องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

28 มิถุนายน 2565 | เปิด 18 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินในระดับ ดีเด่น

01 มิถุนายน 2565 | เปิด 46 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

11 พฤษภาคม 2565 | เปิด 25 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน พฤษภาคม 2565

03 พฤษภาคม 2565 | เปิด 78 ครั้ง

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

29 เมษายน 2565 | เปิด 381 ครั้ง

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้สนับสนุน Antigen Test Kit (ATK) ให้ สอน.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านปางมะโอ

22 เมษายน 2565 | เปิด 76 ครั้ง

เว็บบอร์ด

นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร

ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. บ่อแก้ว

ภาพกิจกรรม อบต.บ่อแก้ว

ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 37 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเต่า - บ้านยั้งเมิน บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 44 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นฮ่อม-บ้านห้วยฟานเหนือ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มีนาคม 2565 | เปิด 63 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

08 มีนาคม 2565 | เปิด 43 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 ตุลาคม 2564 | เปิด 63 ครั้ง

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

01 ตุลาคม 2564 | เปิด 40 ครั้ง

วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จังหวัดเชียงใหม่

›› ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 36335 รายการ [ หน้า 1 / 1817 ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9   »

เลขที่หัวข้อเรื่องวันที่
57339 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ชม0023.1/23223)**แบบรายงานฯส่งทางจดหมาย** 11 ส.ค. 2565
57338 เรียน นายอำเภอดอยเต่า เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ชม0023.5/23218) 11 ส.ค. 2565
57337 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และคำขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิย.2563และเมื่อวันที่ 11 พค.2564ฯ  11 ส.ค. 2565
57336 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สันป่าตอง อ.เวียงแหง ) เรื่อง การเบิกเงินงบประมาณงบอำนวยการ (กรม) ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (ชม0023.5/798) 11 ส.ค. 2565
57335ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (ชม0023.1/795) 11 ส.ค. 2565
57334 เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน (ชม0023.1/797) 11 ส.ค. 2565
57333 เรียน นายกองค์การบริหารส่นตำบลแม่งอน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน (ชม0023.1/796) 11 ส.ค. 2565
57332ด่วนที่สุด เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและผุ้บังคับบัญชาอื่น สิทธิหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 11 ส.ค. 2565
57331ด่วนที่สุด เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตให้นักเรียนเอเอฟเข้าศึกษาในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565- พ.ศ.2566 (ชม0023.6/23157) 11 ส.ค. 2565
57330 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ 11 ส.ค. 2565
57329 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) 10 ส.ค. 2565
57325 เรียน นายอำเภอพร้าว นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีตำแหน่งว่าง (ชม0023.6/23054) 10 ส.ค. 2565
57324 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.พร้าว แม่แตง แม่ออน ฝาง) เรื่อง การจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ชม0023.6/23056) 10 ส.ค. 2565
57323 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าประเมินพื้นที่เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก (ชม0023.6/792) 10 ส.ค. 2565
57322 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา)นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่องจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ  10 ส.ค. 2565
57321 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง แม่ออน จอมทอง ฝาง พร้าว แม่วาง สันป่าตอง หางดง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) (ชม0023.5/23051) 10 ส.ค. 2565
57320 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดิน จ.ชม. ให้แก่ . อปท.ฯ (ชม 0023.5/ว790) 10 ส.ค. 2565
57319 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.อมก๋อย) นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา (ชม0023.5/789) 10 ส.ค. 2565
57318ด่วนที่สุด เรียน นอ.สันทราย สารภี สันป่าตอง เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อปท.ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  10 ส.ค. 2565
57317 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565 (ชม0023.5/22995-22996) 10 ส.ค. 2565