องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

081-8852063

นางพรประสิทธิ์ สิงห์ธร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

ภาพกิจกรรม อบต.บ่อแก้ว

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

21 มิถุนายน 2564 | เปิด 0 ครั้ง

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

11 มิถุนายน 2564 | เปิด 4 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน มิถุนายน 2564

02 มิถุนายน 2564 | เปิด 14 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี และ ค่าขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564

01 มิถุนายน 2564 | เปิด 16 ครั้ง

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

25 พฤษภาคม 2564 | เปิด 28 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แสดงเจตจำนงค์ป้องการการทุจริต

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 40 ครั้ง

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. จังหวัดเชียงใหม่

›› ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 32730 รายการ [ หน้า 1 / 1637 ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9   »

เลขที่หัวข้อเรื่องวันที่
53546 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.เวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ชม0023.1/777) 22 มิ.ย. 2564
53545 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล (ชม0023.5/18708) 22 มิ.ย. 2564
53544 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชม0023.5/18738) 22 มิ.ย. 2564
53543 เรียน นอ เมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ฝาง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ไชยปราการ สารภี ดอยสะเก็ด นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง 2564 (ชม0023.6/18764) 22 มิ.ย. 2564
53542ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายรอง ผวจ.ควบคุมการดำเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ชม0023.1/775) 22 มิ.ย. 2564
53541ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2564 (ชม0023.3/18744) 22 มิ.ย. 2564
53540 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ชม0023.1/773) 22 มิ.ย. 2564
53539 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2564 (ชม0023.5/13740) 22 มิ.ย. 2564
53538 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในวัยเรียนวันรุ่นไทย (ชม0023.1/18646) 22 มิ.ย. 2564
53537 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยังยืน (รูปแบบออนไลน์) (ชม0023.1/18644) 22 มิ.ย. 2564
53536 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม (ชม0023.1/768) 22 มิ.ย. 2564
53535ด่วนที่สุด เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด 19 ฯ (ชม0023.1/772) 21 มิ.ย. 2564
53534ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นการประสานงานจาการประชุมศุนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) (ชม0023.1/ว770) 21 มิ.ย. 2564
53533ด่วนที่สุด เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิยเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ ฯ (ชม0023.1/769) 21 มิ.ย. 2564
53532ด่วนที่สุด เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2564 (ชม0023.1/774) 21 มิ.ย. 2564
53531ด่วนที่สุด เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจาการประชุมศุนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) (ชม0023.1/ว771) 21 มิ.ย. 2564
53530 ถึง อำเภอฝาง เชียงดาว แม่แจ่ม แม่ริม ดอยเต่า แม่อาย สะเมิง เวียงแหง อมก๋อย เรื่องแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย (ชม0023.3/18600) 21 มิ.ย. 2564
53529 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ชม0023.1/ว766) 21 มิ.ย. 2564
53528 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ชม00223.5/18589) 21 มิ.ย. 2564
53527 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล (ชม0023.5/18571) 21 มิ.ย. 2564