องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

11 พฤษภาคม 2565 | เปิด 5 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน พฤษภาคม 2565

03 พฤษภาคม 2565 | เปิด 8 ครั้ง

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

29 เมษายน 2565 | เปิด 264 ครั้ง

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้สนับสนุน Antigen Test Kit (ATK) ให้ สอน.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านปางมะโอ

22 เมษายน 2565 | เปิด 15 ครั้ง

ประมวลรูปภาพกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

22 เมษายน 2565 | เปิด 18 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และ การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

08 เมษายน 2565 | เปิด 30 ครั้ง

เว็บบอร์ด

นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร

ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. บ่อแก้ว

ภาพกิจกรรม อบต.บ่อแก้ว

ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 10 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเต่า - บ้านยั้งเมิน บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 17 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นฮ่อม-บ้านห้วยฟานเหนือ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มีนาคม 2565 | เปิด 45 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

08 มีนาคม 2565 | เปิด 21 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 ตุลาคม 2564 | เปิด 36 ครั้ง

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

01 ตุลาคม 2564 | เปิด 21 ครั้ง

วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จังหวัดเชียงใหม่

›› ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 35580 รายการ [ หน้า 1 / 1779 ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9   »

เลขที่หัวข้อเรื่องวันที่
56539 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ชม0023.5/14184) 20 พ.ค. 2565
56538 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่ายบริหารทั่วไป. และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนขั้นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ชม0023.1/531) 20 พ.ค. 2565
56537ด่วนที่สุด เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 (ชม0023.1/532) 20 พ.ค. 2565
56536 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอรับบำเหน็จปกติ (ชม0023.5/14125) 20 พ.ค. 2565
56535 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอรับบำเหน็จปกติ (ชม0023.5/14137) 20 พ.ค. 2565
56534 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. (บฉถ.) รุ่นที่ 2 (ชม0023.3/530) 20 พ.ค. 2565
56533 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ ของนายวุฒิชัย รอดชะพรหม (ชม0023.5/14109) 20 พ.ค. 2565
56532 เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง เรื่อง ขอเชิญร่วมลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ชม0023.3/533) 20 พ.ค. 2565
56531 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) 20 พ.ค. 2565
56530ด่วนที่สุด ถึง ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 20 พ.ค. 2565
56529ด่วนที่สุด เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ชม0023.1/14117) 20 พ.ค. 2565
56528 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ให้เเก่ผู้รับบำนาญครู กรณีอายุตั้งเเต่ 65 ปีขึ้นไป (ชม0023.5/14105) 20 พ.ค. 2565
56527ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 (ชม0023.3/14079) 20 พ.ค. 2565
56526 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด (เพิ่มเติม) (ชม0023.1/529) 20 พ.ค. 2565
56525 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) (ชม0023.6/14060) 20 พ.ค. 2565
56524ด่วนที่สุด เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ อปท.บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ 2565  20 พ.ค. 2565
56523 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ร่างอนุบัญญัติออกตามความใน พรบ หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ฯ  20 พ.ค. 2565
56522 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ชม0023.5/13988) 19 พ.ค. 2565
56521 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ชม0023.5/13986 13989 13990) 19 พ.ค. 2565
56520 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.กัลยาณิวัฒนา ไชยปราการ เวียงแหง สะเมิง อมก๋อย) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ชม0023.2/10557) 19 พ.ค. 2565