องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร

ปลัด อบต. บ่อแก้ว

ภาพกิจกรรม อบต.บ่อแก้ว

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม 2564

03 ธันวาคม 2564 | เปิด 2 ครั้ง

ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิไปเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

18 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 9 ครั้ง

ให้ความอนุเคราะห์รถดั๊มเปอร์ ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ทางเข้าพระธาตุหนองคริซูนอก

11 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 10 ครั้ง

ประกาศเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ปี 2565

09 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 2 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

02 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 8 ครั้ง

อบต.บ่อแก้ว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินของถนนสายบ้านหนองคริซูใน - บ้านห้วยน้ำจาง เชื่อมต่อ บ้านม่อนยะ ต.แม่วิน อ.แม่วาง

28 ตุลาคม 2564 | เปิด 11 ครั้ง

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จังหวัดเชียงใหม่

›› ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 34114 รายการ [ หน้า 1 / 1706 ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9   »

เลขที่หัวข้อเรื่องวันที่
55007 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2564 (ชม0023.1/1650) 3 ธ.ค. 2564
55006 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2564 (ชม0023.1/38360) 3 ธ.ค. 2564
55005 เรียน นายก ทน.ชม เรื่อง การติดตามผลารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผลการใช้งานดปรแกรมระบบงานทะเบียนฯ (ชม0023.38345) 3 ธ.ค. 2564
55004ด่วนที่สุด ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 ธ.ค. 2564
55003ด่วนที่สุด เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา)นายก ทม.แม่เหียะ เมืองแกนพัฒนา เรื่องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Moderna (เข็ม1และ 3) สำหรับบุคลากรทางการศึกษาฯ 3 ธ.ค. 2564
55002 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขอ อปท. (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 3 ธ.ค. 2564
55001 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 7ฯ (ชม0023.6/38339) 3 ธ.ค. 2564
55000 เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันทราย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม และเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัล (ชม0023.3/1649) 3 ธ.ค. 2564
54999ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)(ชม0023.3/38325) 3 ธ.ค. 2564
54998 เรียน นายอำเภอแม่ริม นายอำเภอสะเมิง เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่  3 ธ.ค. 2564
54997 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา (ชม0023.3/38321) 3 ธ.ค. 2564
54996 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชม0023./38260) 3 ธ.ค. 2564
54995ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่องแจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังของ อปท. ประจำปี 2564 (ชม0023.5/38273) 3 ธ.ค. 2564
54994 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)(ชม0023.3/38280) 3 ธ.ค. 2564
54993 เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง สารภี ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท.ประจำภาคตะวันออก  2 ธ.ค. 2564
54992 เรียน นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกห่ง เรื่องแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่1,000ล้านบาทขึ้นไป 2 ธ.ค. 2564
54991ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ชม0023.3/38125) 2 ธ.ค. 2564
54990 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอพร้าว เรื่อง กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2564 (ชม0023.1/38049) 2 ธ.ค. 2564
54989 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน (ชม0023.5/38039) 1 ธ.ค. 2564
54988 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ฯ (ชม0023.1/38040) 1 ธ.ค. 2564