องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

อบต.บ่อแก้ว ให้ความอนุเคราะห์รถดั๊มเปอร์ เพื่อซ่อมแซมถนนหย่อมบ้านสนามกีฬา ม.5

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ตามที่ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบ่อแก้ว ม.5 ได้ขอความอนุเคราะห์รถดั๊มเปอร์ของอบต.บ่อแก้ว เพื่อซ่อมแซมถนนหย่อมบ้านสนามกีฬา
ในการนี้ เมื่อวันที่ 24 - 25 ต.ค. 64 นายกอบต.บ่อแก้ว ได้มอบหมายให้กองช่างนำรถดั๊มเปอร์ ซ่อมแซมถนน หย่อมบ้านสนามกีฬา ม.5
และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังภาพ