567)

ลำดับที่ 4574 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2567 (ด้วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 16378 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2567)

ลำดับที่ 4573 เรียน นายอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกัลยาณิวัฒนาและอำเภอแม่ออน) นายก ทน. นายก ทม.เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (ชม.0023.6/ว16377)

ลำดับที่ 4572 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เเละเทศบาลเมืองทุกเเห่ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายกระทรวง (ที่ ชม 0023.4/16372 ลว 28 พ.ค. 2567)

ลำดับที่ 4571 ถึง อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยหล่อ อำเภอฝาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง การรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 ไปรวมกับรุ่่นที่ 2 (ด่วนที่สุด ชม 0023.3/ว16367 ลว. 28 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4570 เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไป ตปท ระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ(ชม.0023.1/16363)

ลำดับที่ 4569 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ราย สังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่ (ที่ ชม 0023.5/16324 ลว.28/5/67)

ลำดับที่ 4568  เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ รายนางจิริยา มูลประเสริฐ สังกัด อบต.บ้านกาด (ที่ ชม 0023.5/16253 ลว.28/5/67)

ลำดับที่ 4566   เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอฝาง นายอำเภอพร้าว และ นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/ว 16243 ลว. 28/5/67)

ลำดับที่ 4565 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ ชม 0023./16135)

ลำดับที่ 4564 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลในระบบ thai water plan (ที่ ชม 0023.3/ว16133)

ลำดับที่ 4562 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม อำเภอดอยเต่า อำเภอเวียงแหง และกัลยาณิวัฒนา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองแม่โจ้ และเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง กำหนดจัดการประชุมสัมมนา "เวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ : Active Learning ประสบการณ์จริงจากสถานศึกษา" (ชม0023.3/ว16234)

ลำดับที่ 4561 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike (ชม0023.3/ว16231)

ลำดับที่ 4560 ถึง อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่ออน อำเภอแม่อาย อำเภอสันกำแพง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอหางดง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ และการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2567 (ชม 0023.2/16036)

ลำดับที่ 4558 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่ 4557 เรียน ผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาข้าราชการไทย (ชม 0023.1/ว 411)

ลำดับที่ 4556 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม 0023.1/15990)

ลำดับที่ 4555 เรียน นายอำเภอ (บัญชีแนบท้าย) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ Clusters ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ชม.0023.6/ว16203)

ลำดับที่ 4554 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัย โรงเรียนกลุ่มเปาะบาง (ด่วนที่สุด ชม0023.3/ว16193 ลว. 27 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4553 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการเปิดเทอมส้รางสุข ให้ความรักก่อนความรู้ (ด่วนที่สุด ชม0023.3/ว16197 ลว. 27 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4552 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้น นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา) เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านอาชีวศึกษา (ชม0023.3/ว16190 ลว. 27 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4551 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) (ด่วนที่สุด ชม0023.3/ว16189 ลว. 27 พ.ค. 67))

ลำดับที่ 4550 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อให้บริการประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ ชม.0023.6/ว 16105)

ลำดับที่ 4549 ถึง เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งผลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ(ชม 0023.2/16042)

ลำดับที่ 4548 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภอเวียงแหง และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ชม 0023.3/ว15869)

ลำดับที่ 4546 ถึง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม ท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า ท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง และท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2567 (ชม 0023.3/ว 412)

ลำดับที่ 4545 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition) (ด่วนที่สุด ชม 0023.3/ว 15978 ลว. 24 พ.ค.67)

ลำดับที่ 4543 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของ รมว.มหาดไทย ด้านการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (ชม0023.3/ว 15972 ลว 24 พ.ค. 2567)

ลำดับที่ 4542 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 (ชม0023.3/ว15835 ลว 24 พ.ค. 2567))

ลำดับที่ 4540 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ที่ ชม 0023.3/15886 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567)

ลำดับที่ 4539 เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ที่ ชม 0023.3/15885 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567)

ลำดับที่ 4538  เรียน นายอำเภออมก๋อย และ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการส่วนท้องถิ่น ของ ทต.อมก๋อย และ ทม.แม่โจ้  (ที่ ชม 0023.5/ว 15831 ลว. 24/5/67)

ลำดับที่ 4537 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (ชม0023.6/15773)

ลำดับที่ 4536 เรียน อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอสะเก็ด อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่อาย อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภออำเภออด อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยหล่อ อำเภอฝาง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่ออน และอำเภอหางดง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) เพิ่มเติม(ชม0023.2/ว15785)

ลำดับที่ 4535 ถึง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง(ยกเว้นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา) เรื่อง ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชม 0023.3/ว407)

ลำดับที่ 4534 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี) เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 (ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่) (ชม 0023.2/ว15765)

ลำดับที่ 4532 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 5 (ชม0023./ว15767)

ลำดับที่ 4530 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (ชม0023.3/ว15708)

ลำดับที่ 4529 ถึง เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (ชม0023.3/ว15709)

ลำดับที่ 4528 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง กำหนดจัดคลินิกให้คำปรึกษาการรายงานการให้บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(ชม0023.1/ว409)

ลำดับที่ 4527 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ชม.0023.1/ว410)

ลำดับที่ 4526 ถึง อำเภอจอมทอง เรื่อง ได้ดำเนินการยกเลิกรหัสสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม่วงโดยย้ายรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอาบช้าง(ชม 0023.3/15691)

ลำดับที่ 4525 เรียน นายกเทศบาลเมืองต้นเปา เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด(ชม 0023.1/15522)

ลำดับที่ 4524 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม 0023.1/15520)

ลำดับที่ 4523 เรียน อำเภอทุกอำเภอยกเว้นอำเภอกัลยาและอำเภอแม่ออน เรื่อง แจ้งมติประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 (ชม 0023.2/ว15641)

ลำดับที่ 4522 เรียน อำเภอทุกอำเภอยกเว้นอำเภอกัลยาและอำเภอแม่ออน เรื่องแจ้งมติประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 (ชม0023.2/ว15642)

ลำดับที่ 4519 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง หนังสือ "รายงานประจำปี 2567 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ จำนวน 2 เล่ม(ชม0023.3/ว15594)

ลำดับที่ 4518 เรียน ท้องถิ่นอำเภอสันทราย เรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อนถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ ชม 0023.6/ 408 ลว. 23 พฤษภาคม 2567)

ลำดับที่ 4517 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 2/2567 (ที่ ชม 0023.5/ว 15686)

ลำดับที่ 4516 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) (ชม 0023.2/15664)

ลำดับที่ 4515 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น นายอำเภอแม่อาย) เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/ว 15631 ลว. 21/5/67)

ลำดับที่ 4514 เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอฝาง และนายอำเภอแม่อาย เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธฺภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/ว 15627 ลว. 21/5/67)

ลำดับที่ 4513 เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอฝาง นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอสะเมิง นายอำเภอสันทราย และนายอำเภอหางดง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯ รายการเงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ที่ ชม 0023.3/15661)

ลำดับที่ 4512 เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอหางดง เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างสระน้ำในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/ว 15629 ลว. 21/5/67)

ลำดับที่ 4511  เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/ว 15624  ลว. 21/5/67)

ลำดับที่ 4510  เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง การโอนเงินสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/15625  ลว.21/5/67)

ลำดับที่ 4509 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชุมชี้แจงระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ "คลินิกระบบการประเมินประสิทธืภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗" (ที่ ชม 0023.3/ว๑๕๖๓๐)

ลำดับที่ 4508 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/15636 ลว. 21/5/67)

ลำดับที่ 4507 เรียน อ.ดอยสะเก็ด อ.สันทราย อ.แม่แตง อ.สันกำแพง อ.พร้าว อ.สันป่าตอง อ.หางดง อ.จอมทอง และ อ.ดอยหล่อ เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/ว 15623 ลว. 21/5/67)

ลำดับที่ 4506 ถึง อำเภอแม่แตง เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ที่ชม 0023.3/15616 ลงวันที่ 21 พค 67)

ลำดับที่ 4503 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง จอมทอง แม่แจ่ม แม่วาง นายก อบจ. นายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง มติการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ อปท. จำนวน 19 แห่ง (ชม0023.6/ว15597)

ลำดับที่ 4502 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การขอรับบำเหน็จปกติ รายนายอาคม วิศวโภคา สังกัด อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง (ที่ ชม 0023.5/15560  ลว. 21/5/67)

ลำดับที่ 4501 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสันกำแพงและนายอำเภอหางดง เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/15583 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567)

ลำดับที่ 4500 เรียน นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่ออนและนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/15584 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567)

ลำดับที่ 4499 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ชม0023.6/15532)

ลำดับที่ 4496 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/15503 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2567)

ลำดับที่ 4495 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม.0023.6/ว15470)

ลำดับที่ 4494 ถึง อำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีมืองทุกแห่ง เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5) แบบบูรณาการ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (ชม0023.3/ว15469 ลว 21 พ.ค. 2567)

ลำดับที่ 4493 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอแม่ออนและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้สำหรับการอบรมการถ่่ายโอนภารกิจโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)(ชม0023.3/ว15203)

ลำดับที่ 4492 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) (ชม 0023.3/ว15375)

ลำดับที่ 4491 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง เร่งรัดดำเนินการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับน้ำดื่มของสถานศึกษา (ชม0023.3/ว15357)

ลำดับที่ 4490 เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภออมก๋อย นายอำเภอสันป่าตอง และนายอำเภอสันทราย เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ที่ ชม 0023.3/15374)

ลำดับที่ 4489 ถึง อ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งหนังสือนำส่งสรุปข้อมูล คำถาม - คำตอบ และ Infographic สรุปการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในหน่วยงานด้วย ThaID (ชม 0023.1/ว 404)

ลำดับที่ 4488 เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่องการถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ 15266)

ลำดับที่ 4487 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยว่าจะมีการจัดเก็ยสารเคมีและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุ (ชม0023.6/ว403)

ลำดับที่ 4486 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการสร้างและพัฒนาโรงเชือดในพื้นที่ท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 15217)

ลำดับที่ 4485 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง สันป่าตอง ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม และนายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลพนักงานสถานธนานุบาลฯ (ชม0023.6/ว 15216)

ลำดับที่ 4484 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แจ่ม และนายอำเภอแม่ริม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม.0023.6/ว 15211)

