องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ลำห้วยดอกแก บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

27 พฤษภาคม 2567 | เปิด 1 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง บ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

07 พฤษภาคม 2567 | เปิด 8 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง ชม 128-14 บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแก้ว

07 พฤษภาคม 2567 | เปิด 16 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง ชม 128-09 หย่อมห้วยมะนะ บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1

30 เมษายน 2567 | เปิด 10 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง ชม 128-18 บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

26 เมษายน 2567 | เปิด 4 ครั้ง

ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

19 เมษายน 2567 | เปิด 25 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567

19 เมษายน 2567 | เปิด 9 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หย่อมบ้านสนามกีฬา บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

19 เมษายน 2567 | เปิด 4 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หย่อมบ้านเกาะทราย บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

19 เมษายน 2567 | เปิด 4 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2

17 เมษายน 2567 | เปิด 11 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หย่อมบ้านป่ากล้วย บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

11 เมษายน 2567 | เปิด 4 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณ กศน.บ้านบ่อแก้ว บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

10 เมษายน 2567 | เปิด 11 ครั้ง

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ 128-05 บ้านหนองคริซูใน บริเวณบ้านนางจะณี ออแป๊ะ – คริสตจักรหนองคริซูใน บ้านหนองคริซูใน หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว

10 เมษายน 2567 | เปิด 10 ครั้ง

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ128–14 บ้านห้วยฟานเหนือ–บ้านป่าเกี๊ยะใน บริเวณบ้านนางชาบัว จะหละ – บ้านนางบัวแก้ว หย่อมบ้านป่ากล้วย บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว

10 เมษายน 2567 | เปิด 9 ครั้ง

ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ128–07 บ้านหนองคริซูใน-บ้านบ่อแก้ว (เกาะทราย) บริเวณไร่ม่อนกู่ – สวนนายประสิทธิ์ สังเวียน หย่อมบ้านเกาะทราย บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่

10 เมษายน 2567 | เปิด 9 ครั้ง

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ128–04 บ้านหนองคริซูใน–บ้านแม่ขะปู จำนวน 3 ช่วง หย่อมบ้านหล่ายโต้ง บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3

10 เมษายน 2567 | เปิด 9 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ 128–11 บ้านป่าเกี๊ยะนอก–บ้านป่าเกี๊ยะใน บริเวณบ้านนายชาติ สุขใจ – ที่นานายอัครชัย ดาวหิรัญกร บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่1

10 เมษายน 2567 | เปิด 10 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ บ้านแม่ยางห้า

29 มีนาคม 2567 | เปิด 0 ครั้ง

ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล.

19 มีนาคม 2567 | เปิด 9 ครั้ง

ประกาศส่งมอบงาน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล.

15 มีนาคม 2567 | เปิด 13 ครั้ง

ประกาศส่งมอบงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ PVC

11 มีนาคม 2567 | เปิด 14 ครั้ง

ประกาศส่งมอบงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่ยางห้า บริเวณที่นานายจันติ๊บ สมจิตรแก้ว-ที่นานายกลิก๊า พนาคีรีราษฎร

09 มีนาคม 2567 | เปิด 14 ครั้ง

ประกาศส่งมอบงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่ยางห้า บริเวณที่นานายเกะกา พนาคีรีราษฎร

08 มีนาคม 2567 | เปิด 11 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) พ.ศ.2567

21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 25 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่1 บริเวณที่นานายศรีวิชัย บ่อแก้วทรัพย์ดี - ที่นานายศรีโพ คอร่า และ ช่วงท

09 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 16 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม ถ. 126-06 บ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านแม่ขะปูเหนือ บริเวณสวนนายเฉลิม ปูนูน - สวนนายอุดร ทาธิมา บ้านแม่ขะปู หมู่ที่

09 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 25 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-06 บ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณหน้า ศพด.บ้านแม่ขะปู - บ้านนายพะดี กัวดี บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเ

09 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 22 ครั้ง

ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสทางบ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านแม่ขะปูใน บริเวณบ้านนายธีรวัฒน์ เจาะมู - บ้านนายประพันธ์ ศูนย์ยากุล บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ ๓ ตำบ

09 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 28 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128—16 บ้านเด่อนฮ่อม บริเวณสายทางบ้านเด่นฮ่อม - บ้านห้วยฟานเหนือ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชีย

09 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 14 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-09 บ้านใหม่ รพช.- บ้านบ่อแก้ว - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านสันใหม่ บริเวณทางเข้าโครงการหลวงบ่อแก้ว (สาขาแม่แฮ) บ้านบ่อแก้ว ห

09 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 27 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-12 สายทางบ้านสบห้วยฟาน หย่อมบ้านสบห้วยฟาน บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ช่

09 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 18 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-10 บ้านหัวตาด - บ้านตีนตาด บริเวณคริสตจักรน้ำพุ - บ้านนายแดง โปธา บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จัง

09 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 22 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-06 บ้านแม่ขะปู – บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณบ้านนายพะสุพอ อมรไพร - สวนนายปุ สานิ หย่อมบ้านแม่ขะปูหลวง บ้านแม่-ขะปู หมู่ที่ 3 ตำ

09 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 17 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสรา้ง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-14 บ้านป่าเกี๊ยะใน - บ้านป่ากล้วย-ห้วยฟานเหนือ บริเวณบ้านนายมงคล - บ้านนายหย่า เกษตรกุลทรัพย์ บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 ตำ

09 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 18 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-16 บ้านแม่ยางห้า – บ้านเด่นฮ่อม-บ้านห้วยเต่า บริเวณสวนนายชัยยา คอร่า - สวนนายชาลี เกลอะมู หย่อมบ้านห้วยน้ำดำ บ้านห้วยเต่

24 มกราคม 2567 | เปิด 21 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-01 บ้านแม่โต๋ - บ้านขุนโต๋ บริเวณบ้านนายสมหมาย ขุนนที - บ้านนายรุ้ง กันชุลี หย่อมบ้านแม่โต๋ใน บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อ

24 มกราคม 2567 | เปิด 18 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-14 บ้านป่าเกี๊ยะใน - บ้านป่ากล้วย - บ้านห้วยฟานเหนือ บริเวณสวนนายสะมูแฮ รุเว - นางมาลี คอร่า หย่อมบ้านป่ากล้วย บ้านแม่ยางห

24 มกราคม 2567 | เปิด 20 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-09 บ้านแม่ขะปู - บ้านบ่อแก้ว – บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านสนามกีฬา บริเวณสวนนางกรรธิชา เจาะบู - หนองสมบูรณ์บ้านบ่อแก้ว หมู่ท

24 มกราคม 2567 | เปิด 19 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-07 บ้านหนองคริซูใน -บ้านบ่อแก้วเกาะทราย บริเวณสวนนายวิลาศ ศิริศิปล์ท้าว - ไร่ม่อนกู่ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก

24 มกราคม 2567 | เปิด 26 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-06 บ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณสวนนายฮึ เลาเทาะ บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

24 มกราคม 2567 | เปิด 20 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128 – 09 สายทางบ้านรพช - บ้านบ่อแก้ว - บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณที่สวนนายดำรง อินตาวงศ์ - นายนิวัฒน์ บิโข่ หย่อมห้วยมะนะ บ้านป่าเ

24 มกราคม 2567 | เปิด 20 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128 -06 สายทางบ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณสวนนายหลู้ เลาเทาะ บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังห

24 มกราคม 2567 | เปิด 43 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-13 สายทางบ้านแม่ยางห้า บริเวณกศน.ตำบลบ่อแก้ว บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

24 มกราคม 2567 | เปิด 21 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-05 สายทางบ้านหนอง- คริซูใน บริเวณสวนนายบุญคำ ลิมู บ้านหนองคริซูใน หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

24 มกราคม 2567 | เปิด 25 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณที่นานายวันชัย บุญปั๋น - ที่นานายนิกา เกิดพนา บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

24 มกราคม 2567 | เปิด 24 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการจ้างต่อเติม ศพด.บ้านป่าเกี๊ยะใน บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ ๑

26 ธันวาคม 2566 | เปิด 23 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

18 ธันวาคม 2566 | เปิด 22 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. หย่อมบ้านห้วยมะนะ บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

18 ธันวาคม 2566 | เปิด 47 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หย่อมบ้านป่ากล้วย บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

18 ธันวาคม 2566 | เปิด 25 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

18 ธันวาคม 2566 | เปิด 24 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ศก.12 นิ้ว

18 ธันวาคม 2566 | เปิด 57 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการจ้างต่อเติม อาคารเรียน ศพด.บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1

01 ธันวาคม 2566 | เปิด 23 ครั้ง

ประกาศ กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

06 พฤศจิกายน 2566 | เปิด 69 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการจ้างต่อเติม ศพด.บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2

30 ตุลาคม 2566 | เปิด 32 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงพื้นหน้าอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6

16 ตุลาคม 2566 | เปิด 35 ครั้ง

ประกาศแผนซ่อมบำรุงพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

16 ตุลาคม 2566 | เปิด 45 ครั้ง

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

10 ตุลาคม 2566 | เปิด 49 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

10 ตุลาคม 2566 | เปิด 73 ครั้ง

ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการจ้างปรับปรุงรั้ว พร้อมประตูรั้ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

06 ตุลาคม 2566 | เปิด 21 ครั้ง

รายงานการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

04 ตุลาคม 2566 | เปิด 49 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

05 กันยายน 2566 | เปิด 59 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

05 กันยายน 2566 | เปิด 70 ครั้ง

ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่โต๋ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

05 กันยายน 2566 | เปิด 43 ครั้ง

ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ถนนสายทาง ชม.ถ.128-01 บ้านแม่โต๋-ขุนโต๋ บริเวณคอสะพานข้ามลำห้วยแม่โต๋ บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 จุด

22 สิงหาคม 2566 | เปิด 38 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงรั้ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

15 สิงหาคม 2566 | เปิด 59 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

14 กรกฎาคม 2566 | เปิด 104 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๑๓ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 54 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๑๑ บ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 50 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๓ หย่อมบ้านตีนตาด บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 66 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ. ๑๒๘-๐๙ บ้านใหม่ รพช.-บ้านบ่อแก้ว - บ้านห้วยน้ำจาง

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 51 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๒ หย่อมบ้านแม่ลาเอก บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ ๒

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 47 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. ๑๒๘ - ๑๗ บ้านห้วยเต่า - ยั้งเมิน

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 39 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๔ บ้านหนองคริซูใน - บ้านแม่ขะปู หย่อมบ้านแม่ขะปูเปียง บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ ๓

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 42 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ๑๒๘-๐๔ บ้านหนองคริซูใน- บ้านแม่ขะปู หย่อมบ้านแม่ขะปูเปียง บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ ๓

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 43 ครั้ง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 142 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเต่า - บ้านยั้งเมิน บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 เมษายน 2565 | เปิด 148 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นฮ่อม-บ้านห้วยฟานเหนือ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มีนาคม 2565 | เปิด 166 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

08 มีนาคม 2565 | เปิด 158 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

26 ตุลาคม 2564 | เปิด 180 ครั้ง

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

01 ตุลาคม 2564 | เปิด 145 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น