องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

Borkaew Subdistrict Administrative Organization

www.borkaew.go.th

สายตรงนายก

0857061459

นายเศรษฐศิลป์ แสงสกาวรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทางบ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านแม่ขะปูหลวง- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแก้ว เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำจาง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะนอก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่โต๋ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านสบห้วยฟาน หย่อมบ้านสบห้วยฟาน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ บริเวณบ้านนางนุ้ยมู บุญเป็ง และ ช่วงที่ ๒ บริเวณสวนนายปัญญา จะหละ - ที่น- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหัวตาด - บ้านตีนตาด หย่อมบ้านหัวตาด บริเวณคริสตจักรน้ำพุ - บ้านนายแดง โปธา- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ - เ- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายเกะกา พนาคีรีราษฎร หย่อมบ้านป่ากล้วย- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายจันติ๊บ สมจิตรแก้ว - ที่นานายกลิก๊า พนาคีรีราษฎร หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ พีวีซี ขนาด ศก.๑๒ นิ้ว จำนวน ๗ ท่อน หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ บ้านแม่ยางห้า- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็กกล่องซิงค์ พร้อมทำสี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และสติ๊กเกอร์โลโก้ อบต.บ่อแก้ว- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง (รถขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๗๒๒ เชียงใหม่- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค บำรุงรักษา ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถไถฟาร์ม- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ( ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นฮ่อม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ( ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นฮ่อม ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ( ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นฮ่อม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคริซูใน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแก้ว เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะใน เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะใน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาขะปูหลวง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปู เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปู เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปู- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปูหลวง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่โต๋- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางห้า เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคริซูใน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคริซูใน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเต่า เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเต่า เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำจาง เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำจาง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะนอก ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะนอก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะนอก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖- 43.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าแม่โต๋ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปูหลวง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางห้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปู ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สังกะสี) เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๔ รายการ- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ -เมษายน ๒๕๖๗ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา างเหมาตรวจเช็ค บำรุงรักษา ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผธ ๖๖๒๖ เชียงใหม่- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปู เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปูหลวง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางห้า ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการสร้าง จำนวน ๓ รายการ (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอคคีภัย จำนวน ๑ หลังคาเรือน)- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านแม่ขะปูหลวง บริเวณบ้านนายพะสุพอ อมรไพร - สวนนายปุ สานิ บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอ- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหัวตาด - บ้านตีนตาด หย่อมบ้านหัวตาด บริเวณคริสตจักรน้ำพุ - บ้านนายแดง โปธา บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จ- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านสบห้วยฟาน หย่อมบ้านสบห้วยฟาน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ บริเวณบ้านนางนุ้ยมู บุญเป็ง และ ช่วงที่ ๒ บริเวณสวนนายปัญญา จะหละ หมู่ที่ ๑- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านใหม่ รพช. - บ้านบ่อแก้ว - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านสันใหม่ บริเวณทางเข้าโครงการหลวงบ่อแก้ว (สาขาแม่แฮ)- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสทางบ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านแม่ขะปูใน บริเวณบ้านนายธีรวัฒน์ เจาะมู - บ้านนายประพันธ์ ศูนย์ยากุล บ้านแม่ขะปู- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๖ บ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านแม่ขะปูเปียง บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปู - บ้านนายพะดี กัวดี บ้านแม่- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านแม่ขะปูเหนือ บริเวณสวนนายเฉลิม ปูนูน - สวนนายอุดร ทาธิมา บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ ๓- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ บริเวณที่นานายศรีวิชัย บ่อแก้วทรัพย์ดี - ที่นานายศรีโพ คอร่า และ ช่วงที่- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม บำรุงรักษา พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถไถฟาร์ม ตค ๒๐๔๐ เชียงใหม่)- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่โต๋ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปู ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปูหลวง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยางห้า ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแก้ว ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำจางประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเต่า ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะใน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคริซูใน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซม พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๒ เครื่อง- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๑๔ บ้านป่าเกี๊ยะใน - บ้านป่ากล้วย - ห้วยฟานเหนือ บริเวณบ้านนายมงคล เกษตรกุลทรัพย์ - บ้านนายหย่า เกษตรกุลทรัพย์- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเด่นฮ่อม บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะนอก ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นฮ่อม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน ๒๒ รายการ- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. ๑๒๘-๐๕ บ้านหนองคริซูใน บริเวณสวนนายบุญคำ ลิมู บ้านหนองคริซูใน หมู่ที่ ๑๐- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน ๓๒ รายการ- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๔ รายการ- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ ๑๒๘-๑๖ บ้านแม่ยางห้า-บ้านเด่นฮ่อม- บ้านห้วยเต่า หย่อมบ้านห้วยน้ำดำ บริเวณสวนนายชัยยา คอร่า-สวนนายชาลี เกลอะมู บ้านห้วยเต่า หม- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ๑๒๘ -๐๙ บ้านใหม่ รพช. - บ้านบ่อแก้ว - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านห้วยมะนะ บริเวณที่สวนนายดำรงค์ อินตาวงค์- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ๑๒๘-๐๗ บ้านหนองคริซูใน - บ้านบ่อแก้วเกาะทราย บริเวณสวนนายวิลาศ ศิริศิลป์ท้าว - ไร่ม่อนกู่- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ๑๒๘-๐๙ บ้านใหม่ รพช. - บ้านบ่อแก้ว - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านสนามกีฬา บริเวณสวนนางกรรธิชา เจาะบู- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่าเกี๊ยะใน - บ้านป่ากล้วย - บ้านห้วยฟานเหนือ หย่อมบ้านป่ากล้วย บริเวณสวนนายสะมูแฮ รุเว- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ ๑๒๘-๑๓ สายทางบ้านแม่ยางห้า บริเวณสำนักงาน กศน. ตำบลบ่อแก้ว บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๑ บ้านแม่โต๋ - บ้านขุนโต๋ หย่อมบ้านแม่โต๋ใน บริเวณบ้านนายสมหมาย ขุนนที- บ้านนายรุ่ง กันชุลี บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ ๒- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง๑๒๘ - ๐๖ สายทางบ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณสวนนายหลู้ เลาเทาะ บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ ๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ๑๒๘-๐๖ บ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณสวนนายฮึ เลาเทาะ บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ ๖- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณที่นานายวันชัย บุญปั๋น-ที่นานายกิกา เกิดพนา หย่อมบ้านห้วยตาด บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ ๑- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร (กิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากขยะที่ย่อยสลายได้)- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร (กิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากขยะที่ย่อยสลายได้) จำนวน ๓ รายการ- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเต่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขะปูหลวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคริซูใน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเกี๊ยะใน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2- ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หย่อมบ้านป่ากล้วย บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- ประกาศสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง ชม 128-18 บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง บ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
- ประกาศส่งมอบงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ
- ประกาศส่งมอบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงพื้นหน้าอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6- ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการจ้างต่อเติม ศพด.บ้านป่าเกี๊ยะใน บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8- ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการจ้างต่อเติม อาคารเรียน ศพด.บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1- ประกาศการตรวจรับงานปรับปรุงรั้ว อบต.บ่อแก้ว- ประกาศส่งมอบงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ PVC- ประกาศส่งมอบงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่ยางห้า บริเวณที่นานายเกะกา พนาคีรีราษฎร- ประกาศส่งมอบงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่ยางห้า บริเวณที่นานายจันติ๊บ สมจิตรแก้ว-ที่นานายกลิก๊า พนาคีรีราษฎร- ประกาศส่งมอบงาน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล.- ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณ กศน.บ้านบ่อแก้ว บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หย่อมบ้านเกาะทราย บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หย่อมบ้านสนามกีฬา บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ บ้านแม่ยางห้า- ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง ชม 128-09 หย่อมห้วยมะนะ บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 - ประกาศ การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายทาง ชม 128-14 บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแก้ว
- ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
- ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ๑๒๘-๐๔ บ้านหนองคริซูใน- บ้านแม่ขะปู หย่อมบ้านแม่ขะปูเปียง บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ ๓- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๔ บ้านหนองคริซูใน - บ้านแม่ขะปู หย่อมบ้านแม่ขะปูเปียง บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ ๓- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. ๑๒๘ - ๑๗ บ้านห้วยเต่า - ยั้งเมิน- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๒ หย่อมบ้านแม่ลาเอก บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ ๒- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ. ๑๒๘-๐๙ บ้านใหม่ รพช.-บ้านบ่อแก้ว - บ้านห้วยน้ำจาง- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๐๓ หย่อมบ้านตีนตาด บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๑๑ บ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.๑๒๘-๑๓ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ ๔- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว- โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ถนนสายทาง ชม.ถ.128-01 บ้านแม่โต๋-ขุนโต๋ บริเวณคอสะพานข้ามลำห้วยแม่โต๋ บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 จุด
- ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ พร้อมวางท่อ PVC ขนาด ศก.12 นิ้ว- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หย่อมบ้านป่ากล้วย บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. หย่อมบ้านห้วยมะนะ บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดช่องเดียว หย่อมบ้านห้วยฟานเหนือ บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณที่นานายวันชัย บุญปั๋น - ที่นานายนิกา เกิดพนา บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-05 สายทางบ้านหนอง- คริซูใน บริเวณสวนนายบุญคำ ลิมู บ้านหนองคริซูใน หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-13 สายทางบ้านแม่ยางห้า บริเวณกศน.ตำบลบ่อแก้ว บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128 -06 สายทางบ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณสวนนายหลู้ เลาเทาะ บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128 – 09 สายทางบ้านรพช - บ้านบ่อแก้ว - บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณที่สวนนายดำรง อินตาวงศ์ - นายนิวัฒน์ บิโข่ หย่อมห้วยมะนะ - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-06 บ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณสวนนายฮึ เลาเทาะ บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-07 บ้านหนองคริซูใน -บ้านบ่อแก้วเกาะทราย บริเวณสวนนายวิลาศ ศิริศิปล์ท้าว - ไร่ม่อนกู่ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-09 บ้านแม่ขะปู - บ้านบ่อแก้ว – บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านสนามกีฬา บริเวณสวนนางกรรธิชา เจาะบู - หนองสมบูรณ์บ้านบ่อแก้ว- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-14 บ้านป่าเกี๊ยะใน - บ้านป่ากล้วย - บ้านห้วยฟานเหนือ บริเวณสวนนายสะมูแฮ รุเว - นางมาลี คอร่า หย่อมบ้านป่ากล้วย - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-01 บ้านแม่โต๋ - บ้านขุนโต๋ บริเวณบ้านนายสมหมาย ขุนนที - บ้านนายรุ้ง กันชุลี หย่อมบ้านแม่โต๋ใน บ้านแม่โต๋ หมู่ที่ ๒- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-16 บ้านแม่ยางห้า – บ้านเด่นฮ่อม-บ้านห้วยเต่า บริเวณสวนนายชัยยา คอร่า - สวนนายชาลี เกลอะมู หย่อมบ้านห้วยน้ำดำ บ้านห้วยเต่- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-14 บ้านป่าเกี๊ยะใน - บ้านป่ากล้วย-ห้วยฟานเหนือ บริเวณบ้านนายมงคล - บ้านนายหย่า เกษตรกุลทรัพย์ บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-06 บ้านแม่ขะปู – บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณบ้านนายพะสุพอ อมรไพร - สวนนายปุ สานิ หย่อมบ้านแม่ขะปูหลวง บ้านแม่-ขะปู หมู่ที่ 3- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-10 บ้านหัวตาด - บ้านตีนตาด บริเวณคริสตจักรน้ำพุ - บ้านนายแดง โปธา บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-12 สายทางบ้านสบห้วยฟาน หย่อมบ้านสบห้วยฟาน บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ช่วง- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-09 บ้านใหม่ รพช.- บ้านบ่อแก้ว - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านสันใหม่ บริเวณทางเข้าโครงการหลวงบ่อแก้ว (สาขาแม่แฮ)- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128—16 บ้านเด่อนฮ่อม บริเวณสายทางบ้านเด่นฮ่อม - บ้านห้วยฟานเหนือ บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสทางบ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านแม่ขะปูใน บริเวณบ้านนายธีรวัฒน์ เจาะมู - บ้านนายประพันธ์ ศูนย์ยากุล บ้านแม่ขะปู - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ 128-06 บ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง บริเวณหน้า ศพด.บ้านแม่ขะปู - บ้านนายพะดี กัวดี บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแก้ว- โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม ถ. 126-06 บ้านแม่ขะปู - บ้านห้วยน้ำจาง หย่อมบ้านแม่ขะปูเหนือ บริเวณสวนนายเฉลิม ปูนูน - สวนนายอุดร ทาธิมา บ้านแม่ขะปู- โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าเกี๊ยะนอก - บ้านป่าเกี๊ยะใน จำนวน 2 ช่วง- ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ 128–11 บ้านป่าเกี๊ยะนอก–บ้านป่าเกี๊ยะใน บริเวณบ้านนายชาติ สุขใจ – ที่นานายอัครชัย ดาวหิรัญกร บ้านป่าเกี๊ยะนอก หมู่ที่1- ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ128–04 บ้านหนองคริซูใน–บ้านแม่ขะปู จำนวน 3 ช่วง หย่อมบ้านหล่ายโต้ง บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3- ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ128–07 บ้านหนองคริซูใน-บ้านบ่อแก้ว (เกาะทราย) บริเวณไร่ม่อนกู่ – สวนนายประสิทธิ์ สังเวียน หย่อมบ้านเกาะทราย บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบ่- ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ128–14 บ้านห้วยฟานเหนือ–บ้านป่าเกี๊ยะใน บริเวณบ้านนางชาบัว จะหละ – บ้านนางบัวแก้ว หย่อมบ้านป่ากล้วย บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว- ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชม.ถ 128-05 บ้านหนองคริซูใน บริเวณบ้านนางจะณี ออแป๊ะ – คริสตจักรหนองคริซูใน บ้านหนองคริซูใน หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น