ลำดับที่ 4483 เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท้องถิ่นอำเภอแม่แตง ท้องถิ่นอำเภอสารภี ท้องถิ่นอำเภอจอมทอง ท้องถิ่นอำเภอฮอด ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง ท้องถิ่นอำเภออมก๋อย ท้องถิ่นอำเภอแม่วาง ท้องถิ่นอำเภอหางดง ท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า ท้องถิ่นอำเภอฝาง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอแจ้งผลการคัดเลือกและประเมินผลงานการส่งเสริมสุขภาพระบบการดูแลผู้สูงอายุ (LTC) ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 (ชม 0023.6/ว 401)

ลำดับที่ 4482  เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป รายนายไชยเดช มะโนรส สังกัด ทต.สันกลาง (ที่ ชม 0023.5/15192  ลว.17/5/67)

ลำดับที่ 4481 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติแก้ไขข้อความในรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเกิดจากความคลาดเคลื่อน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 15202)

ลำดับที่ 4480 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง แถลงการณ์ความห่วงใยและข้อเสนอเกี่ยวกับการมีห้องเรียนอีสปอร์ตและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอีสปอร์ต (ชม0023.3/ว15177)

ลำดับที่ 4479 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน ชม.0023.1/398)

ลำดับที่ 4478 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง สารภี หางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม และนายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ชม0023.6/ว15102)

ลำดับที่ 4477 เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง สารภี หางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม และนายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (ชม0023.6/ว 15101)

ลำดับที่ 4476 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง สอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาฯ (ชม0023.3/ว 15091 ลว. 17 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4475 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีและโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดีและกิจกรรมแถลงข่าวฯ (ด่วนที่สุด ชม0023.3/ว 15090 ลว.17 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4472 เรียน นายอำเภอหางดง นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอสันทราย นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี นายอำเภอแม่ออน นายอำเภอฮอด นายอำเภอสะเมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมตรีนครเชียงใหม่ และเลขานุการคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่2/2567 (ที่ ชม 0023.3/15079)

ลำดับที่ 4470 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง แบบสำรวจเกี่ยวกับน้ำดื่มของโรงเรียน (ชม0023.3/ว15071)

ลำดับที่ 4469  เรียน นายอำเภอแม่ริม และนายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ของ อบต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ และ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม (ที่ ชม 0023.5/15042)

ลำดับที่ 4468 ถึง อำเภอพร้าว เรื่อง รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567(ที่ ชม 0023.3/15068)

ลำดับที่ 4467  เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ ของนายสมศักดิ์ วิริยสกุลทอง สังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่ (ที่ ชม. 0023.5/15065 ลว. 16/5/67)

ลำดับที่ 4466 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) (ชม.0023.6/15037)

ลำดับที่ 4465 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม.0023.6/ว15046)

ลำดับที่ 4464 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 (ชม 0023.3/ว15039)

ลำดับที่ 4463 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ชม 0023.1/ว-)

ลำดับที่ 4462 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ชม 0023/2ว15006)

ลำดับที่ 4461 เรียน ท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง เรื่อง การต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ชม 0023.6/395)

ลำดับที่ 4460 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออน และอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ) เรื่อง สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (ชม 0023.3/ ว14949 ลว. 15 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4459 ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ"การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวุฒิสภา และการเมืองการปกครองของไทยสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีงบ 2567" (ที่ ชม 0023.3/14948 ลว. 15 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4458  เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ เรียน แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 20  (ที่ ชม 0023.5/ว 394)

ลำดับที่ 4457 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗) ชม ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๙๖๐

ลำดับที่ 4456  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม (ที่ ชม 0023.5/14970 ลว.15/5/67)

ลำดับที่ 4455 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗) ชม ๐๐๒๓.๓/ว๑๔๙๕๙

ลำดับที่ 4454 เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ติดตามการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.พ.ศ.2567 (ที่ ชม 0023.3/14416)

ลำดับที่ 4453 ถึง นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( ที่ชม 0023.3/14845)

ลำดับที่ 4452 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำสาละวิน โขงเหนือ ปิง วัง ยม น่าน (ที่ ชม 0023.6/ว 393 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567)

ลำดับที่ 4451 เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท้องถิ่นอำเภอแม่แตง ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง ท้องถิ่นอำเภอพร้าว ท้องถิ่นอำเภอแม่วาง ท้องถิ่นอำเภอแม่ออน ท้องถิ่นอำเภอจอมทอง ท้องถิ่นอำเภอฮอด ท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว และท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอเชิญประชุม และลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการดำเนินงานกองทุนดูแลระยะยาวบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) (ชม 0023.6/ว 392)

ลำดับที่ 4450 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในระบบสารสนเทศ DLA Waste (ชม.0023.6/ว14820)

ลำดับที่ 4449 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 (ชม.0023.6/ว14812)

ลำดับที่ 4447 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ชม.0023.6/ว14792)

ลำดับที่ 4445 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ชม 0023.3/ว14742)

ลำดับที่ 4444 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง และกัลยาณิวัฒนา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองแม่โจ้ และเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) (ชม0023.3/ว14674)

ลำดับที่ 4443 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง กำหนดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพลตฟอร์มประเด็นประสาทวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2567 (ชม0023.3/ว14673)

ลำดับที่ 4442 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอดอยเต่า และนายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 (ชม0023.3/ว14736)

ลำดับที่ 4441 ถึง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา) เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน (ที่ ชม 0023.3/ว391)

ลำดับที่ 4440 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารและท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่องกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ลำดับที่ 4439 ด่วนที่สุด เรียน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่ออน อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง และอำเภอฮอด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) (ชม0023.2/ว14717)

ลำดับที่ 4438 ถึง อำเภอหางดง เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ที่ ชม 0023.3/14683)

ลำดับที่ 4437 ถึง อำเภอสันป่าตอง เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ที่ ชม 0023.3/14688)

ลำดับที่ 4436 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ที่ ชม 0023.3/14689)

ลำดับที่ 4435 ถึง อำเภอสารภี เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ที่ ชม 0023.3/14691)

ลำดับที่ 4434 ถึง อำเภอฝาง เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ที่ ชม 0023.3/14693)

ลำดับที่ 4433 ถึง อำเภอหางดง เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ที่ ชม 0023.3/14685)

ลำดับที่ 4432 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน (ชม 0023.3/14566)

ลำดับที่ 4431 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน (ชม 0023.3/14567)

ลำดับที่ 4430 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ชม 0023.1/14356)

ลำดับที่ 4429 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ชม 0023.3/14357)

ลำดับที่ 4428 ถึง อำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีมืองทุกแห่ง เรื่อง คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ชม0023.3/ว14250)

ลำดับที่ 4425 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านทดลองปฏิบัติหน้าที่ (ชม0023.6/14451)

ลำดับที่ 4424 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือเน้นย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ชม 0023.6/ว 14468)

ลำดับที่ 4423 เรียน นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอแม่อาย และนายอำเภอฝาง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 14443)

ลำดับที่ 4422 เรียน นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสันป่าตอง และนายอำเภอหางดง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯ เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว14442)

ลำดับที่ 4421 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอแม่อาย) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/14441)

ลำดับที่ 4420 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอให้พิจารณาติดตามผลการให้ความช่วยเหลือครอบครัวหรือทายาทผู้ประสบภัย กรณีชุดเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าเทศบาลตำบลดอยแก้วประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติภารกิจ (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/14428 ลว 9 พฤษภาคม 2567)

ลำดับที่ 4419 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด (ที่ ชม 0023.6/14425 ลว 9 พฤษภาคม 2567)

ลำดับที่ 4416 ถึง นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ที่ ชม 0023.1/14349)

ลำดับที่ 4415 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว14405)

ลำดับที่ 4414 นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ ชม 0023.3/ว14407)

ลำดับที่ 4413 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดงาน “MOI Waste Bank Week (ชม.0023.6/ว14415)

ลำดับที่ 4412 ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมือง เรื่อง การดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว385)

ลำดับที่ 4411 อำเภอทุกอำเภอ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การบันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ชม 0023.3/ว14393)

ลำดับที่ 4410 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอหางดง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (ที่ ชม 0023.3/14403)

ลำดับที่ 4409 เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอหางดง และนายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (ที่ ชม 0023.3/14402)

ลำดับที่ 4408 เรียนนายอำเภอแม่ริม นายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (CCTV System) (ที่ ชม 0023.3/14401 )

ลำดับที่ 4407 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือบำเหน็จและบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญาโดยการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด (ที่ ชม . 0023.5/ว 14382  ลว.9/5/67) 

ลำดับที่ 4406 ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา) เรื่อง การประสานความร่วมมือการดูแลความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษา (ที่ ชม 0023.3/ว384)

ลำดับที่ 4405 อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียนของระบบ G Code (ที่ ชม 0023.3/ว14385)

ลำดับที่ 4403 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน (ชม.0023.6/ว14367)

ลำดับที่ 4402 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอพร้าว นายอำเภอดอยหล่อ นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสันป่าตอง นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา และนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เรื่อง การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 14099 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567)

ลำดับที่ 4401 นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง สารภี หางดง เชียงดาว สันป่าตอง จอมทอง ฮอด นายก ทน.ชม และนายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การจ่ายเงินสะสมเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการสถานธนานุบาล (ชม0023.6/ว13963)

ลำดับที่ 4400 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (ชม0023.3/14264)

ลำดับที่ 4399 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (ด่วนที่สุด ชม0023.3/ว14245 ลงวันที่ 8 พ.ค. 67))

ลำดับที่ 4398 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ (ชม0023.3/14236)

ลำดับที่ 4397 ถึงอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาบเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งคู่มือฝายดินซีเมนต์ ที่ ชม 0023.3/14237

ลำดับที่ 4396 เรียน ผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปข้อสั่งการและรายงานการประชุม สถ. ประจำเดือนมีนาคม 2567 (ชม 0023.1/ว365)

ลำดับที่ 4395 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ชม 0023.1/ว383)

ลำดับที่ 4394 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การกรอกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของ อปท. (INFO) (ด่วนที่สุด ชม0023.3/ว 14179 ลงวันที่ 8 พ.ค. 67))

ลำดับที่ 4393 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย :ืการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัด อปท. รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 9 (ชม0023.3/ว 14178 ลงวันที่ 8 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4392 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน (หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567) (ด่วนที่สุด ชม0023.3/ว 14176 ลงวันที่ 8 พ.ค. 67))

ลำดับที่ 4391 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออนและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง การมอบอำนาจให้นายอำเภอปกิบัติราชการแทน ในการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม 0023.2/ว/14149)

ลำดับที่ 4390 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดทำแผนการสรรหาอัตรากำลังทดแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ชม 0023.2/14122)

ลำดับที่ 4389 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2567(ชม 0023.2/ว14119)

ลำดับที่ 4388 อำเภอหางดง และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง: แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567( ชม 0023.2/14129)

ลำดับที่ 4387 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ชม 0023.2/ว13512)

ลำดับที่ 4386 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (ชม 0023.3/ว 14077 ลว 7 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4385  เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม. ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (ที่ ชม. 0023.5/381 ลว.7/5/67)

ลำดับที่ 4383 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชม 0023.1/ว380)

ลำดับที่ 4382 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งข้อมูลการลงทะเบียนกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

ลำดับที่ 4381 ด่วนที่สุด ถึง อ.ทุกอำเภอ ( ยกเว้นอ.แม่แจ่ม อ.ดอยเต่า อ.เวียงแหง และอ.กัลยาณิวัฒนา ) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ และทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ YouTube OBEC Channel(ชม 0023.3/ว14088)

ลำดับที่ 4380 ด่วนที่สุด เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะประจำทางในพื้นที่ที่รับผิดชอบ(ชม 0023.3/ว14087)

ลำดับที่ 4379 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (ชม.0023.6/ว14080)

ลำดับที่ 4378 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่งการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567 (ชม0023.6/ว14078)

ลำดับที่ 4377 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ชม 0023.1/13999)

ลำดับที่ 4376 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการของสมาชิกสภาท้องถิ่น(ชม 0023.1/14073)

ลำดับที่ 4374 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงบูรณาการโครงการ “ไม่ทอดซ้ำ” สู่มาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหาร SAN&SAN Plus (ชม 0023.6/ว 376)

ลำดับที่ 4373 ถึง อ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่ออน และ อ.กัลยาณิวัฒนา ) ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ชม 0023.3/ว14050)

ลำดับที่ 4371  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  (ที่ ชม. 0023.5/ 13974  ลว. 7/5/67)

ลำดับที่ 4369 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. (ทต. และ อบต.) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2567  ( ที่ ชม. 0023.5/ว 13976  ลว. 7/5/67)

ลำดับที่ 4367 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ที่ ชม 0023.5/ว 13981  ลว 7/5/67)

ลำดับที่ 4364 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง สารภี หางดง เชียงดาว สันป่าตอง จอมทอง ฮอด นายก ทน.ชม และนายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนัีกงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2567 (ชม0023.6/ว13906)

ลำดับที่ 4362 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง สารภี หางดง เชียงดาว สันป่าตอง จอมทอง ฮอด นายก ทน.ชม และนายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง โครงการจัดกิจกรรม วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปี 2567 (ชม0023.6/ว13965)

ลำดับที่ 4370  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ นายอำเภอฝาง เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไปเพิ่มให้ ทต.เวียงฝาง อ.ฝาง และ ทต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ( ที่ ชม 0023.5/ว 13904 ลว. 3/5/67)

ลำดับที่ 4368 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด (ชม.0023.6/ว14014)

ลำดับที่ 4366 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ ของ นางบัวเขียว เกตุวงศ์ สังกัด อบจ.ชม. (ที่ ชม 0023.5/13887  ลว. 3/5/67)

ลำดับที่ 4365 เรียน นายอำเภอแม่ออน เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไปเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ (ที่ ชม. 0023.5/13905 ลว. 3/5/67

ลำดับที่ 4363 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป รายนางสุดา อินทราศี สังกัด ทม.เมืองแกนพัฒนา (ที่ ชม 0023.5/13899  ลว. 3/5/67)

ลำดับที่ 4360 ถึง อำเภอหางดง ดอยหล่อ สันทราย เมืองเชียงใหม่ แม่ริม สารภี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาบนครเชียงใหม่ เรื่อง เข้าร่วมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการฯ แก่คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 (ที่ ชม 0023.3/ว 13830 ลว 3 พค 67)

ลำดับที่ 4359 เรียน คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่่ 2/2567 (ที่ ชม 0023.3/ว 370 ลว 3 พค 67)

ลำดับที่ 4358 ถึง อบจ.ชม. และ ทน.ชม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัด การอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2567 (ชม0023.3/13820)

ลำดับที่ 4357 ถึง อ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 40 (ชม 0023.3/ว13825)

ลำดับที่ 4356 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง แก้ไขรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า) (ชม 0023.3/ว13817)

ลำดับที่ 4355 ถึง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา) เรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (ที่ ชม 0023.3/ว369)

ลำดับที่ 4354 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การตอบแบบสำรวจความต้องการปกครองท้องถิ่นการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม (ชม 0023.2/ว13806)

ลำดับที่ 4353 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาฯ

ลำดับที่ 4352 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด(ชม 0023.1/13679)

ลำดับที่ 4351 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ชม0023.1/13670)

ลำดับที่ 4350 ถึง อ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 5 (4/2567) "ทำอย่างไรเมื่อเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้"(ชม 0023.3/ว13790 ลว 3 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4349 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงผลการจัดทำถังขยะเปียกในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย (ชม.0023.6/ว13784)

ลำดับที่ 4348 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ชม 0023.2/ว13512)

ลำดับที่ 4347 เรียน นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอหางดง และนายอำเภอแม่อาย เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ ชม 0023.5/13697 ลว.2/5/67)

ลำดับที่ 4345 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ที่ ชม 0023.5/ว 13685 ลว. 2/5/67)

ลำดับที่ 4344 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสันทราย นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอแม่ริม และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน (ด่วนที่สุด) (ชม 0023.6/ว 13671)

ลำดับที่ 4343 เรียน อำเภอกัลยาณิวัฒนา และ อบจ.ชม. เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ ชม 0023.5/ว 13669 ลว.2/5/67)

ลำดับที่ 4342 ถึง อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข) (ด่วนที่สุด ที่ ชม0023.3/ว13532)

ลำดับที่ 4341 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง เพิ่มเติมจำนวนรุ่นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลังของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชม0023.3/ว13543)

ลำดับที่ 4340 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2 (วาระ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570) (ด่วนมาก ที่ ชม 0023.3/ว13540)

ลำดับที่ 4339 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) (ชม0023.3/ว13601)

ลำดับที่ 4338 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด (ชม.0023.6/ว13602)

ลำดับที่ 4337 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงผลการจัดทำถังขยะเปียกในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย (ชม.0023.6/ว13606)

ลำดับที่ 4336 เรียน อบจ.ชม. และ ทน.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ชม 0023.3/13599 ลว. 1 พ.ค. 67)

ลำดับที่ 4335 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 67) (ด่วนที่สุด ชม 0023.3/13600 ลว. 1 พ.ค. 67))

ลำดับที่ 4334 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก (ชม 0023.3/ว13597 ลว. 1 พ.ค. 67))

ลำดับที่ 4333 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ.ชม. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกทม.ทุกแห่ง เรื่่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 (ที่ ชม 0023.4/ว13539 ลว 1 พ.ค. 2567)

ลำดับที่ 4332 เรียน นายอำเภอฮอด นายอำเภอดอยเต่า นายอำเภออมก๋อย และนายอำเภอจอมทอง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชม 0023.3/ว13584)

ลำดับที่ 4331 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร อนุกรมวิธาน และการเพาะเลี้ยงเห็ดป่าและเห็ดเศรษฐกิจ (ชม 0023.6/ว 364)

ลำดับที่ 4330 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Thailand Rabies Awards 2024) (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 13536 ลงวันที่ 1 พ.ค.2567)

ลำดับที่ 4329 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจฐานข้อมูลบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 13485 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 4328 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากร กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สอน., รพ.สต. ที่ถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด” รุ่นที่ 1 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/362 ลงวันที่ 1 พ.ค.2567)

ลำดับที่ 4327 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การขอรับเคื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ.2567 (ชม 0023.2/ว13521)

ลำดับที่ 4326 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง ฝาง สารภี สันป่าตอง จอมทอง ฮอด นายก ทน.ชม และนายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 (ชม0023.6/ว13495)

ลำดับที่ 4325 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเพื่อคัดเลือก Prime Minister Roads Safety Award (ชม0023.6/ว13423)

ลำดับที่ 4324 ถึง อ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ชม 0023.3/ว13447)

ลำดับที่ 4323 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจักซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 19 (ที่ ชม 0023.5/ว 359 ลว.30/4/67 ลว. 30/4/67)

ลำดับที่ 4318 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น 2567 (ชม0023.3/ว13358)

ลำดับที่ 4317 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่องประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมในกลุ่มหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ชม 0023.2/ว13302)

ลำดับที่ 4316 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอแม่ออน และนายอำเภอกัลยาณิวัฒนา)เทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่องโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชม 0023.2/ว13309)

ลำดับที่ 4314 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 (ชม0023.3/ว13312)

ลำดับที่ 4313 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม เทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง จัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง (ที่ ชม 0023.4/13295 ลว 30 เม.ย. 2567)

ลำดับที่ 4312 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม เทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง จัดดอบรมสัมนาโครงการอบรมสัมนาหลักสูตร กฎหมายปกครองด้านการบริหารราชการเเผ่นดิน (ที่ ชม 0023.4/13299 ลว 30 เม.ย. 2567)

ลำดับที่ 4311 เรียน นายอำเภอฝาง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอไชยปราการ นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่แตง และนายอำเภอฮอด เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว13342 ลว 30 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 4309 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (ที่ ชม 0023.5/ว 355 ลว. 29/4/67)

ลำดับที่ 4304 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "ระบบสุขาภิบาล ระบบขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก (ชม.0023.6/ว13319)

ลำดับที่ 4303 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง รายงานข้อมูลการเกิดแหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม.0023.6/ว13242)

ลำดับที่ 4302 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2567 (ชม0023.3/13307)

ลำดับที่ 4301 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ผลการตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ชม.0023.6/ว13228)

ลำดับที่ 4298 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ (ชม 0023.1/13089)

ลำดับที่ 4297 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ชม0023.1/13090)

ลำดับที่ 4296 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธ์ุแก่วัยรุ่น รุ่นที่ 2 (ชม0023.3/ว352)

