องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

ภาพกิจกรรม

รถไถฟาร์มปรับปรุงถนนเส้นบ้านดง – ห้วยต้นผึ้ง บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1

เมื่อ 02 ธ.ค. 2564 | อ่าน 4 ครั้ง

อบจ.เชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล ปรับปรุงถนนสายแม่ยางห้า - เด่นฮ่อม - ห้วยเต่า

เมื่อ 11 พ.ย. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง

รถไถฟาร์ม ปรับปรุงถนนหย่อมบ้านหัวตาด ม.1

เมื่อ 27 ต.ค. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง

อบต.บ่อแก้ว ให้ความอนุเคราะห์รถดั๊มเปอร์ เพื่อซ่อมแซมถนนหย่อมบ้านสนามกีฬา ม.5

เมื่อ 26 ต.ค. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง

ซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียง บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2

เมื่อ 21 ต.ค. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง

รถไถฟาร์มตัดหญ้าสนามกีฬาหมู่บ้าน แม่ยางห้า ม.4

เมื่อ 13 ต.ค. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง

รถไถฟาร์มปรับปรุงพื้นที่บ้านผู้พิการ - ผู้ป่วยติดเตียง แม่ยางห้า ม.4

เมื่อ 07 ต.ค. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง

ซ่อมบำรุงเครื่องกระจายเสียง บ้านห้วยเต่า ม.7

เมื่อ 06 ต.ค. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง

ปรับปรุงพื้นที่ รพ.สต.บ้านปางมะโอ เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)

เมื่อ 06 ส.ค. 2564 | อ่าน 47 ครั้ง

โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เมื่อ 06 ก.ค. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ่อแก้ว ณ ต้นน้ำบ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8

เมื่อ 28 มิ.ย. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ่อแก้ว

เมื่อ 15 มิ.ย. 2564 | อ่าน 68 ครั้ง

โครงการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่าสงวงแห่งชาติป่าสะเมิง

เมื่อ 15 มิ.ย. 2564 | อ่าน 46 ครั้ง

นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง พร้อมด้วย นายจำเริญ จีแดงท้องถิ่นอำเภอสะเมิง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหาร

เมื่อ 15 มิ.ย. 2564 | อ่าน 50 ครั้ง

รถแบ็คโฮ กำจัดผักตบชวา หนองกิจจา บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5

เมื่อ 17 พ.ค. 2564 | อ่าน 123 ครั้ง

ปรับปรุงถนน สายแม่ยางห้า - เด่นฮ่อม

เมื่อ 07 พ.ค. 2564 | อ่าน 104 ครั้ง

ซ่อมบำรุงไฟกิ่ง บ้านบ่อแก้ว ม.5

เมื่อ 30 เม.ย. 2564 | อ่าน 99 ครั้ง

รถแทรกเตอร์ฟาร์มปรับพื้นที่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ่อแก้ววนาราม บ้านบ่อแก้ว ม.5

เมื่อ 29 เม.ย. 2564 | อ่าน 82 ครั้ง

ซ่อมบำรุงไฟกิ่ง บ้านแม่ยางห้า ม.4

เมื่อ 24 เม.ย. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง

ซ่อมแซมถนน หย่อมบ้านใหม่สตรอ ม.4

เมื่อ 10 เม.ย. 2564 | อ่าน 46 ครั้ง

ซ่อมบำรุงไฟกิ่ง บ้านแม่ยางห้า ม.4

เมื่อ 02 เม.ย. 2564 | อ่าน 64 ครั้ง

ตัดหญ้าสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 เพื่อเตรียมการจัดงานกีฬาคริสตจักรสัมพันธ์

เมื่อ 26 มี.ค. 2564 | อ่าน 40 ครั้ง

รถตักหน้าขุดหลัง ขุดหลุมเพื่อสร้างห้องน้ำแห่งใหม่ของสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3

เมื่อ 24 ก.พ. 2564 | อ่าน 58 ครั้ง

ติดตั้งลำโพงเสียงตามสาย บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5

เมื่อ 22 ม.ค. 2564 | อ่าน 60 ครั้ง

รถไถฟาร์มปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4

เมื่อ 23 ธ.ค. 2563 | อ่าน 55 ครั้ง

ซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองคริซูใน - บ้านแม่ขะปู พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ

เมื่อ 23 ธ.ค. 2563 | อ่าน 50 ครั้ง

รถตักหน้าขุดหลัง ขุดวางท่อระบายน้ำ เส้นทางระหว่างบ้านป่าเกี๊ยะใน – หย่อมบ้านป่ากล้วย

เมื่อ 08 ธ.ค. 2563 | อ่าน 56 ครั้ง

ซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 จำนวน 6 จุด

เมื่อ 30 พ.ย. 2563 | อ่าน 42 ครั้ง

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนข้ามสะพานบ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1

เมื่อ 24 พ.ย. 2563 | อ่าน 59 ครั้ง

รถตักหน้าขุดหลัง ถอนและตัดกอไผ่ที่ล้มขวางถนน บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4

เมื่อ 06 พ.ย. 2563 | อ่าน 44 ครั้ง

ปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างบ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 – บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7

เมื่อ 29 ต.ค. 2563 | อ่าน 62 ครั้ง

ปรับปรุงถนนเส้นทางไปโบสถ์ บ้านแม่ยางห้า (หย่อมบ้านป่ากล้วย) หมู่ที่ 4

เมื่อ 10 ต.ค. 2563 | อ่าน 38 ครั้ง

ตัดหญ้าสนามกีฬากลางหมู่บ้านเด่นฮ่อม เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาคริสตจักรสัมพันธ์

เมื่อ 10 ต.ค. 2563 | อ่าน 47 ครั้ง

ปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7

เมื่อ 18 ก.ย. 2563 | อ่าน 53 ครั้ง

ซ่อมบำรุงเสียงตามสาย บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8

เมื่อ 04 ก.ย. 2563 | อ่าน 39 ครั้ง

ปรับปรุงถนน บ้านแม่ขะปู (หย่อมบ้านห้วยตองสาด) หมู่ที่ 3

เมื่อ 29 ส.ค. 2563 | อ่าน 46 ครั้ง

ซ่อมแซมถนน บ้านแม่ยางห้า (หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ) หมู่ที่ 4

เมื่อ 19 ส.ค. 2563 | อ่าน 52 ครั้ง

ซ่อมแซมหลังคาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ่อแก้ววนาราม บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5

เมื่อ 22 ก.ค. 2563 | อ่าน 68 ครั้ง

ซ่อมแซมไฟกิ่งบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และตลาดบ่อแก้ว รวม 5 จุด และหย่อมบ้านสันใหม่ 2 จุด รวมทั้งหมด 7 จุด

เมื่อ 18 ก.ค. 2563 | อ่าน 44 ครั้ง

ปรับเกลี่ยถนนหย่อมบ้านแม่นาเปอะ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9

เมื่อ 17 ก.ค. 2563 | อ่าน 44 ครั้ง

ซ่อมแซมถนน บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3

เมื่อ 30 มิ.ย. 2563 | อ่าน 49 ครั้ง

ปรับเกลี่ยถนน บ้านแม่ยางห้า (หย่อมบ้านตีนตาด) หมู่ที่ 4

เมื่อ 03 มี.ค. 2563 | อ่าน 42 ครั้ง