องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ แกนนำผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว (สูมาคาราวะปี๋ใหม่เมือง อำเภอสะเมิง) พ.ศ. 2567

ร่วมกิจกรรรมสืบสานป๋าเวณี “สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่” ประจำปี 2567

นิเทศติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว) ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การประชุมมอบนโยบาย "์No Gift Policy" ประจำปี 2567

กิจกรรม ธรรมะ สอนใจ วันมาฆบูชา

โครงการพัฒนาการผลิตสตรอเบอร์รี่ปลอดโรคฯ

โครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชฯ

การจัดงาน "MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ "

โครงการร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (หมู่ 10 บ้านหนองคริซูใน)

โครงการร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (หมู่ 9 บ้านเด่นฮ่อม)

โครงการร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (หมู่ 8 บ้านป่าเกี๊ยะใน)

โครงการร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (หมู่ 7 บ้านห้วยเต่า)

โครงการร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (หมู่ 6 บ้านห้วยน้ำจาง)

โครงการร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (หมู่ 5 บ้านบ่อแก้ว)

โครงการร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (หมู่ 4 บ้านแม่ยางห้า)

โครงการร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (หมู่ 3 บ้านแม่ขะปู)

โครงการร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (หมู่ 2 บ้านแม่โต๋)

โครงการร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (หมู่ 1 บ้านป่าเกี๊ยะนอก)

“โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 ทำฝายชะลอน้ำ

กิจกรรม “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2

กิจกรรม “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) บ้านเด่นฮ่อม

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) บ้านแม่ขะปู

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) บ้านเกี๊ยะใน

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) บ้านป่าเกี๊ยะนอกและบ้านแม่ยางห้า

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) บ้านห้วยน้ำจางและบ้านบ่อแก้ว

งานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 21

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร(กิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากขยะที่ย่อยสลายได้)

ติดตามการขับเคลื่อน โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

ภาพกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการจัดการขยะตำบลบ่อแก้ว

ภาพกิจกรรมตามโครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ บ้านห้วยน้ำจาง ม.6 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567

ภาพกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาคริสต์มาสสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาบ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2566

ร้องเพลงอวยพร วันคริสต์มาส วันที่ 20 ธันวาคม 2566

ปรับภูมิทัศน์ป่าช้าบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5

ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (ยี่เป็ง)ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

นายกเศรษฐศิลป์นำทีม...เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก" ปี 2566

เดินรณรงค์การเลือกสั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันท้องถิ่นไทย

แนวกันไฟ ม.6

แนวกันไฟ ม.7

ภาพกิจกรรมงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 20

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการกีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ครั้ง1/2566

ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9

ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคริซูนอก หมู่ที่ 5

ซ่อมแซมถนนสายบ้านดง-ห้วยต้นผึ้ง บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง)

ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3

ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2

ปรับขยายขอบสนามกีฬา หย่อมบ้านสบห้วยฟาน บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1

ปรับภูมิทัศน์สนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ปรับไถพื้นที่บ้านผู้พิการ ม.10

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติขุนขาน ครั้งที่ 2/2565

เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตราฐานโฮมสเตย์ไทย

วางพานพุ่มในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปล่อยปลาการกุศล

โครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชฯ

โครงการพัฒนาการผลิตสตรอเบอร์รี่ปลอดโรคฯ

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยให้แก่ประชาชน

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 อบต.บ่อแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำ บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2

โครงการรณรงค์กำจัดลูกนำ้ยุงลาย เพื่อ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ซ่อมแซมหลังคาและรางน้ำฝน ศพด. ป่าเกี๊ยะนอก

รถไถฟาร์ม รถตักหน้าขุดหลัง ปรับปรุงถนนบ้านแม่ขะปู

ตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย บ้านหนองคริซูใน

โครงการจิตอาสา กิจกรรมปลูกป่า ณ ดอยม่อนกู่

รถไถฟาร์มปรับปรุงถนนบ้านเด่นฮ่อม

รถไถฟาร์มและรถตักหน้าขุดหลัง ปรับปรุงถนนสายทางบ้านหนองคริซูใน หมู่ที่ 10

รถไถฟาร์มบ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4

โครงการกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าและเก็บขยะ

รถไถฟาร์มปรับปรุงถนน บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9

รถตักหน้าขุดหลัง ขุดร่องน้ำโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนตำบลบ่อแก้ว และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกักตัวตามคำสั่งราชการให้กักตัวตัวเอง ณ ที่พั

วันที่ 29 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ผู้นำชุมชนตำบลบ่อแก้ว และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการกักตัวตามคำสั่งราชการให้

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ผู้นำชุมชนตำบลบ่อแก้ว และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการกักตัวตามคำสั่งราชการให้กักตัวเอง ณ ที่พักอาศ

โครงการจัดการขยะตำบลบ่อแก้ว ปีงบประมาณ 2565

รถไถฟาร์มปรับปรุงพื้นที่โบสถ์คริสตจักรเด่นฮ่อม ม.9

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)บ้านแม่โต๋และบ้านหนองคริซูใน

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)บ้านแม่ขะปูและบ้านห้วยเต่า

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)บ้านห้วยเต่าและบ้านเด่นฮ่อม