ลำดับที่ 4295 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤติในพื้นที่ภาคเหนือ ด่วนที่สุด (ชม 0023.6/13187 ลว 29 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 4294 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง สสน. ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนฯลฯ (ชม0023.3/ว13188)

ลำดับที่ 4293 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง (pm2.5) ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ ประจำปี 2567 ระดับที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ ชม0023.6/ว353 ลว 29 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 4292 ด่วนที่สุด เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานความคืบหน้าการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม 0023.2/ว13190)

ลำดับที่ 4290 เรียน นอ.อมก๋อย นอ.แม่ออน นอ.ดอยสะเก็ด นอ.ฮอด นอ.แม่ริม นอ.ดอยเต่า เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (ชม 0023.1/ว12532)

ลำดับที่ 4300 เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง แจ้งโฮนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ ชขม 0023.5/ 13110 ลว 26/4/67)

ลำดับที่ 4299 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำบาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ที่ ชม 0023.5/13111 ลว. 26/4/67)

ลำดับที่ 4285 การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน. และ ทม.) (ชม 0023.3/ว 12550 ลงวันที่ 22 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 4284 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป รายนางสาวสุพัตรา บูรณะพิมพ์ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ ชม 0023.5/13077 ลว.26/4/67)

ลำดับที่ 4283 เรียน อำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 (ชม 0023.2/ว13064)

ลำดับที่ 4281 เรียน อำเภอหางดง อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่อาย อำเภอออน อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอสารภี อำเภอเชียงดาว อำเภอสันกำแพง อำเภอไชยปราการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณราบจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 (ชม 0023.2/ว13070)

ลำดับที่ 4280 เรียน อำเภอหางดง อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอจอมทอง อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอสารภี อำเภอเชียงดาว อำเภอสันกำแพง อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอไชยปราการ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ( ชม 0023.2/ว13073)

ลำดับที่ 4279 เรียน อำเภอหางดง อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่อาย อำเภอแม่ออน อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอจอมทอง อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอสารภี อำเภอเชียงดาว อำเภอสันกำแพง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอไชยปราการ อำเภอฮอด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณราบจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 ( ชม 0023.2/ว13062)

ลำดับที่ 4278 ด่วนที่สุด เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ตอบแบบประเมินสมรรถนะการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม 0023.2/ว 13009)

ลำดับที่ 4274 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาสังกัด อปท. (ชม0023.3/ว12978)

ลำดับที่ 4273 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ชม0023.3/12376)

ลำดับที่ 4272 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย (ชม0023.3/ว12982)

ลำดับที่ 4271 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ณ จ.บุรีรัมย์ (ชม0023.3/ว12892)

ลำดับที่ 4270 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e - Document) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ที่ ชม 0023.1/ว 341 ลว 23/4/67)

ลำดับที่ 4269 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ( ชม 0023.2/ว12800)

ลำดับที่ 4266 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง แจ้ง อปท. ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike และกิจกรรมแข่งขันจักรยานขาไถ (ชม0023.3/ว12706)

ลำดับที่ 4265 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง องค์กร World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO) สมาคมระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ (ชม0023.3/ว12805)

ลำดับที่ 4264 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ชม 0023.6/ว 342)

ลำดับที่ 4263 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออน และอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) (ชม 0023.2/ว12758)

ลำดับที่ 4262 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และนายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) (ชม 0023.2/ว12757)

ลำดับที่ 4261 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่) (ชม 0023.2/ว12760)

ลำดับที่ 4260 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี) เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่) ( ชม 0023.2/ว12759)

ลำดับที่ 4255 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ชม0023.6/ว12700)

ลำดับที่ 4254 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแงผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ชม 0023.6/ว 12749)

ลำดับที่ 4253 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 (ชม 0023.6/ว 12747)

ลำดับที่ 4252 เรียน นายอำเภอฝาง นายอำเภอจอมทอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) (ชม.0023.6/ว12724)

ลำดับที่ 4251 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวญสะพานแขวนข้ามเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (ชม0023.3/12704)

ลำดับที่ 4250 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา) เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ชม0023.3/ว339)

ลำดับที่ 4249 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนา "การเติมน้ำลงใต้ดินระดับตื้น (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ตามบริบทชุมชนอย่างยั่งยืนและการจัดทำงบประมาณ" (ชม0023.3/ว12711)

ลำดับที่ 4248 เรียน นายอำเภอดอยหล่อ แม่วาง และสันป่าตอง เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ชม0023.3/ว12702)

ลำดับที่ 4247 เรียน นายอำเภอ(รายชื่อแนบ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม.0023.6/ว12701)

ลำดับที่ 4246 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่องการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม.0023.6/ว12688)

ลำดับที่ 4245 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แห่หน่วยบริการสาธารณสุข (ชม0023.6/ว 12665)

ลำดับที่ 4244 เรียน ท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ (ชม0023.6/338)

ลำดับที่ 4243 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอสารภี) เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 12625 ลงวันที่ 23 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 4242 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของ อปท. (ชม0023.3/ว12550)

ลำดับที่ 4241 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ขออนุญาติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม 0023.1/12338)

ลำดับที่ 4240 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม0023.1/12512)

ลำดับที่ 4239 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ชม0023.1/12509)

ลำดับที่ 4236 เรียน นายอำเภอสันทราย นายอำเภอหางดง และนายอำเภอแม่อาย เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ชม 0023.2/12415)

ลำดับที่ 4234 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอสันทราย นายอำเภอแม่ริม และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 12330 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 4233 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ตอบแบบสำรวจสถานการณ์ การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ที่ ชม 0023.6/ว 12254 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 4232 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) (ชม0023.3/ว12346)

ลำดับที่ 4231 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการก่อสร้าง (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/ว 329 ลว. 19/4/67)

ลำดับที่ 4230 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง การดำเนินโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ (ชม0023.3/12329)

ลำดับที่ 4229 เรียน ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม สารภี จอมทอง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการอบรมโรงเรียนนิเวศเกษตรต้นแบบ รุ่นที่ 3 (ชม0023.3/ว332)

ลำดับที่ 4228 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 ฯลฯ (ชม0023.3/331)

ลำดับที่ 4227 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( 0023.2/ว12290)

ลำดับที่ 4226 ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ให้ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลมาปฏิบัติหน้าที่แทน (ชม0023.6/327)

ลำดับที่ 4225 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18 (ที่ ชม 0023.5/ว 326 ลว. 19/4/67)

ลำดับที่ 4224 เรียน นายอำเภอแม่แตง เชียงดาว ฝาง และนายอำเภอแม่อาย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พาหนะรับ-ส่งโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯลฯ (ชม0023.3/ว12281)

ลำดับที่ 4223 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรีพยากรท้องถิ่น หลักสูตรการบริหารและการจัดการ (ชม0023.6/ว 322)

ลำดับที่ 4222 เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/11700)

ลำดับที่ 4221 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ(ชม 0023.1/11950))

ลำดับที่ 4220 เรียน นายอำเภอจอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง เมืองเชียงใหม่ แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันป่าตอง สารภี หางดง นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม. เมืองแกนพัฒนา เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ (ชม0023.3/ว12159)

ลำดับที่ 4219 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV System) ของ อปท. (ชม0023.3/ว12045)

ลำดับที่ 4218 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ชม0023.3/12153)

ลำดับที่ 4217 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 (ที่ ชม 0023.5/ว 321 ลว. 18/4/67)

ลำดับที่ 4216 เรียน ทถอ.ทุก อำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (ที่ ชม 0023.5/ว 320 ลว. 18/4/67)

ลำดับที่ 4215 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (ที่ ชม 0023.5/ว 12158 ลว.18/4/67)

ลำดับที่ 4213 ด่วนที่สุด เรียน นายกอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศนมตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่องการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (ชม0023.3/ว12111)

ลำดับที่ 4211 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทรายและอำเภอสารภี) เรื่อง การเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (ชม0023.3/ว11940)

ลำดับที่ 4210 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อบจ.ชม. (ชม0023.3/1143)

ลำดับที่ 4209 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (ชม0023.3/1142)

ลำดับที่ 4208 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567(ชม 0023.1/ว-)

ลำดับที่ 4206 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ (ชม.0023.6/ว11964)

ลำดับที่ 4205 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบมูลฝอยติดเชื้อ (ชม.0023.6/ว317)

ลำดับที่ 4204 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบประเมินประสิทธิภาพ อปท. ประจำปี 2567 ผ่านการประชุม Webex (ชม0023.3/11834)

ลำดับที่ 4203 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบประเมินประสิทธิภาพ อปท. ประจำปี 2567 ผ่านการประชุม Webex (ชม0023.3/11833)

ลำดับที่ 4202 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา) เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (ชม0023.3/ว11631)

ลำดับที่ 4201 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ชม0023.1/11642)

ลำดับที่ 4200 เรียน นายอำเภอดอยเต่า แม่แตง แม่ริม สะเมิง และสันกำแพง เรื่อง การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. (ชม0023.3/ว11832)

ลำดับที่ 4198 เรียน นายอำเภอจอมทอง และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ (ชม0023.6/ว 11533)

ลำดับที่ 4196 เรียน นายอำเภอแม่แตง และอำเภอฝาง เรื่อง การส่งมอบอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 135 ภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (YinD) (ชม0023.3/11628)

ลำดับที่ 4195 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของ อปท. พ.ศ. 2567 (ชม0023.3/ว11629)

ลำดับที่ 4194 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ชม0023.3/ว11624)

ลำดับที่ 4192 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัว (ชม0023.1/11537)

ลำดับที่ 4191 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ชม0023.1/11538)

ลำดับที่ 4190 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/11539)

ลำดับที่ 4189 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง จอมทอง แม่แจ่ม แม่วาง นายก อบจ.ชม. และนายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอำนาจของ อปท. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า (ชม0023.3/ว11548)

ลำดับที่ 4185 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม0023.3/ว11545)

ลำดับที่ 4184 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอฝางและนายอำเภอแม่อาย เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567(ชม 0023.3/ว 1162)

ลำดับที่ 4183 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม0023.3/ว11478)

ลำดับที่ 4182 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม หางดง แม่แตง จอมทอง แม่วาง แม่แจ่ม นายก อบจ.ชม และนายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (ชม0023.6/ว11556)

ลำดับที่ 4181 เรียน นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคำสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ รายนางวีณา คำนิล สังกัด อบจ.ชม.

