องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

คำแถลงนโยบาย

นายก อบต.บ่อแก้ว

อบต.บ่อแก้ว ได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สายทาง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง พิมพ์
อบต.บ่อแก้ว ได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจาก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สายทาง ดังนี้
1. สายทางบ้านหนองคริซูใน - บ้านแม่ขะปู บ้านแม่ขะปู ม.3 เชื่อมต่อ บ้านป่าคาใน ต.สะเมิงใต้
2. สายทางบ้านแม่ยางห้า - บ้านเด่นฮ่อม - บ้านห้วยเต่า บ้านห้วยเต่า ม.7
เชื่อมต่อ บ้านแม่ตะละ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา