องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

081-8852063

นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

ภาพกิจกรรม อบต.บ่อแก้ว

ดูทั้งหมด

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จังหวัดเชียงใหม่

›› ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 33395 รายการ [ หน้า 1 / 1670 ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9   »

เลขที่หัวข้อเรื่องวันที่
54254 เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง สารภี ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลของ อปท. (ชม0023.1/29199) 17 ก.ย. 2564
54253  เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชม0023./29108)  16 ก.ย. 2564
54252  เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชม0023.5/29104)  16 ก.ย. 2564
54251 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชม0023.5/29105) 16 ก.ย. 2564
54250 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชม0023./29106) 16 ก.ย. 2564
54249 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องการรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (ชม0023.6/28987) 16 ก.ย. 2564
54248 เรียน นายอำเภอแม่วาง เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไป (ชม0023.5/28971) 15 ก.ย. 2564
54247  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม ดอยหล่อ ดอยเต่า แม่วาง สันทราย เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (ชม0023.1/ว27980)  15 ก.ย. 2564
54246  เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ชม0023.5/28959)  15 ก.ย. 2564
54244ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ชม0023.5/28930) 15 ก.ย. 2564
54243 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ชม0023.3/28929) 15 ก.ย. 2564
54242ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ชม0023.3/28931) 15 ก.ย. 2564
54241 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา)นายก ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูฯ(ชม0023.2/28891) 15 ก.ย. 2564
54240 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา)นายก ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ (ชม0023.2/28882) 15 ก.ย. 2564
54239 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.สันทราย สารภี) เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ (ชม0023.2/28884) 15 ก.ย. 2564
54238 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา)นายก ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่องประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำรับการโอนย้าย ฯ (ชม0023.2/28877) 15 ก.ย. 2564
54237 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สันทราย สารภี) เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำรับการโอนย้าย ฯ (ชม0023.2/28880) 15 ก.ย. 2564
54236 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การให้ความรู้และวิธีใช้การใช้ชุดตรวจ Antigen Test kit เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ (ชม0023.1/1005) 15 ก.ย. 2564
54234 ถึง อ.เมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง พร้าว แม่แตง แม่ริม แม่ออน แม่อาย สะเมิง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง ดอยหล่อ หางดง ทม.แม่เหียะ เรื่อง แจ้งอปท.ที่มีสถานศึกษาในสังกัดตรวจสอบข้อมูลในระบบCATAS System 15 ก.ย. 2564
54233ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการจำกัดมูลฝอยของ อปท.ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการกำจัดมูลฝอยครั้งที่ 4/2564 (ชม0023.3/28869) 15 ก.ย. 2564