ลำดับที่ 4180 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นปี รายกลัปพัฒน์ โกวรรณ์ สังกัด อบจ.ชม.

ลำดับที่ 4179 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับบำเหน็จปกติ ราย นางสาวนุชจรีย์ คำเวียง สังกัด ทต.ช้างเผือก

ลำดับที่ 4178 เรียน นอ.หางดง เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันหยุดราชการ (ชม 0023.1/11265)

ลำดับที่ 4177 เรียน นายกเทศมตรีเมืองต้นเปา เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด(ชม 0023.1/11266)

ลำดับที่ 4176 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสันทราย นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอแม่ริม และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2567 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน (ชม 0023.6/ว 11469)

ลำดับที่ 4175 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ (ชม 0023.2/ว11464)

ลำดับที่ 4174 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PErformnce Agreement .PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ชม 0023.2/ว11438)

ลำดับที่ 4173 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ชม0023.6/11416)

ลำดับที่ 4172 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 11314 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 4171 ด่วนที่สุด เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2567(ชม 0023.3/ว11261)

ลำดับที่ 4170 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง(ยกเว้นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา) เรื่อง การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับรองข้อมูลนักเรียนและข้อมูลนายทะเบียนของระบบ G Code(ชม0023.3/ว11272)

ลำดับที่ 4169 ถึง อ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่ผู้เรียน(ชม 0023.3/ว11270)

ลำดับที่ 4168 ด่วนที่สุด ถึง อำเภอแม่แตง เรื่อง กำหนดประชุมชี้แจงการติดตาม ผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง(ชม 0023.3/11303)

ลำดับที่ 4167 ด่วนที่สุด ถึง อ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567(ชม 0023.3/ว11302)

ลำดับที่ 4166 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของ อปท. พุทธศักราช 2567 (ชม 0023.6/ว 11151)

ลำดับที่ 4162 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของ อปท ประจำปีงบประมาณ 2567 (ชม0023.6/ว11246)

ลำดับที่ 4161 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 11174 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 4160 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM2.5) (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว 11172 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 4159 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การขอรับบำเหน็จปกติ รายนางวิไลพร หอยแก้ว สังกัด อบต. มะขุนหวาน

ลำดับที่ 4158 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/11145)

ลำดับที่ 4157 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/11149)

ลำดับที่ 4156 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายและวิทยุชุมชน (ชม0023.3/ว304)

ลำดับที่ 4154 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอแม่วาง และอำเภอดอยเต่า)อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง (ยกเว้น ทม.แม่โจ้) เรื่อง แจ้ง อปท. ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดอย่างน้อย 1 คน (ชม0023.3/ว11137)

ลำดับที่ 4153 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอถอนหลักทระพย์ค้ำประกัน (ชม0023.6/11136)

ลำดับที่ 4152 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป รายนางสาววรรณารัตน์ ศิริชัยยงบุญ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่

ลำดับที่ 4151 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับสื่อรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2567 (ชม 0023.6/ว305)

ลำดับที่ 4149 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ราย นางยุพิน กำเนิดศิริ และ นางทิวา บุญส่ง สังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่

ลำดับที่ 4148 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศฟิลิปิโดยมีวัตถุประสงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกษษ ประสบการณ์ ฯลฯ (ชม0023.3/ว11066

ลำดับที่ 4147 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง จัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 (ชม0023.3/ว11065)

ลำดับที่ 4146 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ดำเนินการตามแนวทางการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวของ อปท. (ชม0023.3/ว10978)

ลำดับที่ 4144 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง กำหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการริเริ่มแผนกลยุทธ์ฯลฯ (ชม0023.3/ว10919)

ลำดับที่ 4143 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม. ทุกแห่ง เรื่อง หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (ชม0023.3/ว10922)

ลำดับที่ 4142 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีเปลี่ยนสังกัด (ชม 0023.2/10956)

ลำดับที่ 4141 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอหางดง นายอำเภอสันป่าตอง และนายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ผลการพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ที่ ชม 0023.5/ว 10967 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 4140 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับคำปรึกษาและแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพจิต/เพศ สำหรับวัยเรียน จ.เชียงใหม่(ชม0023.3/ว198)

ลำดับที่ 4139 ถึง อำเภอจอมทอง ดอยสะเก็ด สันกำแพง สันป่าตอง หางดง แม่อาย และ อบจ.ชม. เรื่อง ให้ อปท. แจ้งให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา (ชม0023.3/ว10937)

ลำดับที่ 4138 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ฯลฯ (ชม0023.3/ว10935)

ลำดับที่ 4137 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) (ชม 0023.6/ว 302)

ลำดับที่ 4136 เรียน นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่งเเละท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดเลือกเเละส่งข้อมูลผลงาน LTC ดีเด่น 7 ประเภท ประจำปี 2567 (ชม 0023.6/ว 301)

ลำดับที่ 4135 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯลฯ(ชม0023.3/ว10917)

ลำดับที่ 4134 ถึง อำเภอหางดง เรื่อง ทต.หนองควายมีความประสงค์ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ชม0023.3/10894)

ลำดับที่ 4133 ถึง อำเภอแม่ริม เรื่อง อบต.ดอนแก้วมีความประสงค์ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินงานโครงการจ้างเหมา (ชม0023.3/108951)

ลำดับที่ 4132 ถึง อ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้กำกับ ติดตาม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1-3(ชม 0023.3/ว10866)

ลำดับที่ 4131 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุพ้นวิสัยที่จะสามารถป้องกันได้โดยทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลเวียงฝาง (ชม0023.3/10620)

ลำดับที่ 4130 เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุพ้นวิสัยที่จะสามารถป้องกันได้โดยทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลสองแคว (ชม0023.3/10619)

ลำดับที่ 4129 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอหารือกรณีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด (ชม0023.3/10621)

ลำดับที่ 4128 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ชม0023.3/10622)

ลำดับที่ 4127 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ชม0023.3/10624)

ลำดับที่ 4013 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอหางดง นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอแม่วาง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอแม่แจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหรดภารกิจอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น: ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า (ชม0023.6/10810 ลว 2 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 4009 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ด่วนที่สุด (ชม 0023.6/ว10789 ลว 2 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 3985 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม.0023.1/10603))

ลำดับที่ 3979 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ทต.หนองป่าครั่งมีความประสงค์ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์ ฯลฯ (ชม0023.3/10768)

ลำดับที่ 3978 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เเละนายกเทศมนตรีเมืองทุกเเห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การเงินเเละการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2567 (ที่ ชม 0023.4/ว10764 ลว 2 เม.ย. 2567)

ลำดับที่ 3940 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2567 งบเงินอุดหนุนที่่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทต.และอบต.) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.5/ว 10773 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567)

ลำดับที่ 3814 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง หารือกรณีสนับสนุนหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้กับประชาชนในพื้นที่ (ชม 0023.6/10751)

ลำดับที่ 3767 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่5 รุ่นที่ 17(ที่ ชม 0023.5/ว296 ลว 1/4/67)

ลำดับที่ 3519 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ในสังกัดทราบข้อกฏหมายเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนฯ(ชม0023.2/ว10582)

ลำดับที่ 3518 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ชม0023.2/ว10584)

ลำดับที่ 3516 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสารภี) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง รายงานข้อมูลการอุดหนุนงบประมาณ ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้หมู่บ้าน/ชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ชม0023.6/ว 10684)

ลำดับที่ 3515 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 "งานลูกเสือเพื่อลูกเสือและสังคม" (Scout for Scouts and Community) (ชม0023.3/ว294)

ลำดับที่ 3514 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ (ชม0023.3/ว10616)

ลำดับที่ 3511 เรียน อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกัลยาณิวัฒนา อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.สะเมิง และอ.อมก๋อย) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ้ายประจำปีประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ( ชม 0023.2/ว10651)

ลำดับที่ 3510 เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับสถานศึกษาถ่ายโอนมาสังกัดเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ชม0023.2/10649)

ลำดับที่ 3509 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (ชม0023.2/10648)

ลำดับที่ 3508 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2567 (ชม0023.3/ว295)

ลำดับที่ 3507 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง กำชับและตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนสังกัด อปท. (ชม0023.3/ว10615)

ลำดับที่ 3506 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดเชียงใหม่ (ชม0023.6/ว292)

ลำดับที่ 3517 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมตรีนครเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกค่ใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ชม 0023.5/ว 10687 ลว 29/3/67)

ลำดับที่ 3505 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง แบบสำรวจดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนด (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอย (ชม0023.6/ว10581)

ลำดับที่ 3504 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาและข้อเสนอแผนพัฒนาในพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก ตำบลสะลวง และตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ชม0023.3/10552)

ลำดับที่ 3503 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. (ชม0023.3/10594)

ลำดับที่ 3502 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง งานสัมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2024 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 (ชม0023.3/ว10554)

ลำดับที่ 3501 เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต (ชม0017.2/ว9377)

ลำดับที่ 3498 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประกาศผลการประกวดคัดเลือก "นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก" ประจำปี พ.ศ. 2567 (ชม 0023.6/ว10287)

ลำดับที่ 3497 แก้ไขประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ 3495 เรียน ท้องถิ่นทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566-2570 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ชม 0023.6/ว 288)

ลำดับที่ 3494 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศคณะคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่เเละคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเเนวทางในการดำเนินงานตามพระราชญัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ 2567 (ชม 0023.6/ว 288)

ลำดับที่ 3492 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ (ชม0023.6/ว10247)

ลำดับที่ 3490 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศลนครเชียงใหม่ เเละเทศบาลเมืองทุกเเห่ง เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน (ชม 0023.6/ว 10241)

ลำดับที่ 3489 เรียน ท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม และท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า เรื่อง การมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านไฟป่าและฝุ่นควัน (ชม0023.6/ว287)

ลำดับที่ 3486 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (ชม 0023.6/ว 10239)

ลำดับที่ 3482 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ (ชม 0023.6/ว 10238)

ลำดับที่ 3480 เรียน นายอำเภอฮอด เรื่อง โอนเงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567( ชม 0023.5/10237 ลว 28/3/67)

ลำดับที่ 3478 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอแม่วาง) นายก อบจ.ชม. และทม.ทุกแห่ง (ยกเว้นนายก ทม.แม่โจ้) (ชม0023.3/ว10234)

ลำดับที่ 3476 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาการสร้างลูกระนาดบนถรรสายหลัก (ชม0023.3/10231)

ลำดับที่ 3474 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/9946)

