องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2560-2565

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว)
2.1 วิสัยทัศน์
“ชุมชนแห่งความสุข และความพอเพียง ประชาชนมีความสุขกับความเป็นอยู่ ตามวิถีแห่งความพอเพียงของชุมชน
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงความเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
2.3 นโยบาย ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ตัวชี้วัดนโยบาย
1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ
3.ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
4.ทุกโครงการ/กิจกรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีและมีคุณภาพ
2.5 ค่าเป้าหมาย
1. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา 2. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้อื่นๆ
4. สังคมตำบลบ่อแก้วได้รับการพัฒนา และมีความสงบเรียบร้อย
5. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีได้รับการส่งเสริม
6. ทุกชุมชนในตำบลบ่อแก้ว มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 8. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้และการศึกษา
2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงความเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านขยะ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคม
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.4 กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย และระบบธรรมาภิบาล

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น