องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

“ชุมชนแห่งความสุข และความพอเพียง ประชาชนมีความสุขกับความเป็นอยู่ ตามวิถีแห่งความพอเพียงของชุมชน "