ลำดับที่ 3473 เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/10130)

ลำดับที่ 3472 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม0023.1/10132)

ลำดับที่ 3471 เรียน อำเภอฝาง และอำเภอสะเมิง เรื่อง รายงานการเปลี่ยนชื่อและย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง และสังกัด อบต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ชม0023.3/ว10137)

ลำดับที่ 3470 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี) เรื่อง การเลือกนายก อบต. เป็นกรรมการในคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (ชม0023.3/ว10134)

ลำดับที่ 3469 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อรับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (มท0802.4/ว1082)

ลำดับที่ 3468 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ชม0023.1/ว285)

ลำดับที่ 3467 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศบาลเมืองทุกแห่ง และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปการตอบรับสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ชม 0023.6/ว 283)

ลำดับที่ 3466 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 (ชม 0023.6/ว 10116)

ลำดับที่ 3464 ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ 3463 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การเเจ้งเเนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อมฯ(ชม 0023.6/ว 10111)

ลำดับที่ 3462 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารและการจัดการ งานที่ 1 2 และ 3 ครั้งที่ 3/2567 (ชม 0023.6/ว 282)

ลำดับที่ 3461 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การเเจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ.2567 (ชม 0023.6/ว 10114)

ลำดับที่ 3460 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม เทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งกำหนดการจัดงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันเเละคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ที่ ชม 0023.4/10113 ลว 27 มี.ค. 2567)

ลำดับที่ 3459 เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันหยุดราชการ (ชม0023.1/9987)

ลำดับที่ 3458 เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ(ชม 0023.1/10001)

ลำดับที่ 3457 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 (ชม0023.3/ว10023)

ลำดับที่ 3456 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย(ที่ ชม 0023.5/ว281 ลว 27/3/67

ลำดับที่ 3481 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ( ชม 0023.5/9993 ลว 26/3/67)

ลำดับที่ 3455 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งข้อมูลการใช้งานการลงข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1

ลำดับที่ 3454 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม แม่วาง แม่ออน นายอำเภอสารภี นายอำเภอเชียงดาว นายอำเภอพร้าว นายอำเภอแม่แตง นายอำเภอสันกำแพง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอหางดง และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ( ชม 0023.5/ว10020 ลว 26/3/67)

ลำดับที่ 3453 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย (ชม0023.3/ว10019)

ลำดับที่ 3452 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี (ชม0023.2/ว10005)

ลำดับที่ 3451 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม เวียงแหง ดอยเต่า และกัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ. นายก ทน.ชม. นายก ทม.ทุกแห่ง (ยกเว้นนายก ทม.แม่โจ้ และนายก ทม.ต้นเปา) เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2567 (ชม0023.3/ว280)

ลำดับที่ 3449 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอฝาง นายอำเภอสารภี นายอำเภอหางดง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด นายอำเภอเชียงดาว นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาลประจำปี 2566 (ชม 0023.6/ว 9985)

ลำดับที่ 3448 ถึง อำเภอเชียงดาว ไชยปราการ พร้าว แม่แตง แม่ริม แม่วาง แม่อาย เวียงแหง และสันกำแพง เรื่อง แจ้งกรอบระยะเวลาการให้บริการและให้เตรียมความพร้อมก่อนครบกำหนดระยะเวลาการสนับสนุนโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์ ฯลฯ (ชม0023.3/ว9978)

ลำดับที่ 3447 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง การใช้ไฟฟ้าของ ศพด. (ชม0023.3/ว9665)

ลำดับที่ 3446 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ชม0023.3/9295)

ลำดับที่ 3445 เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไป ตปท ระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ(ชม.0023.1/9859)

ลำดับที่ 3444 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลัก "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านซีลธรรม" (ชม0023.3/ว9660)

ลำดับที่ 3443 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม 0023.1/9857)

ลำดับที่ 3442 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ขออนุญาติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม 0023.1/9672)

ลำดับที่ 3441 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (ชม0023.3/ว9951)

ลำดับที่ 3440 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการตามพิธีการทางการฑูต (ชม0023.3/ว9675)

ลำดับที่ 3439 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. ทม.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดการประชุมวิชาการขององค์การโลกทางการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 76 (ชม0023.3/ว9881)

ลำดับที่ 3438 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันการเฝ้าระวัง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ที่ ชม 0023.4/9940 26 มี.ค. 2567)

ลำดับที่ 3437 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และทม. ทุกแห่ง เรื่อง จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพลตฟอร์ม EF เด็กไทย หัวข้อ"แก้ปัญหาเสพติดสมาร์ทโฟนในเด็กวัยเรียน ด้วยการสร้างทักษะ EF ยังยั้งชั่งใจ" (ชม0023.3/ว9878)

ลำดับที่ 3436 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา และแม่แจ่ม) นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา และนายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ขั้นตอนการตั้งงบประมาณค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ชม0023.3/ว9913)

ลำดับที่ 3435 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แนวการสนับสนุนและร่วมบูรณาการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน ของ อปท. (ชม0023.3/ว9920)

ลำดับที่ 3433 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เเละนายกเทศมนตรีเมืองทุกเเห่ง  เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ที่ ชม 0023.5/ว 9937 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567)

ลำดับที่ 3431 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เเละเทศบาลเมืองทุกเเห่ง เรื่อง จัดโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2567 (ที่ ชม 0023.5/ว9907ลว26/3/67)

ลำดับที่ 3430 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบลงทะเบียนและฐานข้อมูลกิจการสภาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ชม 0023.3/ว9880)

ลำดับที่ 3429 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เเละเทศบาลเมืองทุกเเห่ง เรื่อง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดดครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนนวน 25 รุ่น ๆ ละ3 วัน ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม 2567 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท (ที่ ชม 0023.5/ว9905 ลว26/3/67)

ลำดับที่ 3428 เรียน นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ชม0023.2/ว9912)

ลำดับที่ 3427 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ(ชม 0023.5/9846 ลว 25/3/2567)

ลำดับที่ 3425 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม We’re All One จัดระเบียบสายสื่อสาร (ชม.0023.6/277)

ลำดับที่ 3424 อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเวียงแหง) เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองแม่เหียะ และเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง ติดตามรายงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติด (ระบบ NISPA) ที่ ชม 0023.3/ว 9706 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

ลำดับที่ 3485 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ชม 0023.5/9662 ลว 22/3/2567)

ลำดับที่ 3484 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ชม 0023.5/9664 ลว 22/3/67)

ลำดับที่ 3483 เรียน นายอำเภอสารภี นายอำเภอเมืองเชียงใหม่และนายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น( ชม 0023.5/ว9666 ลว 22/3/67)

ลำดับที่ 3418 เรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2567 (ชม 0023.2/9686)

ลำดับที่ 3417 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประขุมวิชาการของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ข้ราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นทันตแพทย์ (ชม 0023.2/ว9685)

ลำดับที่ 3416 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เเละนายกเทศมนตรีเมืองทุกเเห่ง เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2567(ที่ ชม 0023.5/ว9663 ลว 22/3/67)

ลำดับที่ 3415 เรียน ท้องถิ่นทุกอำเภอ(ยกเว้นท้องถิ่นอำเภออมก๋อยและอำเภอกัลยาณิวัฒนา)นายใหม่แกเทศมนตรีนคาเชียงละนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา(ชม 0023.5/ว272 ลว 22/3/67)

ลำดับที่ 3414 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ชม 0023.6/ว 271)

ลำดับที่ 3413 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งจะสำเสร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (ชม ชม 0023.2/9629)

ลำดับที่ 3412 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันะ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (ชม0023.6/ว 9593)

ลำดับที่ 3411 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง สันป่าตอง ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม และนายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล (ชม0023.6/ว 9591)

ลำดับที่ 3410 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุม (ชม 0023.6/ว 269)

ลำดับที่ 3409 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการและสนับสนุนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย (ที่ ชม 0023.6/ว 9611 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567)

ลำดับที่ 3408 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือแนวทางแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/9608 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567)

ลำดับที่ 3407 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีเมืองทุกเเห่ง เรื่อง การเขียนเช็คสั่งจ่ายและการถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ (ชม 0023.5/9238 ลว 22/3/67)

ลำดับที่ 3406 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การขอรับงบประมาณในการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล (ชม.0023.6/ว1214)

ลำดับที่ 3405 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือท้องถิ่นพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน (ชม.0023.6/ว9594)

ลำดับที่ 3404 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมศักยภาพเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและจัดเก็บข้อมูลสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (ชม.0023.6/ว9595)

ลำดับที่ 3403 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุมขัลเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญ ปมท. เดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ชม0023.1/ว260)

ลำดับที่ 3402 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ (ชม0023.1/ว261)

ลำดับที่ 3401 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา) เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 (ชม0023.3/ว265)

ลำดับที่ 3400 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา) เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในโรงเรียน (ชใ0023.3/ว266)

ลำดับที่ 3398 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา) เรื่อง การรับสมัครครูผู้สอนเข้าพัฒนาตัวเองเรื่อง Looker Studio และ Al for my classroom (ชม0023.3/ว267)

ลำดับที่ 3396 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ชม0023.1/ว262)

ลำดับที่ 3394 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบของ อปท. (ชม0023.3/ว7579)

ลำดับที่ 3392 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียงเมืองและชุมชน (ชม.0023.6/ว36377)

ลำดับที่ 3391 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง ขอขอบคุณ (ชม.0023.6/95681)

ลำดับที่ 3390 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ชม.0023.6/ว9564)

ลำดับที่ 3389 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย (ชม0023.6/ว 264)

ลำดับที่ 3388 เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง การขับเคลื่อนและเตรียมการการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม 0023.6/9563)

ลำดับที่ 3387 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฯ (ชม0023.6/ว 263)

ลำดับที่ 3386 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม0023.1/9403)

ลำดับที่ 3385 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม.0023.1/9396)

ลำดับที่ 3384 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง สสร. รับงบประมาณสนับสนุนการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2567 ฯลฯ (ชม0023.3/ว9445)

ลำดับที่ 3383 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นายก ทต.ช้างเผือก ,ทต.สุเทพ ,ทต.บ้านปง ,ทต.หนองควาย ,ทต.แม่แรม,ทต.แม่หอพระ,ทต.บ้านหลวง,ทต.ท่าผา,นายก อบต.ช้างเผือก,นายก อบต.ดอนแก้ว,อบต.โป่งแยง,อบต.ป่าแป๋,อบต.สันป่ายาง,อบต.สบเปิง,อบต.แม่วิน,อบต.ช่างเคิ่ง,อบต.แม่นาจร เรื่อง ขอเชิญประชุม (ชม0023.6/ว 9524)

