องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

23 พฤษภาคม 2567 | เปิด 3 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

20 พฤษภาคม 2567 | เปิด 5 ครั้ง

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

30 เมษายน 2567 | เปิด 26 ครั้ง

ประกาศ ภ.ด.ส.1 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

19 เมษายน 2567 | เปิด 22 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

17 เมษายน 2567 | เปิด 32 ครั้ง

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ 128-05 บ้านหนองคริซูใน บริเวณบ้านนางจะณี ออแป๊ะ – คริสตจักรหนองคริซูใน บ้านหนองคริซูใน หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว

10 เมษายน 2567 | เปิด 11 ครั้ง

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ128–14 บ้านห้วยฟานเหนือ–บ้านป่าเกี๊ยะใน บริเวณบ้านนางชาบัว จะหละ – บ้านนางบัวแก้ว หย่อมบ้านป่ากล้วย บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว

10 เมษายน 2567 | เปิด 3 ครั้ง

ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ128–07 บ้านหนองคริซูใน-บ้านบ่อแก้ว (เกาะทราย) บริเวณไร่ม่อนกู่ – สวนนายประสิทธิ์ สังเวียน หย่อมบ้านเกาะทราย บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่

10 เมษายน 2567 | เปิด 9 ครั้ง

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ128–04 บ้านหนองคริซูใน–บ้านแม่ขะปู จำนวน 3 ช่วง หย่อมบ้านหล่ายโต้ง บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3

10 เมษายน 2567 | เปิด 8 ครั้ง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ 128–11 บ้านป่าเกี๊ยะนอก–บ้านป่าเกี๊ยะใน บริเวณบ้านนายชาติ สุขใจ – ที่นานายอัครชัย ดาวหิรัญกร บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่1

10 เมษายน 2567 | เปิด 9 ครั้ง

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

03 เมษายน 2567 | เปิด 19 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567

29 มีนาคม 2567 | เปิด 18 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

27 มีนาคม 2567 | เปิด 15 ครั้ง

ประกาศ แผนการใช้จ่าย กองคลัง ไตรมาส 3

26 มีนาคม 2567 | เปิด 9 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ปีงบประมาณ 2567 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567)

21 มีนาคม 2567 | เปิด 12 ครั้ง

ประกาศรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

19 มีนาคม 2567 | เปิด 19 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567

06 มีนาคม 2567 | เปิด 17 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน มีนาคม 2567

04 มีนาคม 2567 | เปิด 18 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร(คนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัด)

23 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 30 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 19 ครั้ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

21 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 14 ครั้ง

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

01 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 17 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567 (คนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัด)

01 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิด 30 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-14 บ้านป่าเกี๊ยะใน - บ้านป่ากล้วย - บ้านห้วยฟานเหนือ บริเวณสวนนายสะมูแฮ รุเว - นางมาลี คอร่า หย่อมบ้านป่ากล้วย บ้าน

24 มกราคม 2567 | เปิด 15 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-09 บ้านแม่ขะปู - บ้านบ่อแก้ว – บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านสนามกีฬา บริเวณสวนนางกรรธิชา เจาะบู - หนองสมบูรณ์บ้านบ่อแก้

24 มกราคม 2567 | เปิด 20 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-07 บ้านหนองคริซูใน -บ้านบ่อแก้วเกาะทราย บริเวณสวนนายวิลาศ ศิริศิปล์ท้าว - ไร่ม่อนกู่ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำ

24 มกราคม 2567 | เปิด 16 ครั้ง

ประชาสัมพัธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-06 บ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณสวนนายฮึ เลาเทาะ บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชี

24 มกราคม 2567 | เปิด 22 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128 – 09 สายทางบ้านรพช - บ้านบ่อแก้ว - บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณที่สวนนายดำรง อินตาวงศ์ - นายนิวัฒน์ บิโข่ หย่อมห้วยมะนะ

24 มกราคม 2567 | เปิด 15 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128 -06 สายทางบ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณสวนนายหลู้ เลาเทาะ บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6   ตำบลบ่อแก้ว   อำเภอสะเม

