องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

11 พฤษภาคม 2565 | เปิด 5 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน พฤษภาคม 2565

03 พฤษภาคม 2565 | เปิด 8 ครั้ง

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

29 เมษายน 2565 | เปิด 264 ครั้ง

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้สนับสนุน Antigen Test Kit (ATK) ให้ สอน.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านปางมะโอ

22 เมษายน 2565 | เปิด 15 ครั้ง

ประมวลรูปภาพกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

22 เมษายน 2565 | เปิด 18 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และ การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

08 เมษายน 2565 | เปิด 30 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565

05 เมษายน 2565 | เปิด 48 ครั้ง

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

19 มกราคม 2565 | เปิด 67 ครั้ง

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

10 มกราคม 2565 | เปิด 87 ครั้ง

การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

21 ธันวาคม 2564 | เปิด 68 ครั้ง

อบต.บ่อแก้ว ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 โครงการ

13 ธันวาคม 2564 | เปิด 88 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม 2564

03 ธันวาคม 2564 | เปิด 79 ครั้ง

ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิไปเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

18 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 88 ครั้ง

ให้ความอนุเคราะห์รถดั๊มเปอร์ ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ทางเข้าพระธาตุหนองคริซูนอก

11 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 75 ครั้ง

ประกาศเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ปี 2565

09 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 59 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

02 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 63 ครั้ง

อบต.บ่อแก้ว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินของถนนสายบ้านหนองคริซูใน - บ้านห้วยน้ำจาง เชื่อมต่อ บ้านม่อนยะ ต.แม่วิน อ.แม่วาง

28 ตุลาคม 2564 | เปิด 50 ครั้ง

อบต.บ่อแก้ว ได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สายทาง

28 ตุลาคม 2564 | เปิด 59 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

25 ตุลาคม 2564 | เปิด 60 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

25 ตุลาคม 2564 | เปิด 56 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

25 ตุลาคม 2564 | เปิด 51 ครั้ง

ประชาสันพันธ์ เรื่องการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงจำทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่นตำบลบ่อแก้ว ปีงบประมาณ 2565

18 ตุลาคม 2564 | เปิด 50 ครั้ง

อบต.บ่อแก้ว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เชียงใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านแม่ขะปูหลวง บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3

06 ตุลาคม 2564 | เปิด 44 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผ.ถ.1/1 และ ส.ถ. 1/1

06 ตุลาคม 2564 | เปิด 71 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์

05 ตุลาคม 2564 | เปิด 57 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30 กันยายน 2564 | เปิด 64 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

28 กันยายน 2564 | เปิด 74 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

20 กันยายน 2564 | เปิด 78 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

09 กันยายน 2564 | เปิด 75 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ITA 2563

06 กันยายน 2564 | เปิด 92 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรมนำเด็กไทย

06 กันยายน 2564 | เปิด 98 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ e-planncc 12 เดือน

01 กันยายน 2564 | เปิด 78 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ e-plannacc

01 กันยายน 2564 | เปิด 78 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

04 สิงหาคม 2564 | เปิด 87 ครั้ง

กลุ่มอาชีพตำบลบ่อแก้ว

02 สิงหาคม 2564 | เปิด 104 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

27 กรกฎาคม 2564 | เปิด 5 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566

21 กรกฎาคม 2564 | เปิด 122 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์การเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย

08 กรกฎาคม 2564 | เปิด 105 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน กรกฎาคม 2564

06 กรกฎาคม 2564 | เปิด 96 ครั้ง

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

21 มิถุนายน 2564 | เปิด 100 ครั้ง

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

11 มิถุนายน 2564 | เปิด 101 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน มิถุนายน 2564

02 มิถุนายน 2564 | เปิด 130 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี และ ค่าขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564

01 มิถุนายน 2564 | เปิด 112 ครั้ง

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

25 พฤษภาคม 2564 | เปิด 145 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แสดงเจตจำนงค์ป้องการการทุจริต

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 177 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 157 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ปี 63

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 127 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินรอบ 1 ปี (2563)

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 118 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน รอบ 6 เดือน

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 149 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 118 ครั้ง

รายงานผลการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ประจำ 63

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 95 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน ฯ รอบ 12 เดือน

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 107 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน ฯ รอบ 6 เดือน

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 108 ครั้ง

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 104 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 94 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 107 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตราฐานการให้บริการประชาชน

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 113 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 112 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

12 พฤษภาคม 2564 | เปิด 155 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2563

12 พฤษภาคม 2564 | เปิด 229 ครั้ง

2 หนุ่มเชียงรายขับขี่กระบะเสียหลักหลุดโค้ง " ชนประตูทางเข้าลานข้าวที่ห้วยซ้อ อ.เชียงของ " แพทย์สุดยื้อ! ไปเสียชีวิตที่ รพ.ทั้งคู่

07 พฤษภาคม 2564 | เปิด 183 ครั้ง

เทส 5

07 พฤษภาคม 2564 | เปิด 148 ครั้ง

เทส 3

07 พฤษภาคม 2564 | เปิด 136 ครั้ง

รายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

05 พฤษภาคม 2564 | เปิด 185 ครั้ง

เทส

03 พฤษภาคม 2564 | เปิด 160 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

21 เมษายน 2564 | เปิด 7 ครั้ง

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เมื่อได้รับเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ผู้เสียภาษีต้องชำระไม่เกินเดือนมิถุนายน64

23 มีนาคม 2564 | เปิด 83 ครั้ง

ประกาศ แบบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

23 มีนาคม 2564 | เปิด 96 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นการทั่วไป ออกไปอีก ๒ เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

27 มกราคม 2564 | เปิด 90 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

04 มกราคม 2564 | เปิด 88 ครั้ง

ประกาศแบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

23 ธันวาคม 2563 | เปิด 95 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

17 ธันวาคม 2563 | เปิด 94 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

05 พฤศจิกายน 2563 | เปิด 2 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย

21 กรกฎาคม 2563 | เปิด 87 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ(นม) มิ.ย.63

19 มิถุนายน 2563 | เปิด 76 ครั้ง

ประกาศ แบบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

11 มิถุนายน 2563 | เปิด 98 ครั้ง

ประกาศ ขยายระยะเวลาบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

29 พฤษภาคม 2563 | เปิด 111 ครั้ง

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3) ประจำปี 2563

13 มีนาคม 2563 | เปิด 105 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ต.ค. 2562

28 ตุลาคม 2562 | เปิด 61 ครั้ง