ลำดับที่ 3381 เรียน อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยหล่อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่อาย อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสารภี และอำเภอหางดง เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ และการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) (ชม0023.2/ว9375)

ลำดับที่ 3380 เรียน อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอกัลยาณิวัฒนา และอำเภอไชยปราการ) เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ และการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) (ชม0023.2/9374)

ลำดับที่ 3379 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคำสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ รายสิบเอกศีละถาวร ชุมภูศรี ทต.ไชยสถาน (ที่ ชม 0023.5/9391 ลว. 20/3/67))

ลำดับที่ 3377 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกเเห่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเเถลงความร่วมมือเคลื่อนรูปเเบบการจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทยระหว่างกรมอนามัยเเละกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/ว8348 วันที่ 20 มีนาคม 2567)

ลำดับที่ 3376 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และทม.ทุกแห่ง เรื่อง การนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (ชม0023.4/9311)

ลำดับที่ 3375 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ว9282การเสนอของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล(ชม.0023.6/ว9282)

ลำดับที่ 3374 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดการประชุม (ชม0023.6/258)

ลำดับที่ 3373 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย(ที่ ชม 0023.5/ว257 ลว19/3/67)

ลำดับที่ 3372 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล (ชม0023.3/ว9268)

ลำดับที่ 3371 เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่นะ เรื่อง ขอความอนุเคราห์ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง(ชม0023.5/9254 ลว 19/3/67)ะ

ลำดับที่ 3370 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (ชม 0023.5/9251 ลว 19/3/67)

ลำดับที่ 3369 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักการคุณธรรมเชิงสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่ผู้เรียน (ชม0023.3/ว9228)

ลำดับที่ 3368 ถึง อำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ สังกัดเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ฯลฯ (ชม0023.3/9240)

ลำดับที่ 3367 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง พิจารณาดำเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาฯลฯ (ชม0023.3/ว9243)

ลำดับที่ 3366 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชม0023.3/ว9236)

ลำดับที่ 3365 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบีบยกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ชม 0023.5/ว253 ลว 19/3/67)

ลำดับที่ 3364 ถึง อำเภอสันทราย เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา กรณีผู้ใช้นามว่า รัดเกล้า โรหิตรัตนะ อยู่บ้านเลขที่ 36 ม. 6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร้องเรียนว่าน้ำประปาไม่ไหล ไม่สะอาด ฯลฯ (ชม0023.3/9087)

ลำดับที่ 3362 เรียน นายอำเภอเวียงแหง นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภออมก๋อย เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ชม 0023.2/ว9084)

ลำดับที่ 3360 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program : SCL) รุ่นที่ 4 (ชม0023.3/ว9039)

ลำดับที่ 3359 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ติดตามการถ่ายโอนภารกิจโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผึ้ง (ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.6/8931

ลำดับที่ 3358 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน (ที่ ชม 0023.6/8880 ลว 15 มีนาคม 2567)

ลำดับที่ 3356 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี นายอำเภอหางดง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอฝาง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด นายอำเภอเชียงดาว นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ชม 0023.6/ว8940)

ลำดับที่ 3355 นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสารภี นายอำเภอหางดง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอฝาง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด นายอำเภอเชียงดาว นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ชม 0023.6/ว8941

ลำดับที่ 3354 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/8860)

ลำดับที่ 3353 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา และดอยเต่า) นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. นายก ทม.แม่เหียะ และนายก ทม.เมืองแกพัฒนา เรื่องขอประชาสัมพันธ์การอบรมโรงเรียนวิเนศเกษตรต้นแบบ รุ่นที่ 3 (ชม0023.3/ว249)

ลำดับที่ 3352 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS แจ้ง อปท. กรอกข้อมูลและรับรองข้อมูลฯลฯ (ชม0023.1/ว8897)

ลำดับที่ 3351 เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง หางดง ฝาง ไชยปราการ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" (ชม0023.3/ว248)

ลำดับที่ 3350 เรียน นายอำเภอฝางและนายอำเภอจอมทอง เรื่องขอให้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 (ชม.0023.6/ว8907)

ลำดับที่ 3349 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2567 (ชม.0023.6/ว8905)

ลำดับที่ 3348 เรียน ทอ.จอมทอง ทอ.ฮอด และทอ.ดอยเต่า เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือแนวเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเตพื้นที่ กฟผ. เขื่อนภูมิพล (ชม 0023.3/ว251)

ลำดับที่ 3346 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 (ชม0023.1/ว-)

ลำดับที่ 3345 เรียน ท้องถิ่นอำเภอจอมทอง ดอยเต่า แม่แจ่ม อมก๋อย และฮอด เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านน้ำฯลฯ (ชม0023.3/ว250)

ลำดับที่ 3344 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/8860)

ลำดับที่ 3343 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ(ชม 0023.1/8766)

ลำดับที่ 3342 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ(ชม 0023.1/8774)

ลำดับที่ 3341 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ(ชม 0023.1/8777)

ลำดับที่ 3340 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ ของนายภุชงค์ ชาญไววิทย์ (ที่ ชม 0023.5/8854 ลว 15/3/67)

ลำดับที่ 3339 เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง แจ้งยกเลิกการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (ชม0023.3/8546)

ลำดับที่ 3338 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขออนุญาตใช้ลายมือชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สลักในโล่รางวัลคนดีศรีดอนแก้ว และโล่รางวัลคนดีศรีหมู่บ้าน ประจำปี 2567 (ชม0023.1/8728)

ลำดับที่ 3337 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคำสั่งจ่ายเงินบำนายปกติและบำเหน็จดำรงชีพ(ชม 0023.5/8863 ลว 15/3/67)

ลำดับที่ 3336 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการบรรชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 (ชม0023.3/8809)

ลำดับที่ 3335 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ชม0023.3/ว8810)

ลำดับที่ 3334 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 (ชม0023.3/ว8841)

ลำดับที่ 3332 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2567(ชม 0023.1/ว8797)

ลำดับที่ 3331 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผุ้รับบำนาญกรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(ชม 0023.5/8788 ลว 15/3/67)

ลำดับที่ 3330 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ที่ ชม 0023.5/8763 ลว. 15/3/67)

ลำดับที่ 3328 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)มาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)ว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการดิจิทัลภาครัฐ-ส่วนที่ 5 (ชม0023.3/ว8729)

ลำดับที่ 3327 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ห้วงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชม0023.3/ว8511)

ลำดับที่ 3326 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ของ อปท. (ชม0023.3/ว8545)

ลำดับที่ 3325 เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง แจ้งยกเลิกการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และสำหรับอาหารเสริม (ชม0023.3/8546)

ลำดับที่ 3324 เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคาระห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน)

ลำดับที่ 3323 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ"การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : ทิศทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การประเมินผล การปฏิบัติราชการและเส้นทางความก้าวหน้าของราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น" (ชม 0023.2/ว8688)

ลำดับที่ 3322 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง และกัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา และนายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2567 (ชม0023.3/ว246)

ลำดับที่ 3321 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ "โครงการเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย 5 อปท. 5 จังหวัด" (ชม0023.3/8542)

ลำดับที่ 3320 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2567 (ชม.0023.6/ว8687)

ลำดับที่ 3319 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศไทย และสมาพันธ์นักสงเคราะห์แห่งประเทศฟิลิปินส์ (ชม 0023.2/ว8654)

ลำดับที่ 3318 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีอาญา ละเมิดและวินัย" (ชม0023.2/ว8656)

ลำดับที่ 3317 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ชม0023.2/ว8653)

ลำดับที่ 3316 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคำสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติ(ชม 0023.5/8533 ลว 13/3/67)

ลำดับที่ 3315 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ ของนายบุญทรวง วงศ์เขื่อนแก้ว(ชม 0023.5/8535 ลว 13/3/67)

ลำดับที่ 3314 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชม0023.3/ว8570)

ลำดับที่ 3313 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชม0023.3/ว8571)

ลำดับที่ 3312 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2567 (ชม0023.3/ว8508)

ลำดับที่ 3311 เรียน นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกเเห่ง เเละท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ด่วนที่สุด ที่ ชม oo๒๓.๖/ว๒๔๔ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่ 3310 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2567 (มท0802.3/ว978)

ลำดับที่ 3309 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ.ชม. นายกทน.ชม. และนายกทม.ทุกแห่ง เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครองแทนนายกเทศมนตรี (ชม0023.4/8237)

ลำดับที่ 3307 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง และอำเภอเชียงดาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566(ชม 00235./ว8384 ลว 12/3/67)

ลำดับที่ 3306 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/8242)

ลำดับที่ 3305 เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/8244)

ลำดับที่ 3304 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ (ชม.0023.1/8245)

ลำดับที่ 3303 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ของโรงเรียนสังกัด อปท. ครั้งที่ 2 (ชม0023.3/ว8338)

ลำดับที่ 3302 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชม0023.3/ว8334)

ลำดับที่ 3301 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี KOICA จะดำเนินการเปิดรับข่อเสนอขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2567 ฯลฯ (ชม0023.3/ว8375)

ลำดับที่ 3300 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีการประกาศความสำเร็จในการจัดตั้งธนาคารขยะ และร่วมรับฟังการเสวนา (ชม.0023.6/ว8352)

ลำดับที่ 3299 เรียน ท้องถิ่นทุกอำเภอ(ยกเว้นท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงเหียง กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ. นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา นายก ทม.แม่เหี๊ยะ เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ(ชม 0023.5/ว242 ลว 12/3/67)

ลำดับที่ 3298 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมือง และอำเภอสารภี) เรื่อง โครงการฝึกอบรมการป้องกันและอก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ด่วนที่สุด ที่ ชม0023.6/ว8292)

ลำดับที่ 3297 เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ไชยปราการ ดอยหล่อ ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันป่าตอง สารภี และ ทอ.หางดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน (ชม0023.6/ว238)

ลำดับที่ 3296 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือชี้แจง Care Manager และผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด (ชม0023.6/ว239

ลำดับที่ 3294 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป(ที่ ชม. 0023.5/8207 ลว 11/3/67)

ลำดับที่ 3293 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ ( ชม 0023.5/8205 ลว 11/3/67)