24 มกราคม 2567 | เปิด 15 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-13 สายทางบ้านแม่ยางห้า บริเวณกศน.ตำบลบ่อแก้ว บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

24 มกราคม 2567 | เปิด 12 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-05 สายทางบ้านหนอง- คริซูใน บริเวณสวนนายบุญคำ ลิมู บ้านหนองคริซูใน หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเช

24 มกราคม 2567 | เปิด 22 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณที่นานายวันชัย บุญปั๋น - ที่นานายนิกา เกิดพนา บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

24 มกราคม 2567 | เปิด 17 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

17 มกราคม 2567 | เปิด 27 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

09 มกราคม 2567 | เปิด 22 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป

09 มกราคม 2567 | เปิด 18 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2567

03 มกราคม 2567 | เปิด 21 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

18 ธันวาคม 2566 | เปิด 25 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. หย่อมบ้านห้วยมะนะ บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

18 ธันวาคม 2566 | เปิด 66 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หย่อมบ้านป่ากล้วย บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

18 ธันวาคม 2566 | เปิด 17 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

18 ธันวาคม 2566 | เปิด 16 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ศก.12 นิ้ว หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

18 ธันวาคม 2566 | เปิด 20 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2566

12 ธันวาคม 2566 | เปิด 20 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

01 ธันวาคม 2566 | เปิด 23 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ

01 ธันวาคม 2566 | เปิด 30 ครั้ง

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

28 พฤศจิกายน 2566 | เปิด 32 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

27 พฤศจิกายน 2566 | เปิด 31 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

27 พฤศจิกายน 2566 | เปิด 30 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเก็บขนและกำจัดขยะแบบแยกประเภท อบต.บ่อแก้ว

22 พฤศจิกายน 2566 | เปิด 42 ครั้ง

รายชื่อผู้พิการที่รับเบี้ยความพิการของ อบต.บ่อแก้ว ณ ตุลาคม 2566

22 พฤศจิกายน 2566 | เปิด 31 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2567

21 พฤศจิกายน 2566 | เปิด 58 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปีงบประมาณ 2567

17 พฤศจิกายน 2566 | เปิด 26 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การประกวดกระทงเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567

17 พฤศจิกายน 2566 | เปิด 26 ครั้ง

รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบ่อแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -2567

14 พฤศจิกายน 2566 | เปิด 35 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14 พฤศจิกายน 2566 | เปิด 30 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567( 2 อัตรา)

03 พฤศจิกายน 2566 | เปิด 55 ครั้ง

ประกาศแผนซ่อมบำรุงพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

16 ตุลาคม 2566 | เปิด 57 ครั้ง

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

10 ตุลาคม 2566 | เปิด 59 ครั้ง

ประกาศแผนการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

10 ตุลาคม 2566 | เปิด 44 ครั้ง

ประกาศ กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

06 ตุลาคม 2566 | เปิด 31 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

04 ตุลาคม 2566 | เปิด 49 ครั้ง

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566

21 กันยายน 2566 | เปิด 163 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่โต๋ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

05 กันยายน 2566 | เปิด 106 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

05 กันยายน 2566 | เปิด 57 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

05 กันยายน 2566 | เปิด 67 ครั้ง

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

24 สิงหาคม 2566 | เปิด 45 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ถนนสายทาง ชม.ถ.128-01 บ้านแม่โต๋-ขุนโต๋ บริเวณคอสะพานข้ามลำ ห้วยแม่โต๋ บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 จุด

22 สิงหาคม 2566 | เปิด 41 ครั้ง

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วสมัยสามัญที่ 3 /2566

16 สิงหาคม 2566 | เปิด 46 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงรั้ว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

15 สิงหาคม 2566 | เปิด 63 ครั้ง

ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

10 สิงหาคม 2566 | เปิด 43 ครั้ง

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ่อแก้ว

27 กรกฎาคม 2566 | เปิด 59 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

26 กรกฎาคม 2566 | เปิด 41 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มิสิฑธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร

25 กรกฎาคม 2566 | เปิด 40 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

14 กรกฎาคม 2566 | เปิด 48 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) 1 อัตรา สังกัด กองช่าง

03 กรกฎาคม 2566 | เปิด 56 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 มิถุนายน 2566 | เปิด 60 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร

26 มิถุนายน 2566 | เปิด 52 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์วันสุดท้ายการชำระภาษี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566

23 มิถุนายน 2566 | เปิด 49 ครั้ง

ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบ่อแก้ว

22 มิถุนายน 2566 | เปิด 42 ครั้ง

การรับมือกับกลโกงมิจฉาชีพ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20 มิถุนายน 2566 | เปิด 44 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๑๓ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 45 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๑๑ บ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 39 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๓ หย่อมบ้านตีนตาด บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 45 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ. ๑๒๘-๐๙ บ้านใหม่ รพช.-บ้านบ่อแก้ว - บ้านห้วยน้ำจาง

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 43 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๒ หย่อมบ้านแม่ลาเอก บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ ๒

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 42 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. ๑๒๘ - ๑๗ บ้านห้วยเต่า - ยั้งเมิน

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 39 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๔ บ้านหนองคริซูใน - บ้านแม่ขะปู หย่อมบ้านแม่ขะปูเปียง บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ ๓

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 43 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ๑๒๘-๐๔ บ้านหนองคริซูใน- บ้านแม่ขะปู หย่อมบ้านแม่ขะปูเปียง บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ ๓

09 มิถุนายน 2566 | เปิด 38 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) 1 อัตรา

02 มิถุนายน 2566 | เปิด 59 ครั้ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ่อแก้ว

30 พฤษภาคม 2566 | เปิด 52 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

29 พฤษภาคม 2566 | เปิด 44 ครั้ง

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร

23 พฤษภาคม 2566 | เปิด 44 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

01 พฤษภาคม 2566 | เปิด 134 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ห้ามจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วและห้ามจอดรถนานเกินกว่า 30 นาที

26 เมษายน 2566 | เปิด 50 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การจัดระเบียบพื้นที่การจำหน่ายสินค้าและบริการ ในพื้นที่สาธารณะในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

26 เมษายน 2566 | เปิด 48 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว พ.ศ. 2566

19 เมษายน 2566 | เปิด 63 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมห้วยมะนะ บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

21 มีนาคม 2566 | เปิด 51 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

20 มีนาคม 2566 | เปิด 54 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองคริซูใน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

17 มีนาคม 2566 | เปิด 51 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

17 มีนาคม 2566 | เปิด 46 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

17 มีนาคม 2566 | เปิด 48 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านป่ากล้วย บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

17 มีนาคม 2566 | เปิด 64 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านแม่ขะปูเหนือ บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

17 มีนาคม 2566 | เปิด 53 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านแม่ขะปูเปียง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

17 มีนาคม 2566 | เปิด 54 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง หย่อมสบห้วยฟาน บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

17 มีนาคม 2566 | เปิด 51 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

17 มีนาคม 2566 | เปิด 50 ครั้ง

จัดตั้งข้อมูลข่าวสาร

08 มีนาคม 2566 | เปิด 78 ครั้ง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

08 มีนาคม 2566 | เปิด 61 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างสะพานไม้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่โต๋

02 มีนาคม 2566 | เปิด 66 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดจ้างการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

08 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิด 59 ครั้ง

ประกาศเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ปี 2566

19 มกราคม 2566 | เปิด 62 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว (แทนตำแหน่งว่าง)

07 ธันวาคม 2565 | เปิด 72 ครั้ง

หนังสือ ประกาศ ขยายการดำเนินการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจำปี 2566

23 พฤศจิกายน 2565 | เปิด 77 ครั้ง

ประเพณีงานลอยกระทง(ยี่เป็ง)

03 พฤศจิกายน 2565 | เปิด 87 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน พฤศจิกายน 2565

