องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

085-706-1459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทน

ปลัด อบต. บ่อแก้ว

ภาพกิจกรรม อบต.บ่อแก้ว

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

10 มกราคม 2565 | เปิด 15 ครั้ง

การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

21 ธันวาคม 2564 | เปิด 10 ครั้ง

อบต.บ่อแก้ว ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 โครงการ

13 ธันวาคม 2564 | เปิด 18 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม 2564

03 ธันวาคม 2564 | เปิด 21 ครั้ง

ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิไปเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

18 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 27 ครั้ง

ให้ความอนุเคราะห์รถดั๊มเปอร์ ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ทางเข้าพระธาตุหนองคริซูนอก

11 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 29 ครั้ง

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จังหวัดเชียงใหม่

›› ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 34480 รายการ [ หน้า 1 / 1724 ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9   »

เลขที่หัวข้อเรื่องวันที่
55387 ถึง อำเภอพร้าว เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ชม0023.1/63) 19 ม.ค. 2565
55386ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ 19 ม.ค. 2565
55385ด่วนที่สุด เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ (ชม0023.1/60) 19 ม.ค. 2565
55384 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน -ผ่อดีดี อปท.4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม  19 ม.ค. 2565
55383 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม (ชม0023.4/1599) 19 ม.ค. 2565
55382 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ชม0023.5/1623) 19 ม.ค. 2565
55381 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชม0023.5/1631) 19 ม.ค. 2565
55380 เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชม0023./1630) 19 ม.ค. 2565
55379 เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ชม0023.5/1629) 19 ม.ค. 2565
55378 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ชม0023.5/1628) 19 ม.ค. 2565
55377 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ชม0023.5/1627) 19 ม.ค. 2565
55376ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ชม0023.4/1596) 19 ม.ค. 2565
55375 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สะเมิง อ.กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ ฯงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 19 ม.ค. 2565
55374 เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา)นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่องความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม ฯ 19 ม.ค. 2565
55373 เรียน นอ.เมือง จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่แตง แม่ริม ดอยสะเก็ด สารภี ดอยหล่อ สันป่าตอง แม่วาง หางดง นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การประเมินคุณภาพผุ้เรียน NT และจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2565 19 ม.ค. 2565
55372ด่วนที่สุด เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 (ชม0023.6/58) 19 ม.ค. 2565
55371 เรียน ทถ.อ.เมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ไชยปราการ สารภี ฝาง ดอยสะเก็ด นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา 2565 18 ม.ค. 2565
55370ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทม.แม่เหียะ ทม.ต้นเปา ทม.แม่โจ้ เรื่อง แจ้ง อปท.รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.ผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (NIFO) (ชท0023.3/1541) 18 ม.ค. 2565
55369ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ฯ 18 ม.ค. 2565
55368 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา MiT กุญแจสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - บทบาทและความสำคัญ (ชม00230.5/52) 18 ม.ค. 2565