ลำดับที่ 3292 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (ชม 0023.5/8213 ลว 11/3/67)

ลำดับที่ 3291 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 70ปีขึ้นไป ( ชม 0023.5/8211 ลว 11/3/67)

ลำดับที่ 3290 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ( ชม 0023.5/8200 ลว 11/3/67)

ลำดับที่ 3289 นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนภารกิจป้งอกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด (ชม0023.6/ว240 ลว.11 มี.ค. 67)

ลำดับที่ 3288 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการ (ชม0023.6/ว 8105)

ลำดับที่ 3287 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของ อปท. ในฐานะนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ (ชม0023.3/ว8201)

ลำดับที่ 3286 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม (ชม0023.3/ว8197)

ลำดับที่ 3285 เรียน อำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอสารภี และอำเภอสันทราย) เรื่อง กระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตน(sotf token)สำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai)(ชม 0023.5/ว8194 ลว 11/3/67)

ลำดับที่ 3284 เรียน นายก ทน.ชม. นายก ทม.แม่เหียะ นายก ทม.แม่โจ้ และนายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2567 (ชม0023.3/ว237)

ลำดับที่ 3283 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออนและอำเภอสะเมิง) และเทศบาลเมืองแม่เหียะ เรื่อง แจ้ง อปท. ให้ ศพด. ในสังกัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา (ชม0023.3/ว8055)

ลำดับที่ 3282 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม. ทุกแห่ง เรื่อง ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้สุขภาพ มีกิจกรรมทางกายเพียงพอและเหมาะสม ฯลฯ (ชม0023.3/ว8069)

ลำดับที่ 3280 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออนและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง จัดทำคู่มือและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ชม0023.3/ว8058)

ลำดับที่ 3279 เรียน นายก อบจ.ชม. เรื่อง แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฯลฯ (ชม0023.3/8054)

ลำดับที่ 3278 นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชุมคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 (ชม0023.6/ว 8110)

ลำดับที่ 3277 เรียน นายอำเภอดอยเต่า ดอยหล่อ ฮอด แม่อาย แม่แตง แม่แจ่ม แม่วาง จอมทอง เชียงดาว หางดง และอำเภออมก๋อย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน ฯลฯ ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ชม0023.3/ว8127)

ลำดับที่ 3276 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด (ชม 0023.6/8125 ลว 11 มีนาคม 2567)

ลำดับที่ 3275 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (บัญชีแนบท้าย) เรื่องว8096 แนวทางการขับเคลื่อน อปท.ที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (ชม.0023.6/ว8096)

ลำดับที่ 3271 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของอปท. (ชม0023.4/7822)

ลำดับที่ 3270 เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ นอ.ดอยสะเก็ด นอ.หางดง นอ.สันทราย นอ.แม่ริม นอ.สันกำแพง นอ.แม่วาง นอ.เชียงดาว นอ.แม่แจ่ม นอ สะเมิง นอ.แม่อาย นอ.ไชยปราการ และ นอ.ดอยหล่อ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567(ชม 0023.3/ว7713)

ลำดับที่ 3269 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 และขออนุมัติเพื่อดำเนินการแตกต่างจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นพินัย (ชม0023.4/7821)

ลำดับที่ 3268 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งรายงานแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ชม0023.1/ว-)

ลำดับที่ 3267 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566-2567 กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความต่อเนื่อง (ชม 0023.6/ว235)

ลำดับที่ 3266 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการควบคุม กำกับ ป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อขยะ(ชม.0023.6/ว7950)

ลำดับที่ 3265 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 (ชม0023.1/ว7935)

ลำดับที่ 3264 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบฯจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ชม.0023.6/ว7942)

ลำดับที่ 3263 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ ต้นทางและกลางทาง (ชม.0023.6/ว7936)

ลำดับที่ 3262 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ และมอบพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรต้นแบบระดับ หน ประจำปี พ.ศ. 2566

ลำดับที่ 3261 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/7816)

ลำดับที่ 3260 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัว (ชม0023.1/7818)

ลำดับที่ 3259 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/7817)

ลำดับที่ 3258 เรียน นายอำเเภอเมืองเชียงใหมมา เรื่อวขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลากิจส่วนตัวและวัยหยุดราชการ (ชม0023.1/7801)

ลำดับที่ 3257 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award) ปี 2567 (ด่วนที่สุด ชม 0023.6/ว 7926)

ลำดับที่ 3256 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ วารภี หางดง สันป่าตอง ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน. และนายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท. ครั้งที่ 2/2566 (1ตุลาคม2566) (ชม0023.6/ว7924)

ลำดับที่ 3255 เรียน ทถอ. ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้รับเข้าการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจักจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 5 รุ่นที่ 16 (ชม 0023.5/ว227 ลว 8/3/67)

ลำดับที่ 3254 เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายบำนาญและสวัสดิการ กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(ชม.0023.5/7894 ลว.8/3/67)

ลำดับที่ 3252 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอความร่วมมือ อปท. ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพลง "ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง" (ชม0023.3/ว7685)

ลำดับที่ 3251 เรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ร่างประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียบการสมคัรสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. ..... (ชม 0023.2/7673)

ลำดับที่ 3250 เรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 (ชม 0023.2/7668)

ลำดับที่ 3249 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน" รุ่น 1 (ชม0023.3/ว7665)

ลำดับที่ 3248 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออน และกัลยาณิวัฒนา) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ชม0023.3/ว7664)

ลำดับที่ 3247 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน(ชม.0023.6/ว7638)

ลำดับที่ 3246 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างป้ายการจัดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” (ชม.0023.6/ว7663)

ลำดับที่ 3245 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”(ชม.0023.6/ว7647))

ลำดับที่ 3244 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การจัดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”(ชม.0023.6/ว7646)

ลำดับที่ 3242 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม.0023.1/7311)

ลำดับที่ 3241 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม.0023.1/7308)

ลำดับที่ 3240 เรียน ผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย และท้องถิ่นอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2567 (ชม 0023.1/ว222)

ลำดับที่ 3238 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองฯ (ชม 0032.2/ว7470)

ลำดับที่ 3237 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบันความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตอนเองขอครูฯ(ชม.0023.2/ว7468)

ลำดับที่ 3236 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ชม.0023.2/ว7464)

ลำดับที่ 3235 เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลกรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ชม.0023.2/ว7462)

ลำดับที่ 3234 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 (ด่วนที่สุด ชม 0023.6/ว 7489)

ลำดับที่ 3233 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่5 รุ่นที่13(ชม 0023.5/ว220 ลว 5/3/67)

ลำดับที่ 3232 เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ชม 0023.5/ว7581 ลว 5/3/67)

ลำดับที่ 3231 เรียน นอ.ทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.แม่ออนและอ.กัยลาณิวัฒนา) เรื่อง ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ชม 0023.3/ว7460)

ลำดับที่ 3229 เรียน อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอจอมทอง อำเภอสันทราย อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอไชยปราการ) และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลแบบสำรวจข้อมูลตลาดที่กำหนด (ด่วนที่สุด ชม 0023./ว 7345)

ลำดับที่ 3228 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท ระดับชาติ ครั้งที่ 8 (ชม0023.6/ว7350)

ลำดับที่ 3227 เรียน นอ.แม่ริม เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม 0023.1/7310)

ลำดับที่ 3226 เรียน นอ.ดอยสะเก็ด เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อน(ชม 0023.1/7309)

ลำดับที่ 3225 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ ชม 0023.2/ว 7274)

ลำดับที่ 3224 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม0023.3/ว7241)

ลำดับที่ 3223 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 70 ขึ้นไป รายนายประสาน ประทุมมณี ของ อบต.แม่สูน อ.ฝาง (ที่ ชม. 0023.5/7258 ลว.4/3/67)

ลำดับที่ 3222 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และ 12 (ชม0023.3/ว7247)

ลำดับที่ 3221 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การสำรวจอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด (ชม 0023.6/7242 ลว 4 มีนาคม 2567)

ลำดับที่ 3220 เรียนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะ เรื่องมอบหมายภารกิจการดำเนินการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ฯลฯ (ชม0023.3/6702)

ลำดับที่ 3217 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครับด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 5 รุ่น ที่ 12 (ชม0023.5/ว212 ลว 1 มีค 67)

ลำดับที่ 3216 เรียน ทถอ.สันกำแพง ทถอ.สารภี และ ทถอ.หางดง เรื่อง เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฎิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E - GP) ระยะที่ 5 (ที่ ชม 0023.5/ว 211 ลว.1/3/67)

ลำดับที่ 3215 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด (ชม 0023.6/7128 ลว 1 มีนาคม 2567)

ลำดับที่ 3214 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 4 ฯลฯ (ชม0023.3/ว7108)

ลำดับที่ 3213 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการแนะแนวการเรียน ฯลฯ (ชม0023.3/ว7109)

ลำดับที่ 3212 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ สันป่าตอง เชียงดาว ฝาง แม่แตง สารภี สะเมิง สันกำแพง สันทราย ฮอด ดอยหล่อ จอมทอง แม่อาย พร้าว นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. เรื่อง ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2/2566 (ชม0023.3/ว7113)

ลำดับที่ 3211 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ (ชม0023.3/ว210)

ลำดับที่ 3210 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ฯลฯ (ชม0023.3/ว7112)

ลำดับที่ 3209 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง การประกวดสื่อสร้างสรรค์ตามคำปฏิญานตนยุวกาชาด "RCY Creator" (ชม0023.3/ว7106)

ลำดับที่ 3208 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่งและท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าประเมินห้องลดฝุ่นจังหวัดเชียงใหม่และพิจารณาสนับสนุนมุ้งปลอดฝุ่นให้แก่ผู้ป่วย COPD ที่ยากไร้ (ชม 0023.6/ว209)

ลำดับที่ 3207 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอถอนหลักทรัพย์คํ้าประกัน (ชม 0023.6/7102)

ลำดับที่ 3206 ถึง อำเภอสันทราย เรื่อง ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ฯลฯ (ชม0023.3/7079)

ลำดับที่ 3205 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/6855)

ลำดับที่ 3204 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/6856)

ลำดับที่ 3203 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 19 - 20 (ที่ ชม 0023.3/ว208)

ลำดับที่ 3202 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำผิด (พ.ป.ผ.) (ชม0023.1/ว-)

ลำดับที่ 3201 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออน และอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่งครั้งที่ 1-2" ประจำปีงบประมาณ พ.