03 พฤศจิกายน 2565 | เปิด 69 ครั้ง

รับมอบเกียรติบัตร สำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

29 ตุลาคม 2565 | เปิด 138 ครั้ง

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

25 ตุลาคม 2565 | เปิด 72 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

28 กันยายน 2565 | เปิด 83 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การขึ้นบัญชีผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 กันยายน 2565 | เปิด 83 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง

26 กันยายน 2565 | เปิด 81 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

23 กันยายน 2565 | เปิด 81 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ่อแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2565

02 กันยายน 2565 | เปิด 79 ครั้ง

ประสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

02 กันยายน 2565 | เปิด 179 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

26 สิงหาคม 2565 | เปิด 84 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

26 สิงหาคม 2565 | เปิด 84 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

26 สิงหาคม 2565 | เปิด 84 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565

26 สิงหาคม 2565 | เปิด 112 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันการับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2565

26 สิงหาคม 2565 | เปิด 144 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

26 สิงหาคม 2565 | เปิด 82 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปี 2565

26 สิงหาคม 2565 | เปิด 73 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

26 สิงหาคม 2565 | เปิด 74 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

26 สิงหาคม 2565 | เปิด 79 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Assessment : ITA ) ประจำปี 2565

22 สิงหาคม 2565 | เปิด 100 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

28 มิถุนายน 2565 | เปิด 106 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินในระดับ ดีเด่น

01 มิถุนายน 2565 | เปิด 144 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

11 พฤษภาคม 2565 | เปิด 112 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน พฤษภาคม 2565

03 พฤษภาคม 2565 | เปิด 176 ครั้ง

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

29 เมษายน 2565 | เปิด 474 ครั้ง

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วได้สนับสนุน Antigen Test Kit (ATK) ให้ สอน.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านปางมะโอ

22 เมษายน 2565 | เปิด 370 ครั้ง

ประมวลรูปภาพกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

22 เมษายน 2565 | เปิด 149 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และ การป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

08 เมษายน 2565 | เปิด 149 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2565

05 เมษายน 2565 | เปิด 171 ครั้ง

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

19 มกราคม 2565 | เปิด 194 ครั้ง

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

10 มกราคม 2565 | เปิด 198 ครั้ง

การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

21 ธันวาคม 2564 | เปิด 183 ครั้ง

อบต.บ่อแก้ว ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4 โครงการ

13 ธันวาคม 2564 | เปิด 210 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม 2564

03 ธันวาคม 2564 | เปิด 208 ครั้ง

ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิไปเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

18 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 225 ครั้ง

ให้ความอนุเคราะห์รถดั๊มเปอร์ ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ทางเข้าพระธาตุหนองคริซูนอก

11 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 197 ครั้ง

ประกาศเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ปี 2565

09 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 199 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

02 พฤศจิกายน 2564 | เปิด 198 ครั้ง

อบต.บ่อแก้ว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินของถนนสายบ้านหนองคริซูใน - บ้านห้วยน้ำจาง เชื่อมต่อ บ้านม่อนยะ ต.แม่วิน อ.แม่วาง

28 ตุลาคม 2564 | เปิด 155 ครั้ง

อบต.บ่อแก้ว ได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สายทาง

28 ตุลาคม 2564 | เปิด 161 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

25 ตุลาคม 2564 | เปิด 184 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

25 ตุลาคม 2564 | เปิด 161 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

25 ตุลาคม 2564 | เปิด 148 ครั้ง

ประชาสันพันธ์ เรื่องการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงจำทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่นตำบลบ่อแก้ว ปีงบประมาณ 2565

18 ตุลาคม 2564 | เปิด 152 ครั้ง

อบต.บ่อแก้ว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เชียงใหม่ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านแม่ขะปูหลวง บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3

06 ตุลาคม 2564 | เปิด 149 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผ.ถ.1/1 และ ส.ถ. 1/1

06 ตุลาคม 2564 | เปิด 189 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์

05 ตุลาคม 2564 | เปิด 170 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30 กันยายน 2564 | เปิด 180 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

28 กันยายน 2564 | เปิด 193 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

20 กันยายน 2564 | เปิด 207 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

09 กันยายน 2564 | เปิด 202 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ITA 2563

06 กันยายน 2564 | เปิด 222 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรมนำเด็กไทย

06 กันยายน 2564 | เปิด 234 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ e-planncc 12 เดือน

01 กันยายน 2564 | เปิด 204 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ e-plannacc

01 กันยายน 2564 | เปิด 199 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

04 สิงหาคม 2564 | เปิด 205 ครั้ง

กลุ่มอาชีพตำบลบ่อแก้ว

02 สิงหาคม 2564 | เปิด 227 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

27 กรกฎาคม 2564 | เปิด 112 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566

21 กรกฎาคม 2564 | เปิด 250 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์การเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย

08 กรกฎาคม 2564 | เปิด 274 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน กรกฎาคม 2564

06 กรกฎาคม 2564 | เปิด 232 ครั้ง

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

21 มิถุนายน 2564 | เปิด 236 ครั้ง

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

11 มิถุนายน 2564 | เปิด 232 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน มิถุนายน 2564

02 มิถุนายน 2564 | เปิด 274 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี และ ค่าขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564

01 มิถุนายน 2564 | เปิด 238 ครั้ง

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

25 พฤษภาคม 2564 | เปิด 281 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แสดงเจตจำนงค์ป้องการการทุจริต

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 294 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 292 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ปี 63

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 272 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินรอบ 1 ปี (2563)

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 252 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน รอบ 6 เดือน

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 272 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 244 ครั้ง

รายงานผลการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ประจำ 63

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 222 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน ฯ รอบ 12 เดือน

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 230 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน ฯ รอบ 6 เดือน

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 231 ครั้ง

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 231 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 215 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 226 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตราฐานการให้บริการประชาชน

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 247 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน

13 พฤษภาคม 2564 | เปิด 225 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

12 พฤษภาคม 2564 | เปิด 295 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2563

12 พฤษภาคม 2564 | เปิด 377 ครั้ง

2 หนุ่มเชียงรายขับขี่กระบะเสียหลักหลุดโค้ง " ชนประตูทางเข้าลานข้าวที่ห้วยซ้อ อ.เชียงของ " แพทย์สุดยื้อ! ไปเสียชีวิตที่ รพ.ทั้งคู่

07 พฤษภาคม 2564 | เปิด 335 ครั้ง

เทส 5

07 พฤษภาคม 2564 | เปิด 279 ครั้ง

เทส 3

07 พฤษภาคม 2564 | เปิด 256 ครั้ง

รายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

05 พฤษภาคม 2564 | เปิด 333 ครั้ง

เทส

03 พฤษภาคม 2564 | เปิด 287 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

21 เมษายน 2564 | เปิด 104 ครั้ง

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เมื่อได้รับเอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ผู้เสียภาษีต้องชำระไม่เกินเดือนมิถุนายน64

23 มีนาคม 2564 | เปิด 209 ครั้ง

ประกาศ แบบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

23 มีนาคม 2564 | เปิด 220 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นการทั่วไป ออกไปอีก ๒ เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

27 มกราคม 2564 | เปิด 214 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

04 มกราคม 2564 | เปิด 215 ครั้ง

ประกาศแบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

23 ธันวาคม 2563 | เปิด 206 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

17 ธันวาคม 2563 | เปิด 216 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

05 พฤศจิกายน 2563 | เปิด 100 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย

21 กรกฎาคม 2563 | เปิด 211 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ(นม) มิ.ย.63

19 มิถุนายน 2563 | เปิด 197 ครั้ง

ประกาศ แบบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

11 มิถุนายน 2563 | เปิด 220 ครั้ง

ประกาศ ขยายระยะเวลาบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

29 พฤษภาคม 2563 | เปิด 234 ครั้ง

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3) ประจำปี 2563

13 มีนาคม 2563 | เปิด 229 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ต.ค. 2562

28 ตุลาคม 2562 | เปิด 173 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น