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)บ้านบ่อแก้วและบ้านป่าเกี๊ยะใน

รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)บ้านป่าเกี๊ยะนอกและบ้านแม่ยางห้า

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

มอบของขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2565 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ซ่อมแซมถนน หย่อมบ้านแม่โต๋ใน บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2

รถดั๊มเปอร์ ก่อสร้างถนนวัดบ่อแก้ววนาราม

รถตักหน้าขุดหลัง ปรับปรุงพื้นที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านปางมะโอ

รถไถฟาร์มปรับปรุงพื้นที่ เตรียมการสร้างโบสถ์คริสตจักร บ้านหนองคริซูใน หมู่ที่ 10

ตัดหญ้าสนามกีฬา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬาและรอบสระน้ำของอบต.บ่อแก้ว

กองช่าง ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านป่าเกี๊ยะนอก ม.1

กองช่าง ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านเด่นฮ่อม ม.9

รถไถฟาร์มตัดหญ้าสนามกีฬาหมู่บ้านแม่ยางห้า เตรียมจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์

รถไถฟาร์มปรับปรุงถนนพื้นที่ห้วยอีค่าง บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4

รถไถฟาร์มปรับปรุงถนนเส้นบ้านดง – ห้วยต้นผึ้ง บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1

อบจ.เชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล ปรับปรุงถนนสายแม่ยางห้า - เด่นฮ่อม - ห้วยเต่า

รถไถฟาร์ม ปรับปรุงถนนหย่อมบ้านหัวตาด ม.1

อบต.บ่อแก้ว ให้ความอนุเคราะห์รถดั๊มเปอร์ เพื่อซ่อมแซมถนนหย่อมบ้านสนามกีฬา ม.5

ซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียง บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2

รถไถฟาร์มตัดหญ้าสนามกีฬาหมู่บ้าน แม่ยางห้า ม.4

รถไถฟาร์มปรับปรุงพื้นที่บ้านผู้พิการ - ผู้ป่วยติดเตียง แม่ยางห้า ม.4

ซ่อมบำรุงเครื่องกระจายเสียง บ้านห้วยเต่า ม.7

ปรับปรุงพื้นที่ รพ.สต.บ้านปางมะโอ เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)

โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ่อแก้ว ณ ต้นน้ำบ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ่อแก้ว

โครงการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่าสงวงแห่งชาติป่าสะเมิง

นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง พร้อมด้วย นายจำเริญ จีแดงท้องถิ่นอำเภอสะเมิง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหาร

รถแบ็คโฮ กำจัดผักตบชวา หนองกิจจา บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5

ปรับปรุงถนน สายแม่ยางห้า - เด่นฮ่อม

ซ่อมบำรุงไฟกิ่ง บ้านบ่อแก้ว ม.5

รถแทรกเตอร์ฟาร์มปรับพื้นที่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ่อแก้ววนาราม บ้านบ่อแก้ว ม.5

ซ่อมบำรุงไฟกิ่ง บ้านแม่ยางห้า ม.4

ซ่อมแซมถนน หย่อมบ้านใหม่สตรอ ม.4

ซ่อมบำรุงไฟกิ่ง บ้านแม่ยางห้า ม.4

ตัดหญ้าสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 เพื่อเตรียมการจัดงานกีฬาคริสตจักรสัมพันธ์

รถตักหน้าขุดหลัง ขุดหลุมเพื่อสร้างห้องน้ำแห่งใหม่ของสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3

ติดตั้งลำโพงเสียงตามสาย บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5

รถไถฟาร์มปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4

ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองคริซูใน - บ้านแม่ขะปู พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ

รถตักหน้าขุดหลัง ขุดวางท่อระบายน้ำ เส้นทางระหว่างบ้านป่าเกี๊ยะใน – หย่อมบ้านป่ากล้วย

ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 จำนวน 6 จุด

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนข้ามสะพานบ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1

รถตักหน้าขุดหลัง ถอนและตัดกอไผ่ที่ล้มขวางถนน บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4

ปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างบ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 – บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7

ปรับปรุงถนนเส้นทางไปโบสถ์ บ้านแม่ยางห้า (หย่อมบ้านป่ากล้วย) หมู่ที่ 4

ตัดหญ้าสนามกีฬากลางหมู่บ้านเด่นฮ่อม เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาคริสตจักรสัมพันธ์

ปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7

ซ่อมบำรุงเสียงตามสาย บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8

ปรับปรุงถนน บ้านแม่ขะปู (หย่อมบ้านห้วยตองสาด) หมู่ที่ 3

ซ่อมแซมถนน บ้านแม่ยางห้า (หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ) หมู่ที่ 4

ซ่อมแซมหลังคาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ่อแก้ววนาราม บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5

ซ่อมแซมไฟกิ่งบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และตลาดบ่อแก้ว รวม 5 จุด และหย่อมบ้านสันใหม่ 2 จุด รวมทั้งหมด 7 จุด

ปรับเกลี่ยถนนหย่อมบ้านแม่นาเปอะ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9

ซ่อมแซมถนน บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3

ปรับเกลี่ยถนน บ้านแม่ยางห้า (หย่อมบ้านตีนตาด) หมู่ที่ 4

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น