องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

28 มิถุนายน 2565 | เปิด 7 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินในระดับ ดีเด่น

01 มิถุนายน 2565 | เปิด 31 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

11 พฤษภาคม 2565 | เปิด 16 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน พฤษภาคม 2565

03 พฤษภาคม 2565 | เปิด 70 ครั้ง

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

29 เมษายน 2565 | เปิด 372 ครั้ง

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้สนับสนุน Antigen Test Kit (ATK) ให้ สอน.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านปางมะโอ

22 เมษายน 2565 | เปิด 67 ครั้ง

เว็บบอร์ด

นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร

ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. บ่อแก้ว

ภาพกิจกรรม อบต.บ่อแก้ว

ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 29 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเต่า - บ้านยั้งเมิน บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 35 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นฮ่อม-บ้านห้วยฟานเหนือ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มีนาคม 2565 | เปิด 56 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

08 มีนาคม 2565 | เปิด 36 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 ตุลาคม 2564 | เปิด 56 ครั้ง

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

01 ตุลาคม 2564 | เปิด 34 ครั้ง

วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จังหวัดเชียงใหม่

›› ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 36000 รายการ [ หน้า 1 / 1800 ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9   »

เลขที่หัวข้อเรื่องวันที่
56982 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง อนุมัติทำกิจการนอกเขต (ชม0023.6/19264) 5 ก.ค. 2565
56981ด่วนที่สุด ถึง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง (ชม0023.6/19263) 5 ก.ค. 2565
56980 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-19 ปี ฯ (ชม0023.6/670) 5 ก.ค. 2565
56979ด่วนที่สุด เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ภาตใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ฯ (ชม0023.1/671) 5 ก.ค. 2565
56978 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 (ชม0023.1/669) 5 ก.ค. 2565
56977ด่วนที่สุด เรียน นอ.แม่แตง อมก๋อย แม่แจ่ม พร้าว จอมทอง แม่วาง เรื่อง การใช้จ่ายงบประมารโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) (ชม0023.3/19188) 5 ก.ค. 2565
56976ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเเละภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ฯ (ชม0023.5/ว19186) 5 ก.ค. 2565
56975ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การสำรวจความต้องการเคลื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร (ชม0023.3/19182) 5 ก.ค. 2565
56974 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ชม0023.4/18619) 5 ก.ค. 2565
56973 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ชม0023.6/19123) 5 ก.ค. 2565
56972 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565 (ชม0023.5/19030) 4 ก.ค. 2565
56971 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครื่อข่ายอาเซียน รุ่นที่ 11 (ชม0023.1/667) 4 ก.ค. 2565
56970 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัย ฯสำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565  4 ก.ค. 2565
56969ด่วนที่สุด เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ แม่ริม สันกำแพง สันทราย ฝาง เชียงดาว แม่แจ่ม แม่วาง แม่อาย ดอยหล่อ นายก ทน.ชม เรื่อง การจัดเวที สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยังยืน (ชม0023.3/19027) 4 ก.ค. 2565
56968ด่วนที่สุด เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ชม0023.5/19023) 4 ก.ค. 2565
56967 ถึง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ (ชม0023.6/19010) 4 ก.ค. 2565
56966 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) 4 ก.ค. 2565
56965 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) (ชม0023.6/19008) 4 ก.ค. 2565
56964ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 (ชม0023.6/19001) 4 ก.ค. 2565
56963 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ (ชม0023.2/18831) 4 ก.ค. 2565