องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

06 พฤศจิกายน 2566 | เปิด 14 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการจ้างต่อเติม ศพด.บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2

30 ตุลาคม 2566 | เปิด 8 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงพื้นหน้าอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6

16 ตุลาคม 2566 | เปิด 8 ครั้ง

ประกาศแผนซ่อมบำรุงพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

16 ตุลาคม 2566 | เปิด 23 ครั้ง

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

10 ตุลาคม 2566 | เปิด 27 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

10 ตุลาคม 2566 | เปิด 27 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการจ้างปรับปรุงรั้ว พร้อมประตูรั้ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

06 ตุลาคม 2566 | เปิด 1 ครั้ง

รายงานการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

04 ตุลาคม 2566 | เปิด 25 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

05 กันยายน 2566 | เปิด 26 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

05 กันยายน 2566 | เปิด 32 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่โต๋ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

05 กันยายน 2566 | เปิด 24 ครั้ง

ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ถนนสายทาง ชม.ถ.128-01 บ้านแม่โต๋-ขุนโต๋ บริเวณคอสะพานข้ามลำห้วยแม่โต๋ บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 จุด

22 สิงหาคม 2566 | เปิด 20 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงรั้ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

15 สิงหาคม 2566 | เปิด 31 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

14 กรกฎาคม 2566 | เปิด 63 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๑๓ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 32 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๑๑ บ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 29 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๓ หย่อมบ้านตีนตาด บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 30 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ. ๑๒๘-๐๙ บ้านใหม่ รพช.-บ้านบ่อแก้ว - บ้านห้วยน้ำจาง

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 30 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๒ หย่อมบ้านแม่ลาเอก บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ ๒

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 28 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. ๑๒๘ - ๑๗ บ้านห้วยเต่า - ยั้งเมิน

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 23 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๔ บ้านหนองคริซูใน - บ้านแม่ขะปู หย่อมบ้านแม่ขะปูเปียง บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ ๓

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 20 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ๑๒๘-๐๔ บ้านหนองคริซูใน- บ้านแม่ขะปู หย่อมบ้านแม่ขะปูเปียง บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ ๓

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 22 ครั้ง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 120 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเต่า - บ้านยั้งเมิน บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 124 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นฮ่อม-บ้านห้วยฟานเหนือ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มีนาคม 2565 | เปิด 145 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

08 มีนาคม 2565 | เปิด 132 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 ตุลาคม 2564 | เปิด 159 ครั้ง

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

01 ตุลาคม 2564 | เปิด 123 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง

14 กรกฎาคม 2564 | เปิด 138 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

27 พฤศจิกายน 2563 | เปิด 116 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น